جستجو در تالاب

تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب تار عنکبوت از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب تار عنکبوت از بزرگان

تعبیر خواب تار عنکبوت

تعبير خواب تار عنکبوت به روايت آنلی بیتون

دیدن تار عنکبوت در خواب ؛ نشانه ان است که معاشرینی دلپذیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت.

 

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت از محمد بن سیرین : 

دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد.

 

 تعبیر خواب عنکبوت از ابراهیم کرمانی :

 دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود.

 

تعبر خواب عنکبوت منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضایی.

 

اگر عنکبوت را جایی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می‌آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از اذيت رساندن کينه بر می‌انگیزد.

 

تعبیر خواب عنکبوت از لوک اویتنهاو :

 دیدن عنکبوت: یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب عنکبوت از آنلی بیتون

دیدن عنکبوت در خواب، نشانه ان است که با توانایی و دقت، کارهای خودرا پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد.

 

تعبیر خواب عنکبوت از اچ میلر 

دیدن عنكبوت در خواب، بیانگر كسب ثروت است.

تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب تار عنکبوت از بزرگان

تعبیر خواب کشتن عنکبوت

لوک اویتنهاو: کشتن عنکبوت: پیروزی

 

 آنلی بیتون می گوید: کشتن عنکبوت در خواب، نشانه ان است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت از آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می‌زند، نشانه ان است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید.

 

تعبیر خواب عنکبوت طلایی

آنلی بیتون میگوید: اگر دختری خواب ببیند عنکبوت‌هاي‌ طلایی در اطراف او حرکت می کنند، علامت ان است که شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد.

 

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ

تعبیر خواب عنکبوت از آنلی بیتون

دیدن عنکبوتی بزرگ در خواب، نشانه ان است که بخت و اقبال مساعد بشما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید.

 

اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک بطرف شما می آید، نشانه ان است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود. اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش میزند، نشانه ان است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما رابه گونه اي نابود می‌سازند.

 

اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می‌گریزید، نشانه ان است که ثروتی را از کف خواهید داد.

 

اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ بطرف شما می آید و شما وی را میکشید، نشانه ان است که مقام مناسبی به چنگ می‌آورید. اما اگر بعد از کشتن عنکبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد، علامت ان است که وضعیت متزلزل مادی، شما را تحت فشار قرار خواهد داد.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)