مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 8 اسفند 1396

تعبیر خواب بزرگان از آتش افروختن در خواب | تعبیر خواب آتش افروختن

تعبیر خواب بزرگان از آتش افروختن در خواب | تعبیر خواب آتش افروختن

تعبیر خواب دقیق آتش افروختن در خواب

انواع تعبیر خواب در مورد آتش را در سایت تالاب بخوانید.

 تعبیر خواب آتش افروختن

تعبير خواب آتش افروختن به روايت محمد بن سیرین

آتش افروختن در خواب سلطان و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میلن باشد
آتش بی دود و بدن روشنایی ، نیرو و قوت و قدرت است ، برای حاکم و سلطان

اگر حاکمی آتش با دود ببیند، سلطان و حاکمی ظالم است ، دراین خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود
اگر ببیند آتش افروخت تا خود گرم شود یا شخص دیگری با آن خودش را گرم کند ، تعبیرش چنین است که به دنبال چیزی است که ازآن نفعی عاید شود
اگر ببیند آتش بیفایده افروخته است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی جهت جنگ و دشمنی در بین خواهد بود

اگر بیند برای پختن و بریان کردن چیزی آتش افروخت ، به خاطر غیبت مردم به کاری اقدام میکند تا از حال کسی آگاهی به دست آورد
اگر آتش افروخت و از پخته شده و بریانش بر آتش خورد ، به اندازه اي که ازآن بریان و خوردنی خورده است رزق و روزی با غم و اندوه و دشواری نصیبش خواهد شد
اگر ببیند زیر دیگ آتش می افروزد که در آن گوشت یا چیز دیگری است ، تعبیر چنین بیاید که اقدام به کاری می‌کند که بانوی خانه را ازآن کار نفع و تمتعی حاصل می‌آید

اگر ببیند زیر دیگی آتش میافروزد که در آن چیزی نیست، از کاری که به آن مشغول است غمگین و اندوهگین می‌شود و کارش با ملال توام خواهد شد
اگر ببیند برای پختن حلوا آتش افروخت ، خواهد شنید که به او سخنان نیکو بگویند
اگر ببیند که برای روشنائیی آتش افروخت ، کاری رابا دلیل و برهان شروع می‌کند و ابهامات آنرا از میان میبرد
اگر ببیند آتشی راکه افروخته است خاموش شد ، هلاک شدن را باید در انتظار باشد و این خواب طالع خوشی نیست

تعبیر خواب آتش افروختن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی میکند.

اگر ببیند در آتشدان بی امید غذا پختن آتش افروخت ، دلیل آن باشد که با مردمی از خویشان یا اعضای خانواده خود نزاع کند.

اگر ببیند آتش می افروخت اما آتش افروخته نمی شد و روشنائی نمی داد ، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و ازآن بهره مند خواهد شد و اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می‌یابد.

تعبیر خواب آتش افروختن به روایت جابر مغربی

اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.

اگر بیند که آن آتش فرو می‌رود و نور او زایل میگردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان رابه راه ضلالت برد.

اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آنرا بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود.
اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت