تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

انواع تعبیر خواب در مورد قرآن و قرآن خواندن و تعبیر خواب در مورد آیت الکرسی را در مجله تالاب بخوانید.

 

تعبیر خواب قرآن | تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

 

تعبیر خواب قرآن کریم

مشاهده قرآن کریم در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت میکنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این‌که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر دریک مورد و ان این است که آدم بی سواد و کسیکه در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

 

این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می‌خواند ودر بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان ان است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

 

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن | تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

تعبیر خواب قرآن خواندن

اگر زمانی در خواب بیند که آیه رحمت می‌خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر در خواب نیمه اي از قرآن بخواند، دلیل که نیمه اي از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

 

جابرمغری گوید:

اگر کسی در خواب بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند میخواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می‌خواند ودر بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری. سوم: مراد دل و کام یافتن. چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می‌کنید.

 

معبران در مورد تلاوت قرآن و این‌که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر دریک مورد و ان این است که آدم بی سواد و کسیکه در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

 

این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن میخواند ودر بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان ان است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد.

 

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن | تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن

دیدن قرآن و قرآن خواندن در خواب به تعبیر تمامی معبرین اسلامی و کهن بر آورده شدن حاجت و سلامتی است. بطور مثال حضرت امام جعفر صادق «ع» دیدن قرآن در خواب را بر 4 وجه زیر میدانند:

 

سلامتی از بدی‌ها

ثروت

برآورده شدن حاجت

نهی از منکر

 

همچنین ابن سیرین در جایی بیان میکند اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر ان خیر و منفعت و نعمت یابد. بنابر این قرآن هدیه گرفتن و یا هدیه دادن در خواب نیکوست.

 

تعبیر خواب قرآن

 

تعبیر خواب قرآن | تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن از مرده

ابن سیرین گوید: اگر دید مرده اي قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

 

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن | تعبیر خواب قرآن خواندن | تعبیر خواب آیت الکرسی

 

تعبیر خواب آیت الکرسی

 

تعبیر خواب آیت الکرسی

 

تعبير خواب آیة الکرسی به روايت محمد بن سیرین

 

اگر بیند آیة الکرسی «آیه ۲۵۵ سوره بقره» را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

 

تعبير خواب آیة الکرسی به روايت امام جعفر صادق «ع»

 

 خواندن آیة الکرسى در خواب، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده ان است.

 

تعبیر خواب آیة الکرسی به روایت ابراهیم کرمانی

 

 اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

 

انواع تعبیر خواب در  پایین بخوانید.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)