مجله تالاب : تصادف زمانی اتفاق افتاد که راننده یکی از فراریها که با 8 خودرو سوپر اسپرت دیگر به طور دسته جمعی حرکت میکردند، قصد سبقت گرفتن داشت. مقامات محلی میگویند، به نظر نمی آید که نوع رانندگی این افراد مانند رانندگی در فیلم سریع و خشمگین یا توکیو دریفت باشد!

 

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد

پرهزینه ترین تصادف رانندگی در ژاپن رقم خورد