تعبیر خواب بی راهه | تعبیر خواب راه و جاده

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بی راهه | تعبیر خواب راه و جاده

 تعبیر خواب بی راهه

انواع خواب راه و بی راهه و جاده در خواب تعبیرش چیست ؟

 

تعبير خواب بی راهه به روايت لیلا برایت

اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه اى گرفتار شده اید، بیانگر ان است که با درایت خود به دیگران اجازه نمى دهید که خواسته هایشان رابه شما القا کنند.

 


 

تعبیر خواب راه و جاده

ینده و سرنوشت به گفته مطیعی تهرانی در خواب خود رابه صورت جاده و راه نشان می دهد. ممکن در خواب جاده و راه‌هاي‌ خوب و بد ببینیم و ان‌ها را طی کنیم ودر آخر این راه‌ها نتایج نیک و بد دریافت کنیم که نشانه همان سرنوشت ماست.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب

اگرببیند در جاده از ماشین پیاده شده و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدأ حرکت کاری برایش پیش خواهد آمد.

 

تعبیر خواب بی راهه | تعبیر خواب راه و جاده

تعبیر خواب جاده سراشیبی

تعبیر خواب جاده از منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جاده پرتگاه داشت و شما از ان پائین رفتید تنزلشان می یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه اي نامطلوب اتفاق می‌افتد که موجب سقوط شما می شود.

 

تعبیر خواب جاده سربالایی

تعبیر خواب جاده از منوچهر مطیعی تهرانی

 اگر به سر بالایی رسیدید و به سهولت ان را طی کردید ارتقا مقام می یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می گیرد که در می مانید.

 

دیدن پابرهنه راه رفتن در جاده ناصاف در خواب

تعبیر خواب راه از منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در جاده اي پا عریان بودید خوب نیست.

اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو میشوید و به دشواری می افتید.

 

تعبیر خواب راه از آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در جاده اي ناهموار و ناشناخته سفر می کنید، علامت ان است که وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت که نتیجه اي جز تلف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

تعبیر خواب بی راهه | تعبیر خواب راه و جاده

تعبیر خواب تنها بودن و گم شدن در جاده

تعبیر خواب جاده از منوچهر مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب جاده اي دیدید که در ان جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری میکنید.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: 

اگر خواب ببینید در جاده اي راه خودرا گم کرده اید، علامت ان است که بر سر تصمیم گیری پیرامون مسائل تجاری مرتکب اشتباه می شوید و زیان می بینید.

 

تعبیر خواب راه هموار

تعبیر خواب راه از منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جاده اي راکه می‌پیمودید «با وسیله یا بدون وسیله فرق نمیکند» صاف و هموار بود خواب شما می گوید راه پیشرفتتان صاف است.

 

تعبیر خواب جاده سرسبز

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب :

اگر خواب ببینید از جاده اي عبور می کنید که اطراف ان را گل‌ها و درختان فرا گرفته‌اند، نشانه ان است که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده اي سرسبز و با صفا عبور میکنید، نشانه ان است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه اي زیبا خواهید ساخت.

 

تعبیر خواب جاده بیابانی

منوچهر مطیعی تهرانی:
 اگر در خواب ببینیم با خودرو از جاده اي عبور میکنیم که دو طرف بیابان است و خشک است و فاقد گیاه خوب نیست چون نشان ان است که دستخوش تنگی میشویم.

 

جدیدترین مطالب سایت