82 راز برای موفقیت و پیروزی در زندگی و کار

82 راز برای موفقیت و پیروزی در زندگی و کار

رازهای موفقیت

 

به این نکات طلایی برای پیروزی و موفقیت توجه ویژه نمایید.

 

1 – با الهام از نیروی ایمان، خود را به سوی موفقیت سوق دهید.

2 – به پیروزی خود ایمان پیدا کنید وآن را به چنگ آورید.

3 – بی اعتقادی ونیروی ویرانگر حاصل از آن را نابود کنید.

 

4 – از بزرگ اندیشی, نتایجی بزرگ بگیرید.

5 –  ذهن خویش را وادارید تا افکار مثبت ایجاد کند.

6 – قدرت ایمان را در خود تقویت کنید.

 

7 – یک برنامه موفقیت آمیز وجدی طرح کنید.

8 – خود را در برابرآفت عذر تراشی واکسینه کنید، عافتی که عامل شکست هاست.

9 – رمز ورازی که دردیدگاه شما نسبت به تندرستی وجود دارد دریابید.

 

10 – برای رهایی از بهانه های مربوط به فقدان تندرستی چهارگام مثبت بردارید.

11 – کشف کنید که چرا هوش به تنهایی در برابر تفکر ارزشی ندارد.

12 – از ذهن خود برای اندیشیدن استفاده کنید نه برای انبار کردن اطلاعات.

 

13 – سه شیوه آسان برای رهایی ازبهانه های فقدان هوش رایاد بگیرید.

14 – بر مشکل سن غلبه کنید،«خیلی پیر»یا«خیلی جوان بودن»،

15 – بهانه های مربوط به نداشتن شانس را به کنار نهید واقبال نیک را به سوی خود بکشانید.

 

16 – از تکنیک اقدام برای رهایی از ترس وایجاداطمینان استفاده کنید.

17 – حافظه خود را به گونه ای به کارگیریدکه میزان اطمینانتان را افزایش دهد.

18 – بر ترس خود از دیگران غلبه کنید.

 

19 – با گوش سپردن به ندای وجدان، اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

20 – با اعتماد به نفس عمل کنید تا بتوانید با اعتماد به نفس بیندیشید.

21 – روش های پنج گانه غلبه بر ترس را به کار ببندید.

 

22 – دریابید که میزان موفقیت شما با وسعت تفکرتان نسبت مستقیم دارد.

23 – ابعاد حقیقی خود را بسنجید وارزشهای خود رابشناسید.

24 – بزرگ بیندیشید.

 

25 – با یاری این چهار مرحله خاص دامنه بزرگ اندیشی خود را بگسترانید.

26 – با تجسم ایده آلهای خود، اندیشه خود را گسترش دهید.

27 – برای مردم وخودتان وهر آنچه وجود دارد ارزش قائل شوید.

 

28 – به حرفه خود به شکلی«بزرگ اندیشانه» بنگرید.

29 – ذهن خود را با مسائلی فراتر از امور جزئی مشغول کنید وروی مسائل مهم تمرکز داشته باشید.

30 – خود را بیازمایید، دریابید که بزرگ اندیش تر از آنید که خود تصور می کنید.

 

31 – از تفکر خلاق برای یافتن راههای بهتر وتازه تر برای انجام کارها استفاده کنید.

32 – با ایمان داشتن به اینکه می توان کارها راانجام داد، نیروی خلاق را تقویت کنید.

33 – با اندیشه های دست وپاگیر ومتحجر مبارزه کنید.

 

34 – با استفاده از نیروی خلاق، بهتر وبیشتر کار کنید.

35 –  با تقویت گوش وهوش خود، از سه کلید برای پرورش خلاقیت استفاده کنید.

36 – تفکر خود راگسترش دهید وذهن خودرا به فعالیت وادارید.

 

37 – ایده ها وآرمان های خود را،که محصول تفکر شما هستند تحقق بخشید.

38 – ظاهر خود را بیارایید، زیرا کمک می کند افکارآراسته تری داشته باشید.

39 – فکر کنید دارید کار مهمی انجام می دهید تا آدم با اهمیتی شوید.

 

40 – شخصیت خود را بر اساس شعار سازنده«خودرادست کم نگیرید»بنا کنید.

41 – افکار خود راتعالی بخشید، مانند انسانهای بزرگ منش بیندیشید.

42 – محیط پیرامون خود را به سود خود درآورید.

 

43 – نگذارید آدمهای کوچک سد راه ایده آلهای بزرگ شما شوند.

44 – بر محیط کار خود مسلط شوید.

45 – در اوقات فراغت، به خود استراحت روحی کامل بدهید.

 

46 – سموم فکری راازمحیط خودبه دورافکنید.

47 – سعی کنید که همه کارها رابه نحو احسن انجام دهید.

48 – دیدگاهی رابرگزینید که شما را سریعتر به خواسته هایتان برساند.

 

49 – سر شوق بیایید، فعال شوید.

50 – نیرویی را که دراشتیاق وجود دارد، تقویت کنید.

51 – احساس کنید «مهم هستید».

 

52 – سیاست«اولویت درارائه خدمت» رابرای کسب درامد بیشتر اتخاذ کنید.

53 – با خوشبختی نسبت به مردم، توجه وحمایت آنان رابه سوی خود جلب کنید.

54 – خود راروشنی بخش زندگی دیگران کنید تا دوست داشتنی تر شوید.

 

55 – برای ایجاد رفاقت پیش قدم شوید.

56 – «درمردم جز خوبی ندیدن» فنی است که باید در آن مهارت یابید.

57 – سعی کنید که شنونده خوبی باشید تا دوستان جدید پیدا کنید.

 

58 – بزرگ بیندیشید! حتی زمانی که اوضاع بر وفق مرادتان نیست.

59 – عادت کنید که اقدام راجایگزین تعلل کنید، وبه دست آوردن اطمینان استفاده کنید.

60 – با عملکرد ذهن خود آشنا شوید.

 

61 – اهمیت واژه «الان» رادرک کنید.

62 – عادت کنید که بلند وقاطع حرف بزنید تا احساس قدرت کنید.

63 – به ابتکار که نوع خاصی از عمل است، رو آورید.

 

64 – کشف کنید که شکست، چیزی جز یک حالت خاص ذهنی نیست.

65 – ازهرمانعی که برسر راهتان قرار می گیرد، درسی بگیرید.

66 – از نیروی سازنده انتقاد ازخویش بهره ببرید.

 

67 – از پشتکاروآزمایش نتایج مثبتی بگیرید.

68 – به مدد تمرکز بر جنبه های مثبت هر چیز، باناامیدی مبارزه کنید.

69 – هدف ومقصد کاملاً مشخصی رابرای زندگی خودتان تعیین کنید.

 

70 – برای ده سال آینده خود هدف ونقشه معینی طرح کنید.

71 – ازپنج عاملی که موفقیت را نابود می کند دوری کنید.

72 – با تعیین اهداف مشخص، نیروی خود راچند برابر کنید.

 

73 – اهدافی رابرگزینید که موفقیت وشادکامی شما راتضمین می کند.

74 – با بهره گیری از«خودسازی سی روزه»به اهداف خود نائل آیید.

75 – برای داشتن آینده ای ثمر بخش روی خودتان سرمایه گذاری کنید.

 

76 – چهار اصل رهبری رایادبگیرید.

77 – نیروی خورا برای تبادل نظر باافرادی که می خواهید آنها را تحت تاثیر قرار دهید، افزایش دهید.

78 – از نگرش«انسان بودن» برای کسب موفقیت استفاده کنید.

 

79 – به پیشرفت بیندیشید. به پیشرفت ایمان داشته باشد. برای پیشرفت بکوشید.

80 – خودرابسنجیدتاببینید آیا ترقی خواهانه فکر می کنید یا خیر.

 

81 – از قدرت تفکر بی نظیر خود بهره مند شوید.

82 – دربحرانی ترین لحظات زندگی، ازجادوی بزرگ اندیشی استفاده کنید.

 

جدیدترین مطالب سایت