مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 27 اسفند 1397

تعبیر خواب عید نوروز از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب عید نوروز از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب عید نوروز

عید نوروز یکی از عیدهای مهم ایرانی که آغاز سال جدید و بهار را در ان جشن می‌گیرند. در اینجا تعبیر خواب عید و دید و بازدید را بخوانید.

تعبير خواب عید به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند عيدبود و مردم آراسته از شهر بيرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دليل كه شرفشان زياده گردد، اگر محبوس است خلاصي يابد، اگر اين خواب را نزديك عيد بيند، دليل كه با مردي عاقل معاملتي كند و كارش به سختي برآيد. اگر به خواب ديد كه روز عيدغدير بود، دليل كه كامكاري يابد.

تعبير خواب عید به روايت محمد بن سيرين

اگر ديد عيدقربان بود، دليل كه وی را با مردم عاقل كار افتد. اگر بيند عيد فطر بود، دليل كه از زاهدي فائده ديني بيابد.

تعبیر خواب عید نوروز از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب عید نوروز

تعبير خواب دید و بازدید درکتاب سرزمین رویاها

شما به دیدن دوستان میروید: موقعیت شما ابداً خوب نیست.
دوستان متعددی به دیدن شما می‌آیند: بزودی خبر های خوش دریافت میکنید.
شما از دیگران دیدن می‌کنید: یک محکمه در پیش دارید.
دیگران برای کار به دیدن شما می‌آیند: غم بزرگی باعث ناراحتی شما خواهد بود.

شما از کسی یا جایی بازدید می‌کنید: درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبه‌رو خواهید شد.

به دیدن بستگان میروید: مورد سوءظن دیگران قرار میگیرید.
یک دوست به دیدن شما می‌آید: ضرر مالی در کار
یک دکتر شما را عیادت می‌کند: از دیگران پیشی میگیرید.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت