تصاویر رویایی از دنیای گل ها

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویر رویایی از دنیای گل ها

تصاویر بسیار زیبا و روح نواز گل های رنگارنگ تقدیم به بینندگان سایت تالاب

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

شاخ گل را از سراپا  چهره  تنها  نازك  است         نازك اندامي كه من دارم سراپانازك است

 صائب تبريزي

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

از   كوچه اي   كه   آن   گل    بي خار بگذرد         موج   لطافت   از    سر   ديوار     بگذرد

 صائب تبريزي

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

گل رخان  را مي‌دهد تعليم   عاشق   پروري          گل كه بلبل را در آغوش چمن مي‌پرورد

 صائب تبريزي

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

چون  بوي   گلي   كه   با   صبا    آميــــــــزد         هم  با من   بود   و   هم   گريزان  از من

 ابوالحسن فراهاني

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

ياد  آن  شب  كه صبا بر سر ما گل مي‌ريخت         بر سر ما ز در و بام و  هوا گل مي‌ريخت

 باستاني پاريزي

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

زلف‌سنبل چشم نرگس،گونه گل،لب برگ‌گل         صدگلستان گل،به روي چون بهار آورده اي

 زرگر اصفهاني

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

زشرم   روي   تو در  باغ ،  وقت   گل   چيدن         گل آب  گردد  و  از  دست  باغبان بچكد

 اوحدي مراغه اي

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

گل   عزيز   است  غنيمت شمريدش  صحبت         كه به باغ آمد ازاين راه وازآن خواهد شد

 حافظ

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

سراپايم‌چمن شد بس گل حسرت دميد از من        چه رنگارنگ گلهائي توان هر روزچيدازمن
 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

گل‌نداردخنده‌برلب بلبل‌خوش‌خوان‌كجا است؟         دل نگيرد را ه بستان جلوه شمشاد كو؟


  رشيد ياسمي

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

اي   گل   خوشبوي   اگر صد  قرن باز آيد بهار         مثل من ديگر نبيني بلبل خوش گوي را

 سعدي 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 

تصاویر رویایی از دنیای گل ها

 
 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت