نمایش 5000 نفری در فیلیپین برای روز جهانی خون

نمایش 5000 نفری در فیلیپین برای روز جهانی خون

4817 نفر برای روز خون

 

در ادامه تصویری را میبینیم که مردم فیلیپین برای روز دنیا قطره خون لباس های قرمز پوشیده و در کنار هم ایستاده اند و با شعارهایی که می‌دهند این روز را گرامی میدارند .

 

نمایش 5000 نفری در فیلیپین برای روز جهانی خون

4817 نفر برای روز جهانی خون

 
 منبع : خبر آنلاین