جستجو در تالاب

تعبیر خواب پیر شدن | تعبیر خواب پیر از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پیر شدن | تعبیر خواب پیر از بزرگان

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن و تعبیر خواب پیری را دراین مطلب از تعبیر خواب هاي‌ سایت بخوانید. انواع تعبیر خواب از بزرگان تعبیر خواب در سایت تالاب بخوانید.

 

 تعبيرخواب پیر شدن به روايت جابر مغربی

– اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد ودر دنیا مغرور شود.
– اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و بکار آخرت مشغول شود. 

 

تعبيرخواب پیر شدن به روايت لوک اویتنهاو 

پیر زن: دعوا
پیر مرد: زندگی طولانی  تعبيرخواب پیر شدن به روايت آنلی بیتون اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه ان است که شانس و اقبال در انتظار شما است.
اگر خواب ببینید که پیر شده اید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

 

تعبيرخواب پیر شدن به روايت محمد بن سیرین

– اگر پیری مشهور را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد.
– اگر وی را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

– اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.
– اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.

 

 تعبيرخواب پیر شدن به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

– اگر کسیکه پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود.
– اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون ارجمند می‌شود.
– دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

– اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود.
– چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی بشما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی میبینید که – – – – – انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که میبینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی بشما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید.

تعبیر خواب پیر شدن | تعبیر خواب پیر از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پیر

تعبير خواب پیر به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي به خواب ديدپير شده و محاسن او سفيد گشته، دليل كه عز و شرف يابد. اگر پيري مجهول بيند كه خرم و شادمان است، دليل كه از دوستي مرادهاي او برآيد و از غم برهد. اگر پيري مشهور را بيند كه خرم و شاد است، دليل كه از او چيزي بدو رسد. اگر وی را غمگين ديد، دليلش به خلاف اين است.

 

تعبير خواب پیر به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي بشما محبت مي شود و از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي بشما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد.

 

اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود. اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون ارجمند مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 

تعبير خواب پیر به روايت ابراهيم کرماني

اگر پيري بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد ودر دنيا مغرور شود. اگر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد، دليل كه عز و بزرگي يابد و به كار آخرت مشغول شود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)