زیبا ولی تاثیرگذار

زیبا ولی تاثیرگذار

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.

 

دشوارترین قدم، همان قدم اول است.امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم.بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید.آنچه شما درباره خود فکر می کنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند.

 

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.

 

امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست.آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند.افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با ۱ نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چندنفر مشاوره داشته باشدکار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باک ندارد.هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود.

 

 

جدیدترین مطالب سایت