تعبیر خواب پرنده های مختلف از معبران بزرگ تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده های مختلف از معبران بزرگ تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب انواع پرنده و خوردن گوشت پرنده در خواب و گرفتن پرنده در خواب و دیدن پرنده در قفس در خواب و …را دراین پست بخوانید.

 

دیدن پرنده در خواب به روایت آنلی بیتون

اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایي ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است. 

دیدن پرنده اي مجروح در خواب، نشانه ان است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد. 

دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی. 

گرفتن پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌هاست. 

اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان رابا تفنگ شکار میکند، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.

 

تعبیر خواب پرنده از منوچهر مطیعی تهرانی

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و بهمین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

 

اگر در خواب دیدید که پرنده اي دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

 

تعبیر خواب پرنده از ابن سیرین

اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌اي را گرفته‌اي، زن خودرا رها می کني و زن دیگری می گیري.

 

اگر ببینی پرنده‌اي داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، حاجت و خواسته تو برآورده میشود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، قسمتی از مال و اموالت را از دست می دهي

 

لوک اویتنهاو می گوید: 

پرنده: ملاقاتی خوشایند

پرنده در حال پرواز: خبر های خوش

بدام انداختن پرنده: غم و غصه

تخم پرندگان: ارث

تعبیر خواب پرنده های مختلف از معبران بزرگ تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده از لیلا برایت

دیدن پرندگان در خواب، نشانه‌ي موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‌اي را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان میرسید. 

 

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه تفسیرگران رویا

 

بنا به گفته تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پرندگان در خواب بیانگر موضوعات زیر است:

 

پرنده: تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع‌تر از بالا به زمین است.

 

البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است وحشتناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌هاي‌ ما، پلی میان جهانی که در ان زندگی میکنیم و با حواس پنج گانه ان را درک میکنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.

 

تعبیر خواب پرنده از کارل گوستاو یونگ

دیدن پرنده در خواب، نمادی از اهداف، آرمان‌ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده‌اي که صدا می کند و یا پرواز می کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه میکنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است.

 

خواب دیدن پرنده‌ي مرده یا پرنده‌اي که دارد جان می دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنت ان می‌گذرد.

 

خواب دیدن پرنده‌هایي که حمله می کنند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده میشوید «تحت فشارید نمیتوانید تصمیم بگیرید» شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می کنید.

 

اگر پرنده‌ها تلاش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که مسیر مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می کنند ودر مسیر زندگی تان سرک میکشند.

 

دیدن تخم پرنده در خواب، سمبل پول است.

 

دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از موفقیتی است که تاخیر دارد.

 

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما نیاز به چیزی یا جایی امن دارید که به ان برگردید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تلاشی موفق، فرصت‌هاي‌ جدید و شانس باشد.

 

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک شروع تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب بشما می گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش و توسعه‌ي ان کار کنید.

 

خواب دیدن این که نوک پرنده در گردنتان گیر کرده است بیانگر این است که شما خیلی غیبت کرده‌اید «مورد غیبت واقع شده اید»

 

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می کنید که گیر کرده‌اید و قادر نیستید که خودتان رابه طور کامل ابراز کنید.

 

تعبیر خواب صدای پرندگان

تعبیر خواب پرنده از محمدبن سیرین
اگر ابن سیرین میگوید: اگر ببینی پرنده‌هاي‌ فراوانی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می کنند، مصیبتی به وجود می آید.

 

تعبیر خواب پرنده از ابراهیم کرمانی

اگر ببینی جوجه‌هاي‌ پرنده بانگ و فریاد می کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می آید.

 

تعبیر خواب پرنده های مختلف از معبران بزرگ تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده فروشی

مطیعی تهرانی: اگر خودرا در پرنده فروشی مشاهده کردید و ان پرندگان بشما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از ان‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت میخورید همانطور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.

 

تعبیر خواب جوجه پرنده مطیعی تهرانی:

 اگر پرنده رابا جوجه دیدید صاحب فرزند میشوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده اي داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر میروید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان میبینید و محتمل خسارت میشوید.

 

تعبیر خواب جغد، کرکس و گنجشک

مطیعی تهرانی:  اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور میشود. گنجشک دوست مزاحم و وراج است. 

 

تعبیر خواب پرنده در قفس

لوک اویتنهاو: 

پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان

پرنده نشسته: سوگ

 

تعبیر خواب پرنده زیبا از آنلی بیتون

دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانه خوشبختی است. 

اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه ان است که به زودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت. 

 

جدیدترین مطالب سایت
کلیپ فوق العاده شگفت انگیز هنرنمایی از این مرد هندی
کلیپ فوق العاده شگفت انگیز هنرنمایی از این مرد هندی