زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)

مجموعه : عکس های دیدنی
زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)

زمانیکه یک هنرمند به اجسامی مثل پیچ و مهره روح و عشق میبخشد بسیار زیبا می شود.

 

یک عکاس به نام Tobbe Malm با همکاری آهنگری به نام Oslo مجسمه هایی احساس برانگیز و انسان گونه با پیچ و مهره های قدیمی ساخته اند. آنها با خم کردن و حالت دادن به این پیچ و مهره ها آنها را به یک اثر هنری عاطفی و زیبا تبدیل کرده اند.

 

زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)

عکس های دیدنی و هنری

 

زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)

 عکس های دیدنی و هنری

زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)

 عکس های دیدنی و هنری

زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)

 

زمانیکه به پیچ و مهره هم عشق می بخشیم ( تصویری)