مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 31 اردیبهشت 1398

تعبیر خواب سیگار کشیدن و قلیان کشیدن

تعبیر خواب سیگار کشیدن و قلیان کشیدن

تعبیر خواب سیگار

بـه طور کلی سیگار اضطراب یا رهایی از ان و وابستگی را نشان می دهد. احساس این کـه از شـما حمایت میشود، شاید این رؤیا در ارتباط با دوست و یا کمکی برای رهایی از استرس باشد. احساسی کـه فرد خودرا عضو گروه و فعالیتی میداند نیز میتواند بـه صورت رویای سیگار دیده شوند.
منوچهر مطیعی تهرانی دیدن سیگار را در رؤیا بـه مانند دیگر وسایل دود کننده «تدخین» تلخ کامی و غم برای فرد رؤیابین می داند. همچنین سیگار را بـه دلیل کوتاه شدن قد ان در هنگام مصرف در رابطه عمر بیننده خواب بیان می کند.

تعبیر خواب سیگار کشیدن و قلیان کشیدن

تعبیر خواب سیگار کشیدن از منوچهر مطیعی تهرانی

درکتاب فرهنگ تفسیر رؤیا سیگار کشیدن در خواب بـه نمادی از تلاش برای بازرسی اعصاب بیان شده اسـت. سیگار کشیدن همانگونه کـه برای عده اي از افراد بـه عادت تبدیل شده اسـت می تواند نمایانگر عاداتی باشد کـه بر تصمیمات ما تأثیر گذارد.
عاداتی کـه می توانند تأثیر مثبت گذاشته و یا برخی عادات نادرست کـه باعث گرفتن تصمیم اشتباهی در زندگی شده‌اند. هر چند کـه سیگار کشیدن میتواند ناشی از آسایش یا عوض شدن حال و هوای فرد را مانند این کـه دوستی را ملاقات کرده اسـت باشد.

تعبیر خواب دود سیگار

در حالت کلی دیدن دود در خواب نشانه کسالت و غم اسـت و منجر بـه افسردگی خواهد شد ولی از آنجایی کـه دود سیگار کوتاه و موقتی اسـت تفسیر ان بـه کسالت و رنجی گذرا خواهد بود.

تعبیر خواب سیگار کشیدن و قلیان کشیدن

تعبیر خواب قلیان

تعبیرگری میگوید: قلیان نماد و نماد تخریب اسـت. تخرییبی کـه در طول زمان و بـه صورت تدریجی رخ خواهد داد و زندگی را بـه مرگ تبدیل میکند. بـه طور کلی قلیان نشان دهنده عادت‌هایي اسـت کـه گام بـه گام و بسیار آرام و تدریجی زندگی را بـه نیستی می‌کشانند.

تعبیر خواب تعارف کردن قلیان از منوچهر مطیعی تهرانی

 اگر ببینید دیگران قلیان میکشند و بـه شـما تعارف می کنند ولی شـما از دود کردن ان ابا و اکراه دارید مشکلی پیش می آید کـه دیگران عامل ان هستند و شـما هم گرفتار ان می شوید. اگر با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود.

تعبیر خواب قلیان چاق کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کـه قلیان چاق می کنید دست بـه کاری می زنید کـه غم می‌آورد. روی هم رفته قلیان تلخ کامی اسـت اما بلا و مصیبت نیست.

تعبیر خواب قلیان کشیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید کـه قلیان میکشید و اهل کشیدن قلیان نباشید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید.
منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
Pendarno.ir
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت