تعبیر خواب پزشک قانونی و پزشک از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پزشک قانونی و پزشک از بزرگان

تعبیر خواب پزشک قانونی

تعبیر خواب دکتر قانونی و تعبیر خواب دکتر از بزرگان علم تعبیر خواب را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب پزشک قانونی به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به دکتری قانونی می‌روید، علامت ان است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت.

 
۲ـ دیدن اجساد در دکتری قانونی ؛ نشانه ان است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت.

تعبیر خواب پزشک قانونی | تعبیر خواب پزشک از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پزشک

تعبير خواب پزشک به روايت آنلی بیتون

1-اگر دختری در خواب ببینید که بیمار است و به دکتر مراجعه می‌کند، به این معنا است که میتواند بر ناراحتی هاي‌ خود غلبه کند.

2- اگر دختری دکتری به خواب ببیند، نشانه ان است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی هاي‌ سبک سرانه استفاده میکند. اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که بر ناراحتی و نگرانی خود بزودی غلبه خواهد کرد.

3- اگر دختری دکتر پریشان و مضطربی رابه خواب ببیند، نشانه ان است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیشبرد اهدافش خواهد کرد.

 

تعبير خواب پزشک به روايت لیلا برایت

دیدن دکتر در خواب، بیانگر ان است که سلامتی شما در خطر است.

اگر در خواب ببینید که دکتر شده اید، به این معنی است که برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیاری می‌کنید.

اگر در خواب ببینید که با دکتری مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام می‌رسند.

 

جدیدترین مطالب سایت