جستجو در تالاب

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

مجموعه : مذهبی و دینی
احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 احکام کامل روزه

احکام کامل روزه و روزه داری را دراین پست بخوانید…دراین پست 140 سوال و جواب در مورد احکام روزه پاسخ داده شده اسـت کـه خواهید خواند.

 

سوال 1_ روزه چگونه عبادتي اسـت؟

جواب_ عبادتي اسـت کـه انسان براي انجام فرمان خدا، از اذان صبح تا اذان مغرب، از چيزهايي کـه روزه را باطل مي کند خودداري نمايد.

 

سوال 2_ آيا لازم اسـت نيت روزه را بر زبان آورده و از قلب گذراند؟

ج_ لازم نيست انسان نيت روزه را بر زبان آورده يا از قلب خود بگذراند. مثلا بگويد: فردا روزه مي گيرم.

 

سوال 3_ در صحت روزه چه چيزي، کفايت مي کند؟

ج_ اگر براي انجام فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب، کاري کـه روزه را باطل مي کند انجام ندهد کافي اسـت.

 

سوال 4_ براي ان کـه يقين کند، تمام مدت روزه بوده، چه کاري لازم اسـت انجام دهد؟

ج_ براي ان کـه يقين کند، تمام اين مدت روزه بوده، بايد مقداري پيش از اذان صبح و مقداري نيز بعد از اذان مغرب از انجام کاري کـه روزه را باطل مي کند، خودداري مي نمايد.

 

سوال 5_ آيا انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان، براي روزه فردا نيت کند؟

ج_ انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان، براي روزه فردا نيت کند.

 

سوال 6_ بهتر اسـت نيت روزه را چگونه انجام داد؟

ج_ بهتر اسـت کـه شب اول ماه، نيت روزه همه ی ماه را بنمايد.

 

سوال 7_ وقت نيت روزه ماه رمضان، چه هنگامي اسـت؟

ج_ وقت نيت روزه ماه رمضان از اول شب تا اذان صبح.

 

سوال 8_ وقت نيت روه مستحب، چه هنگامي اسـت؟

ج_ از اول شب اسـت تا هنگامي کـه بـه اندازه نيت کردن بـه اذان مغرب، وقت مانده باشد. بنابراين اگر تا اين وقت کاري کـه روزه را باطل مي کند، انجام نداده باشد و نيت روزه مستحب کند، روزه او صحيح اسـت.

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

نيّت

سوال  9_ کسي کـه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه، خوابيده اسـت در چه صورت روزه او صحيح اسـت؟

ج_ اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت کند، روزه او صحيح اسـت. چه روزه واجب باشد، چه مستحب.

 

سوال  10_ اگر بعدازظهر بيدار شد، چه وظيفه ای دارد؟

ج_ اگر بعدازظهر بيدار شود، نمي تواند نيت روزه واجب نمايد.

 

سوال 11_ اگر بخواهد غير از روزه ماه رمضان روزه ديگري بگيرد، چه وظيفه ای دارد؟

ج_ بايد ان را معين نمايد. مثلا نيت کند روزه قضا، يا روزه نذر مي گيرم.

 

سوال 12_ آيا لازم اسـت در ماه رمضان، نيت کند، روزه ماه رمضان مي گيرم؟

ج_ در ماه رمضان، لازم نيست نيت کند، روزه ماه رمضان مي گيرم.

 

سوال 13_ اگر نداند ماه رمضان اسـت يا فراموش نمايد و روزه ديگري را نيت کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ اگر نداند ماه رمضان اسـت يا فراموش نمايد و روزه ديگري را نيت کند، روزه ماه رمضان حساب مي شود.

 

سوال 14_ اگر بداند ماه رمضان اسـت و عمداً نيت روزه غير رمضان کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ نه روزه ماه رمضان حساب مي شود و نه روزه ای کـه قصد کرده اسـت.

 

سوال 15_ اگر کسي بـه نيت روز اول ماه، روزه بگيرد، بعد بفهمد روز دوم يا سوم بوده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ روزه او صحيح اسـت.

 

سوال 16_ اگر کسي پيش از اذان صبح، نيت کند و بيهوش شود ودر بين روز بـه هوش آيد، چه وظيفه ای دارد؟

ج_ بنا بر احتياط مستحب روزه ان روز را، تمام نمايد و قضاي ان را نيز بجا آورد.

 

سوال 17_ اگر پيش از اذان صبح، نيت کند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ روزه اش صحيح اسـت.

 

سوال 18_ اگر نداند يا فراموش کند، ماه رمضان اسـت و پيش از ظهر متوجه شود چه وظيفه ای دارد؟

ج_ چنانچه کاري کـه روزه را باطل مي کند، انجام نداده باشد بايد نيت کند و روزه او صحيح اسـت.

 

سوال 19_ اگر کاري کـه روزه را باطل مي کند انجام داده باشد يا بعد از ظهر متوجه شود ماه رمضان اسـت، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ روزه او باطل مي باشد، ولي بايد تا مغرب امساک کند. يعني کاري کـه روزه را باطل مي کند انجام ندهد و بعد از ماه رمضان نيز ان را قضا نمايد.

 

س 20_ اگر بچه، پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، چه وظيفه ای دارد؟

ج_ بايد روزه بگيرد.

 

س 21_ اگر بعد از اذان بالغ شود، چه وظيفه ای دارد؟

ج_ اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه ان روز بر او واجب نيست خواه نيت روزه، قبلاً کرده باشد يا نه و خواه قبل از ظهر مفطري انجام داده باشد يا خير.

 

س 22_ اگر بعد از اذان بالغ شود، بنا بر احتياط مستحب چه تکليفي دارد؟

ج_ احتياط مستحب اسـت کـه اگر قبل از فجر نيت روزه کرده باشد و تا قبل از ظهر مفطري انجام نداده باشد، روزه ان روز را بگيرد.

 

س 23_ کسي کـه براي بجا آوردن روزه ميتي اجير شده، آيا مي تواند روزه مستحب بگيرد؟

ج_ اگر روزه مستحب بگيرد، اشکال ندارد.

 

س 24_ اگر کسي روزه قضا داشت، آيا مي تواند روزه مستحبي بگيرد؟

ج_ کسي کـه روزه قضا دارد، نمي تواند روزه مستحبي بگيرد.

 

س 25_ کسي کـه روزه قضا دارد، چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگيرد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ اگر پيش از ظهر يادش بيايد، روزه مستحب او بـه هم مي خورد و مي تواند نيت خودرا بـه روزه قضا برگرداند.

 

س 26_ اگر بعد از ظهر متوجه شود، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ روزه او باطل اسـت.

 

س 27_ اگر غير از روزه ماه رمضان، روزه معين ديگري بر انسان واجب باشد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نيت نکند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج_ اگر غير از روزه ماه رمضان، روزه معين ديگري بر انسان واجب باشد، مثلا نذر کرده باشد، روز معيني روزه بگيرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نيت نکند، روزه اش باطل اسـت.

 

س 28_ اگر نداند روزه ان روز بر او واجب اسـت يا فراموش کند و پيش از ظهر يادش بيايد، آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج_ چنانچه کاري کـه روزه را باطل مي کند انجام نداده باشد و نيت کند روزه او صحيح و گرنه باطل مي باشد.

 

س 29 _ اگر براي روزه واجب غير معيني مانند روزه کفاره، عمداً تا نزديک ظهر نيت نکند، آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج _ اشکال ندارد.

 

س 30 _ اگر پيش از نيت، تصميم داشته باشد کـه روزه نگيرد يا تردّد داشته کـه بگيرد يا نه، چنانچه کاري کـه روزه را باطل مي کند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيت کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه او صحيح اسـت.

 

س 31 _ اگر در ماه رمضان، پيش از ظهر کافر مسلمان شود و چيزي نيز نخورده باشد، آيا روزه او در ان روز صحيح اسـت؟

ج _ روزه او صحيح نيست. حتي اگر نيت روزه را نيز قبل از ظهر کرده باشد.

 

س 32 _ اگر بيماري پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا ان وقت کاري کـه روزه را باطل مي کند، انجام نداده باشد، نسبت بـه روزه ان روز چه تکليفي دارد؟

ج _ بنابر احتياط مستحب نيت روزه کند و ان روز را روزه بگيرد.

 

س 33 _ اگر بيمار بعد از ظهر خوب شود، نسبت بـه روزه ان روز چه وظيفه ای دارد؟

ج _ اگر بعد از ظهر خوب شود، روزه ان روز بر او واجب نيست.

 

س 34 _ در روزي کـه انسان شک دارد. آخر ماه شعبان اسـت يا اول ماه رمضان، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ واجب نيست روزه بگيرد.

 

س 35 _ اگر بخواهد روزه بگيرد، آيا مي تواند نيت روزه ماه رمضان بنمايد؟

ج _ نمي تواند نيت روزه ماه رمضان کند.

 

س 36 _ آيا در روزي کـه شک دارد آخر ماه شعبان اسـت يا اول ماه رمضان، مي تواند بنابر احتياط مستحب نيت کند کـه اگر ماه رمضان اسـت، روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نيست، روزه قضا يا مانند ان باشد؟

ج _ نمي تواند.

 

س 37 _ دراين صورت چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد نيت روزه قضا يا مستحب و يا مانند ان بنمايد.

 

س 38 _ اگر در روزي کـه مردد اسـت، آخر رمضان اسـت يا اول شعبان، روزه قضايي بگيرد يا مستحب، و بعد معلوم شود اول رمضان بوده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه ماه رمضان حساب مي شود.

 

س 39 _ اگر روزي را کـه شک دارد آخر ماه شعبان اسـت يا اول ماه رمضان، بـه نيت روزه قضا يا روزه مستحب و مانند ان روزه بگيرد ودر بين روز، بفهمد ماه رمضان اسـت، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد نيت روزه ماه رمضان کند.

 

س 40 _ اگر در روزه واجب معيني،مانند روزه ماه رمضان مردّد شود کـه روزه خودرا باطل کند يا نه، يا قصد کند روزه را باطل کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ بنابر احتياط، روزه اش باطل مي شود. گرچه از قصدي کـه کرده، توبه نمايد و کاري کـه روزه را باطل مي کند، انجام ندهد.

 

س 41 _ اگر کسي بـه جهت رخ دادن کاري کـه نداند روزه را باطل مي کند يا نه، مردد شود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر کاري کـه روزه را باطل مي کند، انجام نداده، روزه اش صحيح اسـت، در صورتي کـه تردّد در صحت روزه موجب تردد در نيت روزه نشود.

 

س 42 _ اگر در روزه واجبي کـه وقت ان معين نيست. مانند روزه کفاره، قصد کند کاري کـه روزه را باطل مي کند، انجام دهد، يا مردّد شود بـه جا آورد يا نه، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه بـه جا نياورد و پيش از ظهر دوباره نيت روزه کند، روزه او صحيح اسـت ودر روزه مستحب تا قبل از مغرب اگر نيت کند صحيح اسـت.

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام
  

 

چيزهايي کـه روزه را باطل مي کند


س 43 _ چند چيز روزه را باطل مي کند؟

ج _ نه چيز روزه را باطل مي کند.

 

س 44 _ اول و دوم از چيزهايي کـه روزه را باطل مي کند، کدام اسـت؟

ج _ اول: خوردن و آشاميدن. دوم: جماع.

 

س 45 _ سوم و چهارم از چيزهايي کـه روزه را باطل مي کند، چيست؟

ج _ سوم: استمناء، يعني انسان با خود کاري کند کـه مني از او بيرون آيد.

 

چهارم: دروغ بستن بـه خدا، پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و ائمه _عليهم السلام _ و حضرت زهرا درود الله عليها.

 

  س 46 _ مورد پنجم و ششم از چيزهايي کـه روزه را باطل مي کند، کدام اسـت؟

ج _ پنجم: رساندن غبار غليظ بـه حلق.

 

ششم: فرو بردن تمام سر در آب.

 

س 47 _ هفتمين و هشتمين موردي کـه روزه را باطل مي کند، کدام اسـت؟

ج _ هفتم: باقي ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح.
هشتم: اماله کردن با چيز روان.

 

س 48 _ نهمين موردي کـه باعث ابطال روزه مي شود کدام اسـت؟

ج _ نهمين: قي کردن.    

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  1 _ خوردن و آشاميدن


س 49 _ آيا خوردن و آشاميدن عمدي روزه را باطل مي کند؟

ج _ اگر روزه دار عمداً چيزي بخورد و يا بياشامد، روزه او باطل مي شود. چه خوردن و آشاميدن ان چيز معمول باشد مانند نان و آب و چه معمول نباشد مانند: خاک و شيره درخت، کم باشد يا زياد.

 

س 50 _ اگر روزه دار مسواک را از دهان بيرون آورد و دوباره بـه دهان ببرد و رطوبت ان را فرو برد، آيا روزه او باطل مي شود؟

ج _ حتي اگر مسواک را از دهان بيرون آورد و دوباره بـه دهان برده و رطوبت ان را فرو برد روزه او باطل مي شود. مگر رطوبت مسواک در آب دهان طوري مخلوط گردد کـه رطوبت خارجي بـه ان گفته نشود.

 

س 51 _ اگر در هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد، روزه اش باطل اسـت و کفاره نيز بر او واجب مي شود.

 

س 52 _ اگر روزه دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل نمي شود.

 

س 53 _ استعمال آمپول هايي کـه بـه جاي غذا بـه کار مي رود آيا براي روزه دار اشکال دارد؟

ج _ بنابر احتياط مستحب روزه دار از استعمال آمپولي کـه بـه جاي غذا بـه کار مي رود خودداري کند.

 

س 54 _ آيا تزريق آمپول های ديگر نيز اشکال دارد؟

ج _ تزريق آمپول های ديگر اشکال ندارد و روزه را باطل نمي کند.

 

س 55 _ اگر روزه دار چيزي را کـه لاي دندان مانده اسـت، عمداً فرو ببرد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل مي شود.

 

س 56 _ کسي کـه روزه مي گيرد، آيا لازم اسـت پيش از اذان دندان هايش را خلال کند؟

ج _ لازم نيست پيش از اذان دندان هايش را خلال کند.

 

س 57 _ آگر روزه دار بداند و يا اطمينان داشته باشد، غذايي کـه لاي دندان مانده در روز فرو مي رود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه خلال نکند و چيزي از ان فرو رود، بنابر احتياط روزه اش باطل مي شود.

 

س 58 _ آيا فرو بردن آب دهان، روزه را باطل مي کند؟

ج _ فرو بردن آب دهان، گرچه بـه جهت خيال کردن ترشي و مانند ان؛ در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمي کند.

 

س 59 _ آيا فرو بردن اخلاط سر و سينه اشکال دارد؟

ج _ فرو بردن اخلاط سر و سينه کـه بـه فضاي دهان نرسيده، اشکال ندارد.

 

س 60 _ اگر اخلاط سر و سينه وارد فضاي دهان گرديد چه وظيفه ای داريم؟

ج _ اگر داخل فضاي دهان شود، بنابر احتياط نبايد ان را فرو برد.

 

س 61 _ اگر روزه دار بـه قدري تشنه شود کـه تحمل ان براي او حرج باشد يا بترسد از تشنگي ضرري بـه او برسد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ مي تواند بـه اندازه ای کـه مرد نجات پيدا کند، آب بياشامد. ولي روزه او باطل مي شود و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز، از بجا آوردن کاري کـه روزه را باطل مي کند خودداري نمايد و سپس ان را قضا نمايد.

 

س 62 _ جويدن غذا براي بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند ان کـه طبق معمولً بـه حلق نمي رسد، چه حکمي دارد؟

ج _ گرچه اتفاقاً بـه حلق برسد، روزه را باطل نمي کند.

 

س 63 _ اگر بداند جويدن غذا يا چشيدن ان بـه حلق مي رسد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر انسان از اول بداند بـه حلق مي رسد، روزه اش باطل مي شود و بايد قضاي ان را بگيرد و کفاره نيز لازم اسـت.

 

س 64 _ آيا انسان مي تواند براي ضعف، روزه را بخورد؟

ج _ انسان نمي تواند براي ضعف، روزه را بخورد. ولي اگر ضعف او بـه قدري اسـت کـه طبق معمولً نمي شود ان را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.    

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  2 _ جماع
س 65 _ آيا جماع، روزه را باطل مي کند؟

ج _ جماع «نزديکي و مقاربت» روزه را باطل مي کند. گرچه فقط بـه مقدار ختنه گاه، داخل شود و مني بيرون نيايد.

 

س 66 _ اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و مني بيرون نيايد، روزه چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه باطل نمي شود.

 

س 67 _ اگر شک کند، بـه اندازه ختنه گاه، داخل شده يا نه. روزه چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه او صحيح اسـت.

 

س 68 _ اگر فراموش کند روزه اسـت و جماع نمايد، يا وی را بـه جماع وادار نمايند، طوري کـه در اختيار و بـه فعل او نباشد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه او باطل نمي شود.

 

س 69 _ چنانچه در بين جماع يادش بيايد، يا ديگر وادار نباشد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر ادامه دهد، روزه او باطل اسـت.    

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  3 _ استمناء
س 70 _ آيا استمناء باعث ابطال روزه مي شود؟

ج _ اگر روزه دار استمناء کند، يعني با خود کاري کند کـه مني از او بيرون آيد، روزه اش باطل مي شود.

 

س 71 _ آيا بيرون آمدن مني در حال بي اختياري باعث ابطال روزه مي گردد؟

ج _ اگر بي اختيار مني از او بيرون آيد، روزه اش باطل نيست.

 

س 72 _ اگر کسي کاري کند کـه بي اختيار، مني از او بيرون آيد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل مي شود.

 

س 73 _ هر گاه روزه دار بداند کـه اگر در روز بخوابد محتلم مي شود، آيا لازم اسـت از خواب رفتن جلوگيري کند؟

ج _ واجب نيست از خواب رفتن خودداري کند و اگر بخوابد، روزه اش باطل نمي شود.

 

س 74 _ اگر روزه دار در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شود، آيا لازم اسـت از بيرون آمدن ان جلوگيري کند؟

ج _ واجب نيست از بيرون آمدن ان جلوگيري کند.

 

س 75 _ روزه داري کـه محتلم شده چه اعمالي بايد انجام دهد؟

ج _ مي تواند بول کند و استبراء نمايد. گرچه بداند بر اثر بول يا استبراء باقيمانده مني از مجرا بيرون مي آيد.

 

س 76 _ روزه داري کـه محتلم شده، در هنگام غسل، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ اگر بداند مني در مجرا مانده و چنانچه پيش از غسل بول نکند، بعد از غسل مني از او بيرون مي آيد، بنابر احتياط مستحب، بايد پيش از غسل، بول کند.

 

س 77 _ اگر کسي بـه قصد بيرون آمدن مني با کسي بازي و شوخي کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ گرچه مني از او بيرون نيايد، بنابر احتياط روزه او باطل مي شود.

 

س 78 _ اگر روزه دار، بدون قصد بيرون آمدن مني، با کسي بازي و شوخي کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه اطمينان دارد کـه مني از او خارج نمي شود، گرچه اتفاقاً مني بيرون آيد، روزه او صحيح اسـت. ولي اگر اطمينان ندارد، در صورتي کـه مني از او بيرون آيد، روزه اش باطل اسـت.

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

  
 4 _ دروغ بستن بـه خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم


س 79 _ حکم دروغ بستن عمدي توسط روزه دار، بـه خدا، پيامبر و ائمه عليهم السلام چيست؟

ج _ اگر روزه دار بـه گفتن يا نوشتن يا اشاره و يا مانند ان؛ بـه خدا يا پيامبران يا ائمه اطهار عليهم السلام عمداً نسبت دروغ بدهد، گرچه فوراً بگويد: دروغ گفتم يا توبه کند، روزه او باطل اسـت.

 

س 80 _ حکم نسبت دادن دروغ بـه حضرت زهرا درود الله عليها، چيست؟

ج _ بنابر احتياط واجب دروغ بـه حضرت زهرا درود الله عليها را نيز ترک نمايد، زيرا کـه همين حکم را دارد.

 

س 81 _ براي نقل کردن خبري کـه نمي داند راست اسـت يا دروغ، چگونه بايد عمل کند؟

ج _ اگر بخواهد خبري را کـه نمي داند راست اسـت يا دروغ، نقل کند، بنابر احتياط واجب بايد از کسي کـه ان خبر را گفته، يا از کتابي کـه ان خبر در ان نوشته شده، نقل نمايد و يا بگويد: «چنين روايت شده اسـت».

 

س 82 _ اگر روزه دار، چيزي را کـه با اعتقاد بـه راست بودن ان از قول خدا يا پيامبر و يا امام معصوم عليهم السلام نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل نمي شود.

 

س 83 _ اگر بداند دروغ بستن بـه خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم روزه را باطل مي کند و چيزي را کـه مي داند دروغ اسـت، بـه آنان نسبت دهد و بعد بفهمد انچه گفته، راست بوده، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بنابر احتياط واجب،روزه ان روز را قضا کند.

 

س 84 _ اگر کسي، دروغي را کـه ديگري ساخته عمداً بـه خدا يا پيامبر و يا ائمه اطهار عليهم السلام نسبت دهد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل مي شود. ولي اگر از قول کسي کـه ان دروغ را ساخته بـه نحو حکايت، نقل کند، روزه اش باطل نمي شود.

 

س 85 _ اگر از روزه دار را بپرسند: آيا پيامبر چنين مطلبي فرموده اند؟ و او بـه جاي « نه» عمداً «بله» بگويد و يا بـه جاي «بله» عمداً « نه» بگويد و يا اينکار رابا اشاره انجام دهد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل مي شود.

 

س 86 _ اگر از قول خدا يا پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم حرف راستي نقل کند، بعد بگويد: «دروغ گفتم» يا در شب، دروغي بـه آنان نسبت دهد و فرداي ان؛ کـه روزه مي باشد، بگويد: «انچه ديشب گفتم: راست اسـت» روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش بنابر احتياط باطل مي شود.  

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  5 _ رساندن غبار غليظ بـه حلق


س 87 _ رساندن غبار غليظ بـه حلق چه حکمي دارد؟

ج _ رساندن غبار غليظ بـه حلق، روزه را باطل مي کند. چه غبار چيزي باشد کـه خوردن ان حلال اسـت، مانند آرد و چه غبار چيزي باشد کـه خوردن ان حرام اسـت، مانند خاک و بنابر احتياط بايد غباري را کـه غليظ هم نيست، بـه حلق نرساند.

 

س 88 _ اگر بر اثر باد، غبار غليظي پيدا شود و انسان با اين کـه متوجه اسـت، مواظبت نکند و بـه حلق او برسد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل مي شود.

 

س 89 _ حکم رساندن بخار غليظ، دود سيگار و تنباکو و مانند ان چيست؟

ج _ بنابر احتياط واجب، روزه دار، بخار غليظ، دود سيگار و تنباکو و مانند ان را بـه حلق نرساند.

 

س 90 _ بخاري کـه در حمام وجوددارد بـه حلق برسد، آيا روزه اشکال پيدا مي کند؟

ج _ بخاري کـه طبق معمولً در حمام اسـت، اشکال ندارد.

 

س 91 _ اگر کسي مواظبت نکند و غبار يا بخار يا دود و مانند ان داخل حلق شود، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه يقين يا اطمينان داشته بـه حلق نمي رسد، روزه اش صحيح اسـت و اگر گمان مي کرده بـه حلق نمي رسد، بنابر احتياط مستحب ان روزه را قضا کند.

 

س 92 _ اگر روزه دار فراموش کند روزه اسـت و مواظبت نکند يا بي اختيار غبار و مانند ان بـه حلق او برسد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل نمي شود.  

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  6 _ فروبردن سر در آب
س 93 _ اگر روزه دار تمام سر را در آب فرو برد، آيا روزه اش باطل مي شود؟ ج _ اگر روزه دار، عمداً تمام سر را در آب فرو برد، گرچه باقي بدن او بيرون باشد، روزه اش بنابر احتياط باطل مي شود.

 

س 94 _ اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد، روزه چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه باطل نمي شود.

 

س 95 _ اگر کسي نصف سرش را يک دفعه و نصف ديگر ان را دفعه ديگر در آب فرو برد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل نمي شود.

 

س 96 _ حکم روزه کسي کـه شک دارد تمام سر زير آب رفته يا نه، چيست؟

ج _ اگر شک کند تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه اش صحيح اسـت.

 

س 97 _ اگر تمام سر زير آب رفت ولي مقداري از موها بيرون مانده آيا روزه باطل مي شود؟

ج _ اگر تمام سر زير آب برود، ولي مقداري از موها بيرون بماند، روزه باطل مي شود.

 

  س 98 _ حکم فرو بردن سر در آب مضاف، چيست؟

ج _ بنابر احتياط واجب، سر را در آب مضاف، فرو نبرد.

 

س 99 _ اگر روزه دار، بي اختيار در آب بيفتد و تمام سر وی را آب بگيرد يا فراموش کند، روزه اسـت و سر را در آب فرو برد، آيا روزه اش باطل مي شود؟

ج _ روزه او باطل نمي شود.

 

  س 100 _ اگر کسي اطمينان داشته باشد، آب سر وی را نمي گيرد و خودرا در آب بيندازد و آب سر وی را بگيرد، آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش اشکال پيدا نمي کند.

 

  س 101 _ اگر اطمينان نداشته باشد و خودرا در آب بيندازد و آب تمام سر وی را بگيرد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ بنابر احتياط واجب، روزه اش را قضا نمايد.

 

  س 102 _ اگر فراموش کند روزه اسـت و سر را در آب فرو برد يا ديگري بـه زور سر وی را در آب فرو برد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ چنانچه در زير آب يادش بيايد روزه اسـت يا ان شخص دست خودرا بردارد، بايد فوراً سر را بيرون آورد و چنانچه بيرون نياورد، روزه او باطل اسـت.

 

س 103 _ اگر فراموش کند روزه اسـت و بـه نيت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه و غسل او صحيح اسـت.

 

س 104 _ اگر بداند روزه اسـت و عمداً براي غسل، سر را در آب فرو برد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه روزه او، مانند روزه ماه رمضان يا واجب معين باشد، روزه و غسل او باطل اسـت و اگر روزه مستحب يا روزه واجبي باشد کـه مانند روزه کفاره وقت معيني ندارد، غسل او صحيح و روزه باطل مي باشد.

 

س 105 _ اگر براي نجات کسي از غرق شدن، سر را در آب فرو برد، آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج _ گرچه نجات دادن او واجب اسـت، ولي روزه اش باطل مي شود.  

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام 
     

  7_ باقي ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح


س 106 _ اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر جنب، عمداً تا اذان صبح غسل نکند، يا اگر وظيفه او تيمم اسـت عمداً تيمم ننمايد، روزه اش چنانچه در ماه رمضان و يا قضاي ان باشد باطل اسـت و بنابر احتياط مستحب در روزه واجب معين نيز باطل مي شود. اما در روزه واجب موسّع کـه وقت معيني ندارد و روزه مستحب باطل نيست. ولي بنابر احتياط مستحب دراين دو نيز غسل و يا تيمم را قبل از اذان صبح، انجام دهد.

 

س 107 _ اگر در روزه واجبي مانند روزه ماه رمضان، کـه وقت معيّن دارد، تا اذان صبح غسل نکند و تيمم نيز ننمايد، اما از روي عمد نباشد، مثلا مانعي نگذارد غسل و تيمم کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش صحيح اسـت.

 

س 108 _ اگر کسي کـه جنب اسـت و مي خواهد روزه واجبي کـه وقت ان معيّن اسـت بگيرد، مانند روزه ماه رمضان، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد تيمم کند و روزه بگيرد و روزه اش صحيح اسـت، ولي بهتر اسـت قضاي ان را هم بـه جا آورد.

 

س 109 _ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از يک روز يادش بيايد چه وظيفه ای دارد؟ ج _ بايد روزه ان روز را قضا نمايد.

 

س 110 _ اگر بعد از چند روز يادش بيايد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد روزه روزهايي کـه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد. مثلا اگر نمي داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد حداقل روزه سه روز را قضا کند.
س 111 _ کسي کـه در شب ماه رمضان، براي هيچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد، اگر خودرا جنب کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟ ج _ روزه اش باطل اسـت و قضا و کفّاره بر او واجب مي شود.

 

س 112 _ اگر براي تيمم وقت دارد، چنانچه خودرا جنب کند، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد تيمم نمايد و روزه بگيرد و بهتر اسـت قضاي ان را بـه جا آورد.

 

س 113 _ اگر براي ان کـه بفهمد وقت دارد يا نه، جست‌وجو نمايد و گمان کند بـه اندازه غسل وقت دارد و خودرا جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه تيمم کند، روزه اش صحيح اسـت.

 

س 114 _ اگر بدون جست‌وجو گمان کند وقت دارد و خودرا جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تيمم روزه بگيرد روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ بنابر احتياط مستحب، روزه ان روز را قضا نمايد.

 

س 115 _ کسي کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و مي داند اگر بخوابد تا صبح بيدار نمي شود چه وظيفه ای دارد؟

ج _ نبايد بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه اش باطل اسـت و قضا و کفّاره بر او واجب مي شود.

 

س 116 _ هر گاه جنب در شب ماه رمضان، بخوابد و بيدار شود، آيا مي تواند پيش از غسل بخوابد؟

ج _ جايز اسـت پيش از غسل بخواب، البته اگر بـه بيدار شدن عادت داشته باشد.

 

س 117 _ کسي کـه عادت ندارد بيدار شود، آيا مي تواند پيش از غسل بخوابد؟

ج _ چنانچه نداشته باشد نيز مي تواند بخوابد، در صورتي کـه احتمال دهد کـه اگر دوباره بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود گر چه احتياط دراين اسـت کـه ديگر نخوابد تا غسل نمايد.

 

س 118 _ کسي کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و مي داند يا عادتش چنين اسـت کـه اگر بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود؛ چنانچه تصميم داشته باشد بعد از بيدار شدن، غسل کند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش صحيح اسـت.

 

س 119 _ کسي کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و مي داند يا عادتش چنين اسـت کـه اگر بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود چنانچه غفلت داشته باشد کـه بعد از بيدار شدن بايد غسل کند در صورتي کـه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ اگر در غفلت مقصّر باشد بنابر احتياط واجب قضاي روزه ان روز را بگيرد و اگر قاصر باشد، احوط استحبابي اسـت.

 

س 120 _ کسي کـه در شب ماه رمضان، جنب اسـت و مي داند يا احتمال مي دهد، اگر بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود؛ چنانچه بعد از بيدار شدن غسل کند يا ترديد داشته باشد کـه غسل کند يا نه، در صورتي کـه بخوابد و بيدار نشود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل اسـت و قضا و کفاره دارد.

 

س 121 _ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد، سپس بيدار شود و بداند يا عادتش چنين باشد کـه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح، بيدار مي شود و تصميم داشته باشد کـه بعد از بيدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد روزه ان روز را قضا کند و اگر از خواب دوم بيدار شود و براي مرتبه سوم با کيفّيت مذکور بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، قضا بر او واجب مي شود و بنابر احتياط مستحب، کفّاره هم بدهد.

 

س 122_ آيا لازم اسـت خوابي را کـه در ان محتلم شده، خواب اول حساب کند؟

ج _ لازم نيست خوابي را کـه در ان محتلم شده، خواب اول حساب کند. گرچه بهتر اسـت. پس اگر بيدار شود و ببيند جنب اسـت و دوباره بخوابد و بداند يا عادت اش چنين باشد کـه بيدار مي شود و تصميم داشته باشد بعد از بيدار شدن، غسل کند، چنانچه تا اذان خواب بماند بنابر احتياط متسحب قضاي ان روز را بگيرد.

 

س 123 _ اگر دوباره بيدار شود و بداند يا عادت اش چنين اسـت کـه اگر بخوابد بيدار مي شود و تصميم داشته باشد کـه بعد از بيدار شدن غسل کند، در صورتي کـه بازهم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد قضاي ان روز را بگيرد و بنابر احتياط مستحب کفّاره نيز لازم اسـت.

 

س 124 _ اگر روزه دار در روز محتلم شود، آيا واجب اسـت فوراً غسل کند؟

ج _ واجب نيست فوراً غسل کند، گر چه بهتر مي باشد.

 

س 125 _ هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ گرچه بداند پيش از اذان صبح محتلم شده، روزه او صحيح اسـت.

 

س 126 _ کسي کـه تا اذان صبح بر جنابت بماند آيا مي تواند ان روز را بـه نيّت قضاي ماه رمضان روزه بگيرد؟

ج _ نمي تواند ان روز را بـه نيت قضاي ماه رمضان روزه بگيرد. گرچه بقا بر جنابت از روي عمد نباشد.

 

س 127 _ کسي کـه مي خواهد قضاي روزه ماه رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده چه وظيفه ای دارد؟

ج _ چنانچه وقت قضاي روز تنگ اسـت، مثلا پنج روز، روزه قضاي ماه رمضان دارد و پنج روز نيز بـه ماه رمضان مانده اسـت. بنابر احتياط، ان روز را روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان نيز دوباره ان را بـه جا آورد و اگر وقت قضاي روزه تنگ نيست، روزه او باطل اسـت.

 

س 128 _ اگر در روزه واجب، غير از روزه ماه رمضان و قضاي ان؛ تا اذان صبح جنب بماند ولي از روي عمد نباشد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ چنانچه وقت ان روزه معين اسـت، مثلا نذر کرده کـه ان روز را روزه بگيرد، روزه اش صحيح اسـت و اگر مانند روزه کفاره وقت ان معين نيست، بنابر احتياط مستحب روزه ديگري را روزه بگيرد.

 

س 129 _ اگر زن در ماه رمضان پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، يا اگر وظيفه او تيمم اسـت، عمداً تيمم نکند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل اسـت و بنابر احتياط مستحب در قضاي ماه رمضان ودر هر روزه واجب معين نيز مسأله چنين مي باشد.

 

س 130 _ اگر شخص جنب يا زني کـه پيش از اذان صبح، از حيض يا نفاس پاک مي شود، براي غسل وقت نداشته باشد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ چنانچه بخواهد روزه بگيرد، بايد تيمم نمايد و روزه اش بنابر اقوي صحيح اسـت، چه روزه ماه رمضان باشد يا واجب معين يا واجب غير معين يا مستحب.

 

س 131 _ اگر زن نزديک اذان صبح، از حيض يا نفاس پاک شود و براي هيچ کدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد يا بعد از اذان بفهمد پيش از اذان پاک شده بود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه روزه ای کـه مي گيرد، مانند روزه ماه رمضان واجب باشد، صحيح اسـت. و هم چنين اگر روزه مستحب يا روزه ای باشد کـه مانند روزه کفّاره وقت ان معين نيست. بنابر اقوي روزه اش صحيح اسـت.

 

س 132 _ اگر زن بعد از اذان صبح، از خون يا نفاس پاک شود يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ گرچه نزديک مغرب باشد روزه او باطل اسـت.

 

س 133 _ اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش کند و بعد از يک روز يا چند روز يادش بيايد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه هايي کـه گرفته صحيح اسـت.

 

س 134 _ اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود ودر غسل کردن کوتاهي کند و تا اذان صبح غسل نکند، آيا روزه اش باطل مي شود؟

ج _ روزه اش باطل اسـت. ولي چنانچه کوتاهي نکند، مثلا منتظر باشد کـه حمام زنانه باز شود، گرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان صبح غسل نکند، روزه اش صحيح اسـت.

 

س 135 _ روزه زني کـه در حال استحاضه اسـت، در چه صورتي صحيح اسـت؟

ج _ اگر غسل های خودرا بـه تفصيلي کـه در احکام استحاضه گفته شد بـه جا آورد، روزه او صحيح اسـت.

 

س 136 _ کسي کـه مس ميّت کرده، آيا مي تواند بدون غسل، روزه بگيرد؟

ج _ کسي کـه مس ميّت کرده، يعني جايي ازبدن خودرا بـه بدن ميّت رسانده، مي تواند بدون غسل مس ميّت، روزه بگيرد و اگر در حال روزه نيز ميّت را مس نمايد، روزه او باطل نمي شود.  

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  8 _ اماله کردن
س 137 _ آيا اماله کردن موجب ابطال روزه مي شود؟ ج _ اماله کردن با چيز روان، گرچه از روي ناچاري و براي معالجه باشد، روزه او باطل مي کند.
س 138 _ حکم اماله کردن با چيزي کـه روان نيست، چه مي باشد؟ ج _ چيزي کـه روان نيست اشکال ندارد، گر چه اجتناب از ان بهتر اسـت.  

 

احکام کامل روزه در دین مبین اسلام

 

  9 _ قي کردن

سوال 139_ در چه صورتي قي کردن باعث ابطال روزه مي شود؟

ج _ هر گاه روزه دار عمداً قي کند، گرچه بر اثر بيماري و مانند ان ناچار باشد، روزه اش باطل مي شود.

 

سوال 140 _ اگر قي کردن سهواً يا از روي بي اختياري صورت گيرد، آيا روزه اشکال پيدا مي کند؟

ج _ اگر سهواً يا بي اختيار باشد، اشکال ندارد.

 

سوال 141 _ اگر در شب ماه رمضان چيزي بخورد کـه مي داند بـه جهت خوردن ان؛ در روز بي اختيار قي مي کند، چه تکليفي متوجه اوست؟

ج _ بنابر احتياط واجب، روزه ان روز را قضا نمايد.

 

سوال 142 _ اگر روزه دار بتواند از قي کردن خودداري کند، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ چنانچه براي او ضرري نداشته باشد، بنابر احتياط مستحب از قي کردن خودداري نمايد.

 

  سوال 143 _ اگر حشره ای در گلوي روزه دار رود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه ممکن باشد بايد ان را بيرون آورد و روزه او باطل نمي شود.

 

سوال 144 _ اگر بداند کـه بيرون آوردن حشره باعث قي کردن مي شود، چه وظيفه ای متوجه اوست؟

ج _ اگر بداند کـه بـه سبب بيرون آوردن ان؛ قي مي کند، واجب نيست ان را بيرون آورد و روزه او صحيح اسـت.

 

سوال 145 _ اگر سهواً چيزي را فرو ببرد و پيش از رسيدن بـه حلق يادش بيايد روزه اسـت. چه وظيفه ای دارد؟

ج _ چنانچه ممکن باشد، بايد ان را بيرون آورد و روزه او صحيح اسـت.

 

سوال 146 _ اگر روزه دار يقين داشته باشد کـه بر اثر آروغ زدن، چيزي از گلو بيرون مي آيد آيا مي تواند عمداً آروغ بزند؟

ج _ نبايد عمداً آروغ بزند ولي اگر يقين نداشته باشد، اشکال ندارد.

 

سوال 147 _ اگر آروغ بزند و چيزي در گلو يا دهانش بيايد، چه وظيفه ای دارد؟

ج _ بايد ان را بيرون بريزد.

 

سوال 148 _ اگر بي اختيار چيزي را کـه بر اثر آروغ زدن فرو ببرد آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج _ اگر بي اختيار فرو رود، روزه اش صحيح اسـت.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)