تعبیر خواب پیراهن | تعبیر خواب شلوار از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پیراهن | تعبیر خواب شلوار از بزرگان

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن و تعبیر خواب کامل شلوار و شلوار دوختن و …را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

کوششي که ما براي حفظ حيثيت و آبروي خويش يه عمل مي آوريم در خواب های ما به صورت پيراهن و پيراهني که خودمان بر تن داريم ظاهر مي شود و چگونگي پيراهني که پوشيده ايم موقعيت اجتماعي ما را نشان مي دهد.

 

اگر در خواب ببينيم که پيراهني نو و تميز و شيک به تن داريم خواب ما مي گويد موقعيت اجتماعي خوبي خواهيم داشت و درباره ما به نيکي ياد مي کنند و چنان چه ببينيم که پيراهني چرک و کثيف و پاره يا وصله دار پوشيده ايم گوياي ان است که موقعيت مناسبي در اجتماع خويش نداريم و ديگران به ما وقعي نمي نهند و سخنان ما رابه پشيزي نمي خرند. برخي از معبران پيراهن مرد را زن تعبير کرده اند.

 

اگر بيننده خواب ببيند که در عالم خواب پيراهني نو از پارچه گران بها پوشيده نشان ان است که وضع خوبي خواهد يافت. به نوشته ابن سيرين هر چه کهنگي و کثافت پيراهن و پوسيدگي ان بيشتر باشد غم و غصه بزرگ‌تر و بلا و مصيبت حتمي تر است.

 

چنان چه در خواب مشاهده کنيم کسي پيراهن نو به ما هديه کرد يا به تن ما پوشاند يک نفر خدمتي بزرگ در حق ما مي کند که تاثير زيادي دارد و احتمالا مسير زندگيمان را تغيير مي دهد.

 

دريدگي در قسمت جلوي پيراهن افشاي راز است. براي خانمها پيراهن محبوبيت و عزتي است که درخانواده و نزد شوهر خويش دارند. چنان چه در خواب ببينيد که کسي پيراهني بشما داد که از گرفتن ان خوشحال شده ايد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر ان پيراهن را نپسنديد غمي بشما مي رسد که زياد تعيين کننده نيست درصورتي که پيراهن را نپوشيد.

 

اگر در خواب ببينيد که پيراهني را پشت و رو پوشيده ايد مورد شماتت و سرزنش قرار مي گيريد. اگر ديديد که پيراهني را وارونه به تن کرده ايد کاري عبث و بيهوده انجام مي دهيد که وادار مي شويد تمام رشته ها را پنبه کنيد و مجددا همان عمل رابه نحو ديگري انجام دهيد. از امام جعفر صادق «ع» روايت مي کنند که پيراهن در صورتي که نو و متناسب با بدن باشد بزرگي، خرمي و بشارت است.

تعبیر خواب پیراهن | تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب شلوار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

زن ، کنیزک ، خادم

 

تعبیر خواب شلوار از منوچهر مطیعی تهرانی :

 البسه و پوشاک در خواب نشان دهنده‌نقش هایي هستند که ما در زندگی ایفا می کنیم و همچنین نمایانگر برداشت و استنباط افراد روی مامی‌باشند.
 
اگر در خواب، پوشیدن یا در آوردن شلوار، محور قرار گرفته باشد، به احتمال زیاد در رابطه بانقش تان در محل کار، خانه یا هر قسمت دیگری اززندگی برایتان سؤالاتی پیش آمده است. با بررسی دقیق محتوای عاطفی خوابتان و این‌که چه کسی‌شلوار به تن داشت، می توانید به اسانی اینگونه‌خوابها را تعبیر نمایید.

 

تعبیر خواب شلوار از آنلی بیتون

دیدن شلوار در خواب، علامت ان است که به انجام کارهایی غلط وسوسه خواهید شد. اگر در خواب پای چپ خودرا در پاچه راست شلوار فرو ببرید، نشانه ان است که سحری نفود خودرا برشما تثبیت میکند.

 

تعبیر خواب شلوار از برایت

اگر در خواب ببینید كه شلوار مى‏پوشید، به این معنا است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.

 

تعبیر خواب شلوار «معبرین کهن»

 

محمد بن سیرین گوید:
 به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. اگر بیند در بین شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.

 

اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.

 

تعبیر خواب گم کردن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر ببینید که شلوار خودرا گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اضطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد.

 

برایت می گوید:
اگر خواب ببینید كه شلوار خودرا گم كرده‏اید، به این معنا است كه دیگران شما را اذيت مى‏دهند.

 

تعبیر خواب درآوردن شلوار و بیرون رفتن

مطیعی تهرانی: 

اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون میروید یا در دسترس نگاه مردم قرار بگیرید این نشان ان است که مردم درباره شما حرف میزنند و بخود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند.

 

اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی ان ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز میدهد.

 

تعبیر خواب شلوار پاره و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت میکنند.

 

ابراهیم کرمانی:
اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود ودر غم و اندوه گرفتار شود.

 

تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتناسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلا پاچه‌های‌ شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های‌ نا همرنگ بر ان دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های‌ سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز بپا دارید این بشما خبر میدهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری میکند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.

 

تعبیر خواب شلوار پشت و رو و رنگی

تعبیر خواب شلوار از منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده‌اید همسرتان بشما دروغ می گوید و احیاناً خیانت میکند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی.

 

اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده‌اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در دسترس ابتلا به بیماری قرار میگیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید ودر پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

 

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می شوید.

 

تعبیر خواب شلوار گشاد و تنگ

مطیعی تهرانی:
 اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و نامتناسب پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجوددارد به سردی می‌گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می گیرید و بشما چیز هائی تحمیل می شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.

 

تعبیر خواب پوشیدن شلوار دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 اگر در خواب ببینید که شلواری راکه بپا دارید متعلق به خودتان نیست گویای ان است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگی‌تان قرار میگیرد.

 

جدیدترین مطالب سایت