تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

جشنواره غذای ملل دانشگاه تهرانبا حضور تمام کشور ها

در جشنواره که در دانشگاه تهران برگزار شد و با استقبال کشور های خاورمیانه در جشنواره غذا در تهران مواجه شد و سوژه خبرگزاری هاي ایران و دنیا شد
خیلی از کشورها غذا هاي که بسیار مشهور میباشند را برای مسابقه غذا به تهران آورده بودند
این جشنواره به مناسبت آغاز ماه رمضان در تهران برگزار شد.
به گزارش تالاب :جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برپا می باشد.

 

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

جشنواره غذای ملل دانشگاه

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور کشورهای مختلف جهان در جشنواره غذا تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

جشنواره غذا تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور کشورهای مختلف جهان در جشنواره تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور کشورهای مختلف جهان در تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

کشورهای مختلف جهان در جشنواره غذا تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور جهان در جشنواره غذا تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

کشورهای مختلف جهان در تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

جشنواره غذا تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور کشورهای مختلف جهان در جشنواره غذا

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور در جشنواره غذا تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

حضور کشورهای مختلف جهان در تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

تصاویری از جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران

 

جدیدترین مطالب سایت