عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

تلنگر کوچکی است بــاران
وقتی فراموش می کنیم ؛
آسمان کجاست …

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

عکس نوشته های زیبای روزهای بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

باران که بند بیاید
تازه خاطره شروع می‌کند به چکه کردن…!!
نمک روی زخم ست بارانی که بی تو ببارد!!

 

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

روزهای بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری..
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال!

دلنوشته های بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

جملات بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

جملکس های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ …
وَ تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ اي ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی…

عکس نوشته های زیبای روزهای بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

کاش نامت باران بود…
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا میکردند …!

تصاویر رمانتیک و زیبای بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر!
چه تفاوت دارد . . .

متن های زیبا درباره باران

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند… ؛
امروز عجیب؛
بی واژه؛
بی حصار… ؛
می خواهمت…

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی    

مثل باران چشمهایت دیدنی است
شهر خاموش نگاهت دیدنی است
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی است

تصاویر عاشقانه در باران

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

نَــیـــا بــــاران ! …
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست…!

عکس های عاشقانه در باران

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

همچنـان منتـظرم
تـا قطره های بـاران
تـو را ازآن بـالا در آغوشم رهـا کننـد

يا غـرق مي شوم
يا رفيـق شبهاي بـارانيت مي مانـم …

 

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت …

تصاویر روزهای بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

شـما را بیــــــــــــــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
کـه با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را کـه چشـم به راهـشان بـوده اید

عکس عاشقانه روزهای بارانی عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

وای باران باران
شیشه ي پنجره را باران شست..
از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

دلنوشته های بارانی

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

 جملکس های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

برای از بین بردن یک شماره معشوقه
نم باران کافی ست …

عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

عکس نوشته های زیبای روزهای بارانی

بغضهای مرطوب مرا باور کن،
این باران نیست که میبارد ،
صدای خسته ي قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

      عکس نوشته عاشقانه روزهای بارانی + دلنوشته های بارانی

 

جدیدترین مطالب سایت