مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1398

تعبیر خواب ازدواج با همسر سابق + تعبیر مراسم عروسی با همسر فعلی

تعبیر خواب ازدواج با همسر سابق + تعبیر مراسم عروسی با همسر فعلی

تعبیر خواب برگشتن به همسر سابق

تعبیر خواب همسر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب همسر ؛ شادمانی اسـت.

تعبیر خواب ازدواج دوباره با همسر خود از ابن سیرین :

اگر کسی در خواب ببینید کـه با همسر خود مجددا ازدواج نموده اسـت و هر دوی ان ها رخت سفید بر تن دارند تعبیر ان فراوانی مال نعمت و برکت در زندگی مشترک می‌باشد.
اگر کسی در خواب ببینید با شوهر خودش دوباره عروسی میکند در واقع تعبیر ان بـه نوعی بقای زندگی فعلی میباشد میگونید سالیان پیش شخصی بـه نزد یک معبر میرسد و پریشان و مضطرب خواب خودرا باز گو می کنند ایشان می گویند در خواب دیدم کـه با شوی خودم دوباره عروسی می‌کنم ودر حال شادمانی و پایکوبی هستم معبر پاسخ میدند مژدگانی ده کـه زندگی شـما دو نفر دارای بقا و برکت میشود از این رو می توان حدس زد کـه دیدن چنین خواب هایي دارای معانی و تعاببیر مثبت و خوبی هستند مدتی پیش هم کـه دریک از کانال هاي‌ تلگرامی مختص بـه تعبیر خواب گشت و گذاری داشتیم اتفاقا با همین مطلب و دقیقا با این موضوع:
تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم برخورد داشتیم و منتظر پاسخ از طرف ادمین ان کانال ماندیم تا پس از دو روز متن طولانی را بـه همراه تعابیر گوناگونی را بـه عنوان پاسخ ارسال کردند کـه تعبیر این خواب را مال.
نعمت برکت و بقای زندگی زنانشویی مطرح کرده بودند.

تعبیر خواب برگشتن زن مطلقه ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺯﻥ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ

ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ, ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ.
تعبیر خواب ازدواج با همسر سابق + تعبیر مراسم عروسی با همسر فعلی

تعبیر خواب نزدیکی با همسر سابق از منوچهر مطیعی تهرانی :

نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی اسـت و این بستگی دارد بـه موقعیت و شرایطی کـه در بیداری دارا می‌باشید.
اگر غمگین هستید از غم فارغ میشوید و اگر بدهی دارید ادای دین میکنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان میکند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.
خواب نزدیکی و آمیزش میتواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد کـه در چنین صورتی فاقد تعبیر اسـت چون کلیه خواب‌هاي‌ شیطانی تعبیر ندارند.
معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند کـه با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر انچه را کـه در بالا نوشتم.
چنانچه دیدن نزدیکی در خواب بـه اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق اسـت و بدون تعبیر و چنانچه بـه اهتلام نپیوندد صرفاً از غم اسـت و لاغیر. حضرت دانیال گوید: آمیزش در خواب روا شدن حاجت اسـت.
تعبیر خواب رجوع بعد از طلاق عامل اصلی در خواب دیدن شـما وابستگی هاي‌ شماست و یا این‌که جدا شدید اما کاملا از او جدا نیستید و این می تواند از وسایل از عکس از خاطرات و… باشد کـه همه ی مدت شـما هیچ گاه حذف نمی‌شوند و انچه باید در شـما اتفاق بیفتد کـه نیفتاده اسـت پذیرش توسط شماست کـه اگر این انجام شود مسائل شـما حل می‌شود. شـما اگر بایک متخصص همراه شوید می تونید مسئلتون را حل کنید.
تعبیر خواب دیدن عشق سابق عشق در خواب دیدنی نیست مگر این‌که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی کـه باشد در خواب هاي‌ ما حرص و آز و ولع اسـت و حتی طمع زیاد و مضر … ضعیف ترین نوع عشق در خواب بـه نیاز و شدیدترین ان بـه حرص و طمع تعبیر می‌شود .
در خواب عشق بـه اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست . عشق بـه هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری اسـت .
اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و معشوق خودرا بشناسید کارتان بـه کسی میوفتد کـه بـه نحوی با کسی کـه عاشقش شده اید قابل تشابه و انطباق باشد .
چنانچه در خواب ببینید کـه عاشق شده اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می شوید و اندازه احتیاج شـما بـه نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می‌شود اگر ببینید عاشق شده اید و معشوقتان را چه مشهور و چه مجهول درکنار خود دارید حاجتتان روا میگردد.

تعبیر خواب آشتی با همسر

تعبیر خواب آشتی سه چیز اسـت عمر دراز – نیرومندی – بر سیرت و اعتقاد پسندیده
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت