تعبیر خواب پست | تعبیر خواب پستی | تعبیر خواب پست خانه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پست | تعبیر خواب پستی | تعبیر خواب پست خانه

تعبیر خواب پست

انواع تعبیر خواب پست و تعبیر خواب بسته پستی یا نامه پستی و تعبیر خواب پست خانه یا اداره پست را در این جا بخوانید.

 

تعبير خواب پست به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در خواب به صورت پاکت يا باجه پست ويا پست خانه يا پست چي ظاهر مي شوند.

 

همه ی اين ها گوياي برخورد ماست در آينده با غير منتظره ها و حوادثي که پيش مي آيند در حالي که ما انتظارشان را نداريم يا منتظر و چشم به راه چيزي هستيم که رسيدن ان دير پائيده.

 

اگر پاکتي سر بسته و تمبر دار يامهر شده به دست شما دادند رازي مي شنويد و خواب شما مي گويد در روزهاي آينده رازي پنهان نزد شما فاش مي شود که کسي ديگر از ان خبر ندارد يا مصلحت نيست ديگران بدانند.

 

اگر پاکتي داشتيد که مهر و تمبر نداشت و سر ان باز بود خبري مي شنويد که گفتن ان به ديگران بلامانع است. اگر در خواب ديديد که پاکت سربسته و مهر شده را گشوديد از غصه و غمي فراغت مي يابيد.

 

ابن سيرين مي گويد اگر کسي که سواد ندارد پاکت و نامه ای را دريافت کند خبري است از زمان مرگ او، اما اين درست نيست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را براي اشخاص باسواد نمي فرستند چه بسا براي بي سوادان هم پاکت هائي مي رسد.

 

پست چي مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته يا پاکتي دريافت داشتيد سودي مي بريد و پولي به دست مي آوريد وا گر پاکتي به باجه پست داديد يا در صندوق افکنديد به کسي اعتماد مي کنيد.

تعبیر خواب پست | تعبیر خواب پستی | تعبیر خواب پست خانه

تعبیر خواب پستی

تعبير خواب پستی به روايت آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید که آدم پستی هستید، به این معنی است که برای رسیدن به هدفتان دچار مشکلی می‏ شوید.
اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست می‌خوانند، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.

 

 تعبیر خواب پست خانه

تعبير خواب پست خانه به روايت لیلا برایت

 اگر خواب ببینید که به دنبال پستخانه ای هستید، بیانگر شرکت دریک مهمانی دوستانه است.تعبير خواب پست خانه به روايت آنلی بیتوندیدن پستخانه در خواب ؛ نشانه با اطلاع شدن از خبرهایی نامساعد است.

 

جدیدترین مطالب سایت
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰