190 سوال و جواب در مورد احکام روزه

مجموعه : مذهبی و دینی
190 سوال و جواب در مورد احکام روزه

احکام روزه

در نزدیکی های ماه رمضان هستیم و می خواهیم چند تا سوال و جواب های مهم را بررسی کنیم .

 

1 ـ آيا براي روزه ماه رمضان بهتر هست هر روز نيت روزه داشته باشيم يا در اول ماه يکباره نيت کنيم ؟

بايد هر روز نيت داشته باشيد . گرچه بهتر هست اول ماه نيز نيت روزه همۀ ماه را داشته باشيد.

 

2 ـ اگر کسي شک داشته باشد که آخر شعبان هست يا اول رمضان به چه نيتي روزه بگيرد ؟ روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان هست يا اوّل رمضان، اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد حرام مى باشد، بلکه بايد به نيت آخر شعبان روزه بگيرد و اگر بعدا معلوم شود که اول رمضان بوده هست ، به جايي روزه اول رمضان حساب مي شود.

 

3 ـ آيا جايز هست نيت روزه، شرطي باشد؟ به اين معنا كه چنانچه اگر روزه قضا داشته باشم به نيت آن و در غير آن صورت به نيت روزه مستحب باشد . بلي اين نوع نيّت کفايت مي کند

 

4 ـ آيا مي توان همزمان در يک روز، هم به نيت روزه قضا و هم به نيت روزه مستحبي روزه بگريم؟ خير، کسي که روزه قضا دارد نمي تواند روزه مستحبي بگيرد. گرچه اگر در ايامي که گرفتن روزه مستحب هست، شخص به نيت روزه قضا ، روزه گرفت ان شاء الله ثواب روزه مستحبي را نيز خواهد برد.

 

وقت شرعي براي امساک و افطار 5 ـ چند دقيقه قبل ازاذان صبح لازم هست دست از غذا خوردن بكشيم؟ تا موقع دخول وقت مي توانيد بخوريد ولي همين كه وقت داخل شد بايد دست بكشيد، گرچه بهتر هست مقداري قبل از اذان دست از خوردن بكشيد.

 

6 ـ آيا مي توان بلافاصله با گفتن الله اکبر در تلويزيون در ماه رمضان افطار کرد؟ اگر با شنيدن اذان اطمينان به دخول وقت پيدا مي کنيد همان ابتداي اذان هم مي توانيد افطار کنيد اگرچه بهتر هست کمي صبر کنيد.

 

7 ـ درشهر ماكو زندگي مي كنيم كه فاصله آن با مركزاستان «اروميه» نزديك به 300 كيلومتر هست. اوقات شرعي و اذان از راديو به افق اروميه اکران مي شود . اين جانب حدود كمتر از10 ثانيه بعد ازشروع اذان از راديو آب‌ خوردم وظيفه اينجانب چيست؟

 

در صورتي که يقين داشتيد که وقت داخل شده اشکال ندارد.

8 ـ ايا احتياط كردن در خوردن و آشاميدن در ماه مبارک مضان مقداري قبل از اذان صبح راديو واجب هست؟ مقدار واجب روزه از اذان صبح تا اذان مغرب هست لكن براي اينكه يقين كنيد اين مقدار را روزه داشته ايد بهتر هست كمي قبل از اذان دست بكشيد و بعد از اذان مغرب كمي صبر كنيد.

 

افطار کردن با اهل سنت 9 ـ ما درجايي زندگي مي‌کنيم که برادران اهل تسنن زياد تر از شيعيان میباشند . اذان اينجا به وقت برادران اهل تسنن هست . حالا که آن ها زودتر از ما افطار مي‌کنند آيا ما مي‌توانيم با آن ها افطار کنيم؟ افطار کردن با آن ها صحيح نيست و بايد صبر کنيد تا وقت داخل شود و سپس افطار کنيد.

 

سن بلوغ براي واجب شدن نماز و روزه 10 ـ ايا سن روزه گرفتن دختران 9 سالگي هست يا سني كه انها براي اولين بار حيض مي شوند؟ دختران با تمام شدن 9 سال قمري مكلف مي شوند و در صورتي كه قدرت بدني داشته باشند بايد روزه هم بگيرند اگر چه حيض هم نبينند .

 

چيزهايي که روزه را باطل مي کند

خوردن و آشاميدن

11 ـ اگر از خواب بيدار شوم و با ساعت و تلوزيون خيال کنم که صبح نشده و در حين خوردن متوجه شوم صبح شده حکم ان چيست ؟ در فرض سئوال قضاي آن روز بر شما واجب هست.

 

12 ـ ايا كسي كه روزه خود را باطل کرده بايد روزه اش رابخورد ؟ کسي که روزه خود را باطل كرده، حق خوردن روزه تا اذان مغرب را ندارد.

 

13 ـ در ماه رمضان معمولا لب های انسان خشک مي شود و با دندان انسان انها را مي کند گاهي انسان نمي تواند آن تکه های کوچک را از دهان خارج کند لکن مجبور مي شود فرو ببرد اين مساله در کل چه حکمي دارد؟ نبايد فرد ببرد و بايد آن ها را بيرون بياندازد واگر عمدا فرو ببرد روزه اش باطل و قضا و کفاره دارد.

 

14 ـ بلعيدن تکه غذايي که بين دندان مانده هست روزه را باطل مي کند؟ بلعيدن آن روزه را باطل مي كند .

 

15 ـ اگر تکه ای ازغذا در گلو باقي بماند و شخص اطمينان دارد و يا احتمال مي دهد که اگر بعد از اذان صبح بخوابد آن تکه در خواب بلعيده خواهد شد آيا مي تواند بخوابد؟ در صورتي که اطمينان دارد اگر بخوابد روزه اش باطل مي شود ، خوابيدنش جائز نيست.

 

16 ـ اگر شخص روزه دار سهوا چيزي بخورد آيا روزه باطل مي شود؟ ايا دراين مسئله بين روزه واجب و مستحب فرقي وجود دارد ؟ در هيچ يك از موارد خوردن سهوى موجب بطلان روزه نمى‏شود.

 

17 ـ بهرهگیری از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟ اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

 

آروق زدن 18 ـ در ماه مبارك رمضان اگر كسي بعد از اروق مقداري غذا به فضاي دهانش برسد و بعد بي اختيار به داخل برگردد آيا روزه اش باطل مي شود؟ فرورفتن غير اختياري غذاي مذکور روزه را باطل نمي کند .

 

19 ـ اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند وآنچه در دهان اش آمده هست از روي ندانستن مسئله فرو ببرد حکم آن چيست ؟ بايد روزه آن روز را قضا كند.

 

20 ـ در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟ چنانچه آب به گلو نرسد اشكالي ندارد .

 

21 ـ آيا تر کردن لب توسط زبان روزه را باطل مي کند؟ خير روزه باطل نمى‏شود.

 

22 ـ اگر لب ها با اب دهان مرطوب شوند و اين رطوبت مجددا به دهان باز گردد و خورده شود آيا روزه باطل مي شود؟

190 سوال و جواب در مورد احکام روزه

اگر رطوبت به قدرى باشد كه در دهان مستهلك شود و رطوبت خارج از دهان به آن نگويند مبطل روزه نيست. 23 ـ اگر کسي نخ را با آب دهان خيس کند وبيرون نمايد ودوباره در حالي که نخ هنوز خيس هست وارد دهان کند و آب آن را فرو برد آيا روزه اش باطل شود؟

 

اگر رطوبت نخ طوري باشد که در آب دهان از بين برود و رطوبت خارج به آن گفته نشود روزه را باطل نمي کند. غرغره کردن 24 ـ ايا روزه دار ميتواند جهت درمان سرما خوردگي با اب نمك غرغره كند ؟ در صورتي كه چيزي را فرو نبرد اشكالي ندارد.

 

25 ـ بهرهگیری از اسپري خوشبو كننده دهان در صورتي كه خورده نشود روزه را باطل مي كند ؟ در صورتى كه به صورت مايع نباشد اشكال ندارد.

 

جويدن آدامس 26 ـ جويدن آدامس در ماه مبارک رمضان فقط بخاطر رفتن بوي دهان چه حکمي دارد؟ ‏در صورتي كه مي داند مزه آدامس به حلق مي رسد روزه باطل و كفاره دارد ولکن اگر شيريني آن از بين رفته باشد و چيزي از اجزاء آن فرو نرود، موجب بطلان روزه نمي شود.

 

مسواک زدن 27 ـ آيا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟ اشكالي ندارد، لكن نبايد چيزي از اجزاء خمير دندان و يا آب وارد حلق شود وگرنه موجب بطلان روزه مي شود .

 

فرو دادن خلط سينه ودماغ 28 ـ اگر فردي در ايام ماه مبارك رمضان دچار سرفه گرديده و خلط حاصل از سرفه را فرو دهد روزه اين شخص چه حكمي دارد؟

 

در صورتى كه خلط به فضاى دهان آمده، اگر عمداً فرو ببرد روزه‏اش باطل مى‏شود در صورتي که نمي دانسته هست که روزه را باطل مي کند تنها قضاى آن ‏روز را بگيرد و اگر مي دانسته که روزه را باطل مي‌کند اضافه بر قضا كفاره هم دارد.

 

29 ـ در ظهر يكي از روزهاي ماه رمضان من در محلي بودم كه نمي توانستم به بيرون مراجعت كنم و در همين حين خلطي از حلق به طور كامل به دهان من آمد و من ناچارا و به دليل ناتواني در بيرون ريختن آن را عمدا بلعيدم آيا روزه من صحيح هست يا خير؟

 

اگر عمدا بلعيده باشيد روزه باطل هست و اگر مي دانسته ايد که روزه باطل مي شود اضافه بر قضا کفاره هم دارد .

 

30 ـ اگر در هنگام روزه خلط از سينه يا هر جاي ديگر وارد فضاي دهان شود و طوري با آب دهان مخلوط شود كه مزه آن از بين برود آيا فرو بردنش روزه را باطل مي كند يا خير؟

 

در فرض سؤال كه خلط سينه در آب دهان مستهلك شده هست، فرو بردنش اشكال ندارد.

 

31 ـ آيا هر مايع غليظي که با عطسه و سرفه به دهان بيايد حکم خلط را دارد ؟ بلي، حكم خلط را دارد .

 

32 ـ آيا فرو دادن خلطي که وارد دهان نشده مثلا از بيني وارد گلو شده ولي به دهان وارد نشده براي روزه دار اشکال دارد؟

 

اگر وارد فضاي دهان نشده باشد اشكال ندارد و روزه هم باطل نمي شود .

 

33 ـ درحالي که روزه بودم درمجلس روضه خواني شرکت کردم و هنگامي که گريه مي‌کردم احساس مي کردم که گريه ها ازسقف دهان من وارد دهانم مي شوند با دقت به اينکه اين اولين باري بود که چنين مي شدم گفتم که شايد مربوط به روزه بودن من باشد و به آن اهميتي ندادم، آيا روزه‌ی من صحيح هست؟

 

چنانچه مجرد احتمال بوده واطمينان نداشتيد که گريه وارد دهان شما شده باشد روزه‌ی شما صحيح هست.

 

35 ـ در يکي از سحرها ی ماه رمضان در هنگام خواب خلطي در دهانم آمد و من از روي تنبلي آن را خالي نکردم و در دهانم باقي ماند و خوابم برد پس از بيدار شدن از خواب خلط را فرو برده بودم آيا روزه من باطل هست؟ در صورتي كه عمداً فرو برده ايد روزه باطل شده هست .

 

36 ـ من ميدانستم که فرو دادن اخلاط روزه را باطل ميکند وليکن نميدانستم که کفاره جمع دارد و در ان لحظه به طور ناگهاني ناچارا اخلاط را فرو دادم . حالا با اين وجود ايا قضاي روزه کافي هست يا بايد کفاره جمع داد؟ در صورتيکه مي دانستيد روزه را باطل مي کند کفاره نيز دارد.

 

37 ـ اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آيا خوردنش مبطل روزه هست؟ احتياط واجب آن هست كه اگر به فضاى دهان برگشت آن را فرو نبرند.

 

فرورفتن خون دندان ودهان 38 ـ من خونريزي لثه دارم آيا فرو بردن بدون اراده خون همراه آب دهان روزه را باطل ميکند يا نه؟ اگر بدون اراده باشد مبطل روزه نيست.

 

39 ـ کسي که بيماري لثه دارد و هميشه از کنار دندانهاي او خون مي آيد در ماه رمضان آب دهان خود را هميشه بيرون مي ريزد ولي گاهي اوقات اين آب دهان، وارد بدنش مي شود آيا روزه اش صحيح هست ؟ اگر مي تواند بايد روزه بگيرد و خون را هم فرو نبرد ولي اگر نمي تواند و به هر صورت خون در خواب يا بيداري فرو مي رود بايد معالجه كند و بعد از معالجه قضاي روزه ها را بگيرد.

 

40 ـ در ايام ماه مبارک رمضان دندان خود را کشيده ام اما خونريزي آن قطع نشده هست و به مقدار کم ادامه دارد. آيا براي روزه بنده مشکلي ايجاد مي شود؟ چنانچه خون دندان را فرو نبرد اشكال ندارد .

 

41 ـ بعد از افطار دندان خود را کشيدم به اين اميد که تا سحر خونريزي آن قطع گردد و ليکن خون قطع بند نيامد، با دقت به اينکه کاملا از بلعيدن خون جلوگيري بعمل اوردم ليکن مزه خون را کاملا در دهانم احساس ميکردم، به همين جهت روزه آن روز را در صبح همان روز افطار کردم حکم چيست؟‏ روزه گرفتن در فرض سؤال اشكالى ندارد و شما حق خوردن آن روز را نداشتيد و چون جاهل به مسئله بوده‏ايد بايد قضا كنيد. ضمناً بدانيد كه انسان بايد مانع فرو رفتن خون و اشياء ديگر به داخل حلق شود لكن اگر بدون اختيار پايين رود روزه را باطل نمى‏كند .

 

42 ـ من دندانهايم را ارتدنسي «سيم پيچي» کرده ام. آيا با وجود اين سيم ها در داخل دهان من روزه ام درست هست و با دقت به اثبات بودن انها من چه بايد بکنم؟ ضرري براي روزه شما ندارد و روزه با انها صحيح هست.

 

استعمال پماد و روغن 43 ـ آيا بهرهگیری از کرم های حاوي ويتامين و املاح مدني و پماد ويتاميني و تقويتي روزه را باطل مي‌کند. بهرهگیری از کرم و پماد روزه را باطل نمي کند.

 

استشمام بوي عطر وغذا و… 44 ـ آيا بوي رنگ ساختمان ، بوي پياز و سبزي سرخ کرده و يا بوي گاز و مواد سوختني و يا چيزي که بوي متعفن داشته باشد اگر به مشام روزه دار برسد آيا روزه اش باطل مي شود؟ خير، امثال چيزهايي که در سوال نوشته شده روزه را باطل نمي کند.

 

45 ـ درخصوص حکم استعمال عطر در ماه مبارک رمضان براي روزه دار توضيح فرمائيد. استعمال عطر براي روزه دار اشكالي ندارد. و در روايتي هم وارد شده هست كه عطر تحفه روزه دار هست.

 

46 ـ ايا زدن الکل به صورت و استشمام غير عمدي يا عمدي الکل«براي مصارف پزشکي» موجب بطلان روزه مي گردد ؟ ‏ استشمام بوى الكل و امثال آن موجب بطلان روزه نمى‏شود.

 

قطره‌ی چشم وبيني 47 ـ قطره چشم و گوش در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق برسد آيا روزه را باطل مي کند؟ روزه را باطل نمي كند ولي براي شخص روزه دار کراهت دارد.

 

48 ـ قطره چكاندن در بيني در روز ماه مبارك رمضان چه حکمي دارد ؟ اگر چيزي از قطره وارد حلق نشود و به اصطلاح فرو نرود اشكالي ندارد و روزه هم باطل نمي شود. و اگر مزه يا بوي آن به حلق برسد روزه صحيح هست ولي براي روزه دار کراهت دارد.

 

تزريق آمپول 49 ـ آيا زدن آمپول بي حسي براي عمل چشم روزه را باطل مي کند؟ اشكالي ندارد و روزه را باطل نمي كند.

 

50 ـ آيا تزريق آمپول روزه را باطل مي كند؟ تزريق آمپولي که به جاي دارو استعمال مي شود و تقويتي نباشد اشکال ندارد. اما استعمال آمپولي که به جاي غذا به کار مي رود جايز نيست .

190 سوال و جواب در مورد احکام روزه

51 ـ آيا آمپول ويتاميني كه مربوط به تقويت بدن باشد روزه را باطل مي کند ؟ آمپول تقويتي روزه را باطل مي كند.

 

52 ـ به تجويز پزشك بايد پني سيلين تزريق كنم آيا تزريق چنين داروهايي روزه را باطل مي كند يا خير؟ تزريق پني سيلين روزه را باطل نمي کند.

 

آزمايش خون 53 ـ آيا شخصي روزه دارد مي‌تواند براي آزمايش خون بدهد. اشكالي ندارد.

 

شستوشوي معده روزه دار 54 ـ آيا شستشوي معده بيمار بوسيله سوند معده که محلولي از طريق سوند داخل معده مي شود و سپس آن محلول را از طريق سوند به بيرون مي کشند باعث بطلان روزه مي شود؟

 

در فرض سؤال روزه باطل مي شود. 55 ـ آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟ اگر چيزى كه مبطل روزه هست همراه آن داخل معده شود روزه را باطل مى كند.

 

جماع کردن 56 ـ آيا جماع کردن با همسر در ماه رمضان روزه را باطل مي کند؟ واگر در هنگام جماع از خروج مني جلو گيري شود حکم چيست؟ بلي، جماع کردن به مقدار ختنه‌ گاه و بيشتر از آن روزه را باطل مي کند ولو مني خارج نشود .

 

57 ـ اگر کسي به دلیل ندانستن مسئله در روز ماه رمضان با همسرش همبستر شود وبعد متوجه شود که اين کار روزه را باطل مي کند وظيفه اش چيست؟ آيا روزه ‌ی آن روز باطل شده هست؟ بلي روزه باطل مي شود، لكن در فرض سؤال که نمي دانستيد فقط قضا دارد و كفاره ندارد .

 

خروج مني 58 ـ اگر روزه دار در حال روزه با همسر خود ملاعبه نمايد و بدن خود را به بدن همسرش بچسباند و احتمال ضعيف بدهد مني از او خارج مي شود ولي غفلتاً مني خارج شود روزه اش چه حکمي دارد و در صورت بطلان روزه آيا کفاره بر وي واجب مي شود يا خير؟ در فرض سوال قضاي روز‌ه آن روز بر وي واجب هست، ولي کفاره واجب نيست. درضمن آن روز بايد روزه دار باشد .

 

59 ـ اگر در ماه مبارک رمضان از مرد هنگام بازي با همسرش بدون قصد و بي اختيار مني خارج شود حکم روزه و کفاره ان روز چيست؟ حکم همين موضوع با زن نامحرم چيست؟

 

اگر قصد انزال نداشته و عادتاٌ هم با شوخي كردن مني خارج نمي شده هست به نحوي كه مطمئن بوده كه مني خارج نمي شود روزه اش صحيح هست، و اگر قصد انزال داشته يا عادت او بر اين بوده كه با شوخي مني خارج مي شده هست اضافه بر قضا كفاره هم بر او لازم مي‌شود. و اگر بازن نامحرم بازي کند و قصد انزال داشته باشد يا عادتا با اين کار از او مني خارج مي شده هست اضافه بر قضا بنابر احتياط واجب کفاره جمع نيز بايد بدهد.

 

60 ـ اگر روزه داري به قصد لذت به تصاوير مبتذل نگاه نمايد و مني از او خارج شود چه حكمي دارد؟ نگاه کردن با قصد لذت به تصاوير مبتذل جايز نيست و در صورتى كه مني خارج شود روزه اش باطل هست واگراطمينان داشته باشد كه در صورت نگاه كردن با لذت به اين تصاوير منى از او خارج مى‏شود اضافه بر قضا كفاره هم بر او واجب هست.

 

61 ـ اگر در ماه رمضان شوهر نتواند خود را نظارت نمايد و با بدن زن خود را تحريک کند و مني از او خارج شود، روزه مرد و زن چه حکمي دارد؟ روزه مرد باطل مي شود و كفاره هم واجب مي شود و در صورتي كه زن به بحبوحه شهوت رسيده باشد و در اين حالت رطوبتي نيز از او خارج شود روزه او نيز باطل و كفاره هم واجب مي شود مگر اينكه مرد زن را مجبور نمايد که در آن صورت كفاره به عهده‌ی مرد مي‌باشد.

 

حکم شک در خروج مني من قبل از ماه مبارك رمضان عقد كرده ام. به محض هم آغوشي با شوهرم با اينكه هيچ كار خاصي نمي كنيم آب بي رنگ و لزجي از من خارج مي شود . ايا روزه های من اشكال دارد و بايد غسل بجا بياورم ؟ اصولا براي خانم ها چه زماني غسل واجب مي شود اگر در بحبوحه شهوت آبي خارج شود غسل جنابت واجب مي شود ضمنا هرگاه شك كنيد كه آيا به آن حالت رسيده ايد يا خير و يقين پيدا نكنيد ، مايعي که خارج مي شود حکم مني را ندارد وغسل جنابت واجب نمي شود و روزه شما صحيح هست.

 

62 ـ اگر در ماه رمضان فيلمي که باعث تحريک شهوت مي‌شود را ببينيم در صورتي که مايعي از انسان خارج شود که با جهش همراه نباشد وسستي ايجاد نکند وظيفه چيست. در مردها اگر مايع مذکور‏علامت و نشانه های سه گانه مني را نداشته روزه باطل نمي شود.

 

دست زدن به نامحرم 63 ـ آيا دست زدن به شخص نامحرم باعث باطل شدن روزه مي شود؟ باعث بطلان روزه نمى‏شود، ولى گناه دارد و شخص روزه دار بايد با تمام اعضا و جوارح روزه باشد، و ماه رمضان ‏بهترين ایّام براى تمرين پرهيز از گناه و نزديك شدن به خداوند هست.

 

استمناء 64 ـ استمنا در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد ؟ استمناء هميشه حرام هست و در ماه رمضان مبطل روزه هست و چون افطار به حرام هست روزه اش باطل مي شود و اضافه بر قضاي آن روز بنابر احتياط واجب كفاره جمع نيز بر او واجب مي شود.

 

65 ـ اگر کسي نداند که استمنا حرام هست و نيز نداند که يکي از مبطلات روزه هست و در ماه رمضان استمناء کند ، تکليف او چيست؟ در صورتى كه جاهل مقصر نبوده باشد فقط قضاى آنروز به عهده اوست و كفاره ندارد . جاهل مقصر يعني کسي که دنبال ياد گرفتن مساله نرفته و کوتاهي کرده هست که در اين صورت کفاره نيز واجب مي شود.

 

66 ـ اگر کسي روزه‌ی خود را با كار حرامي باطل كند حكم ان چيست؟ در فرض سؤال بنابر احتياط واجب كفاره جمع بر او واجب مي شود و قضاي آن روز نيز لازم هست.

 

فرو بردن سر در آب و شنا کردن 67 ـ ايا وقتي انسان زير دوش حمام مي‌كند و روزه هم باشد آيا روزه را باطل مي شود؟ زير دوش رفتن روزه را باطل نمي کند.

 

68 ـ آيا رفتن به استخر در هر صورتي روزه را باطل مکند؟ در صورتي که سر تماما زير آب قرار گيرد روزه باطل مي شود.

 

69 ـ آيا به سر گذاشتن كلاه غواصي در هنگام شنا كه تمام سر را مي پوشاند مي‌تواند باعث جلوگيري از باطل شدن روزه شود؟ بله در فرض سوال روزه باطل نمي شود .

 

70 ـ رفتن آب داخل گوش هنگام غسل ، آيا روزه را باطل مي کند؟ خير باطل نمي کند .

 

رساندن دود وغبار به حلق 71 ـ آيا كشيدن سيگار و قليان روزه را باطل مي‌كند ؟ احتياط واجب آن هست كه روزه دار از کشيدن قليان و سيگار و امثال اينها خود داري کنيد و اگر روزه دار سيگار يا قليان بکشد بنابر احتياط واجب روزه اش باطل مي شود

 

72 ـ اگر فردي اعتياد به سيگار يا مواد مخدر ديگري داشته باشد به طوري که نمي تواند بدون انها روزه بگيرد . مي تواند در طول روز «حين روزه» سيگار بکشد و يا مخدر ديگري مصرف کند ؟

 

شخص روزه ‏دار به بهانه اعتياد به سيگار حق ندارد روزه خويش را ترك كند بلكه در صورت ‏اعتياد و مشقت و عدم توانائى بر ترك سيگار، لازم هست روزه خود را بگيرد و به مقدار ضرورت آن هم در خفاء از سيگار بهرهگیری نمايد و روزه او صحيح هست و قضا هم‏ ندارد و بنابراين كسانى كه معتاد به سيگار نيستند و يا اگر معتاد میباشند مى‏توانند در روز سيگار را ترك نمايند نمى‏توانند در هنگام روزه از آن بهرهگیری نمايند.

 

73 ـ اگر به واسطه دود ماشين ها يا سيگار كشيدن ديگران احساس كند دود وارد بدنش شده آيا روزه او اشكالي دارد؟ دود غليظ براي روزه زیان آور هست اما دود به اندازه ای که نوشته ايد مبطل روزه نيست.

 

اماله کردن 74 ـ آيا اماله کردن روزه را باطل مي کند؟ اماله كردن با چيزهاي روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل مي‌كند.

 

75 ـ آيا وارد كردن آب در مخرج غايط براي اينكه غايط بطور كامل خارج شود و مجراي خروج غايط تخليه گردد و آب دوباره خارج شود اماله محسوب مي شود؟ واگر اماله هست روزه اش چه حكمي دارد؟ بلي اماله محسوب مي شود و روزه را باطل مي کند. اما اگر كسي بدليل ندانستن مساله يا عدم التفات نسبت به مساله اين كار را در حال روزه انجام دهد ، روزه اش باطل هست قضا دارد ولي كفاره لازم نيست.

 

استعمال شياف 76 ـ آيا استعمال شياف روزه را باطل مي کند ؟ استعمال شياف های غير روان كه براي معالجه هست اشكال ندارد .

 

77 ـ آيا زن روزه دار مي تواند از پماد در فرج خود بهرهگیری کند؟ اشكالي ندارد.

 

78 ـ اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپي براي تصویر‌برداري وارد کنند آيا روزه اش باطل ميگردد؟ خير باطل نمي شود.

 

79 ـ انجام معاينات پزشكي مشابه برداري از رحم در بانوان در حالي كه آن زن روزه دار باشد آيا باعث بطلان روزه مي شود؟ به روزه ضرري نمي رساند.

 

81 ـ آيا آزمايش خون روزه را باطل ميكند؟ خير، باطل نمى‏كند.

 

استفراغ «قي کردن» 82 ـ در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان من دچار مسموميت غذايي ناشي از غذايي كه در سحر خورده بودم، شدم و حالت استفراغ و قي به من دست داد و هر چه سعي كردم نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و قي كردم. آيا روزه آن روز من باطل هست وقضا دارد ؟ آيا كفاره هم دارد يا نه؟ گرچه درآن روز چيزي نخوردم و نياشاميدم و غذاي قي شده را هم فرو ندادم وهيچ کاري که مبطل روزه باشد انجام ندادم ودهانم را هم شستم. در فرض سوال که عمدا استفراغ نکرده ايد و کاري که مبطل روزه باشد انجام نداده ايد، روزه شما صحيح بوده و قضا و کفاره ندارد.

 

روزه بي نماز 83 ـ روزه كسي كه نماز نمي خواند چه حكمي دارد؟ روزه اش درست هست، لكن بايد نماز هم بخواند.

 

روزه گرفتن بي حجاب 84 ـ روزه كسي كه حجاب ندارد چه حكمي دارد؟ دوست الجزايري دارم كه نماز مي خواند و روزه مي گيرد ولي حجاب ندارد؟ روزه او صحيح هست، لكن حجاب هم بر او واجب هست.

 

نماز و روزه مسافر 85 ـ اگر کسي قبل از اذان ظهر از وطن خود خارج شود و قبل از اذان مغرب برگردد. ايا روزه اش باطل هست روزه اش باطل هست و بايد بعد از ماه رمضان قضاي آن را به جا بياورد .

 

86 ـ اينجانب ساكن رشت مي باشم و بعضي وقت ها به لاهيجان رفت و آمد مي كنم آيا نمازم شكسته مي باشد و گاهاً شبها در آن شهر بيتوته مي كنم و اقامتم در حد يك يا دو روز هست حكم روزه ام در ماه رمضان چيست؟ در صورتي مرتب بين اين در محل در رفت و آمد باشيد و کمتر از ده روز در يک جا بمانيد و حداقل در طول يک ماه چهار سفر کمتر از ده روز داشته باشيد نماز شما در همۀ جا تمام هست . در غير اين صورت در شهر لاهيجان نماز شما شکسته و روزه نمي توانيد بگيريد.

 

87 ـ اين جانب کارمند بنياد مسکن مي باشم و در اين اداره سمت کارشناس امور عمراني را دارم لذا جهت بازديد از پروژه های اداره هر چند روز يکبار بايد از شهر خارج شوم به همين دليل آيا مسافرت اينجانب جزء شغلم محسوب مي شود و بايد روزه آن روز را بگيرم يا نه؟ اگر حداقل هفته ای يکبار مسافرت داريد و ده روز در يک جا نمي مانيد مادامي که چنين رفت وآمد داشته باشيد نماز شما تمام و روزه شما صحيح هست و گرچه فرقي نمي کند که سفرهاي شما به دليل شغل يا تحصيل يا تفريح باشد.

 

88 ـ اگر براي کار به صورت پروژه ای به مسافرت بروم مثلا دو روز در هفته براي مدت حدود شش ماه حکم روزه چگونه هست؟ تا زماني که چنين رفت وآمد داشته باشيد وده روز در يک جا نمانيد نماز شما در تمام جاها تمام و روزه شما صحيح هست.

 

89 ـ من ساكن تهرانم و كارم 4 روز در هفته در شهر سمنان هست ايا ميتوانم اين 4 روز را روزه باشم يا خير؟ مادامي که بين تهران و سمنان در رفت و آمد هستيد و ده روز در يک جا نمي مانيد نماز شما در تمام جاها تمام وروزه اش صحيح هست .

 

90 ـ محل كار من در شهر ري و خانه ام دركرج مي باشد نما ز و روزه هايي كه در شهر ري و تهران هستم ولي در محل كارم نيستم چگونه هست ؟ اگر بين وطن و محل ديگر خود به صورت مستمر رفت وآمد داشته باشيد وحد اقل هفته‌ی يک بار مسافرت کنيد و ده روز در يک محل نمانيد تازماني که چنين رفت وآمد داريد در تمام جاها نماز شما تمام وروزه شما صحيح هست و فرقي نمي کند که سفرهاي شما بابت کار باشد يا تفريح به طور کلي اگر مرتب در رفت و آمد باشد و کمتر از ده روز در يک جا بمانيد در همۀ جا نماز و روزه شما تمام هست.

 

مسافرت از وطن به وطن ديگر 91 ـ اگر بنده در ايام ماه مبارك رمضان از تهران كه محل سكونت فعلي من هست به وطنم كه دماوند هست بروم آيا روزه من صحيح هست ؟ اگر از دماوند كه وطن اصلي شماست اعراض نكرده ايد، يعني قصد داريد در آينده دوباره به آنجا براي زندگي برگرديد در اين صورت نماز و روزه شما تمام و صحيح هست، لكن اگر اعراض كرده ايد بايد نماز را در دماوند شكسته بخوانيد و روزه هم نمي توانيد بگيريد.

 

92 ـ اگر ما در شهري غير از شهر محل تولدمان بطور دايمي ساكن باشيم آيا براي رفتن به شهر محل تولدمان كه با محل سكونتمان بيش از 60 كيلومتر فاصله دارد در ماه رمضان و براي اشكال ايجاد نشدن در روزه آيا بايد قبل از ظهر به آنجا برسيم؟‏ بلي، بايد قبل از ظهر به آنجا برسيد، و در آنجا نيت روزه كنيد. ولي اگر در بين راه باشيد و ظهر شود بايد افطار كنيد و نمي توانيد روزه بگيريد.

 

93 ـ چنانچه در ماه مبارك رمضان از زادگاه خود «بندر انزلي» ساعت 8 صبح به وطن دوم خود كه تهران هست سفر نمايم و ساعت 2 بعد از ظهر برسم روزه ای را كه گرفته ام آيا صحيح هست يا بايد قضاي آن را بگيرم. اگر قبل از زوال يعني قبل از اذان ظهر به جائي كه وطن شما باشد يا جائي كه قصد اقامت ده روز مي كنيد نرسيده باشيد نمي توانيد قصد روزه كنيد بلكه آن روز را مسافر هستيد و روزه تان باطل هست.

 

باز گشتن از سفر به وطن 94 ـ اگر کسي قبل از ظهر در ماه رمضان به جايي که فاصله ان تا وطن اش بيش از «بيش از 22.5کيلومتر» هست سفر کند و قبل از اذان ظهر به وطن خود که صبح از آنجا خارج شده بر گردد آيا ميتواند قصد روزه نمايد و يا چون ابتدا مسافر شده ديگر نميتواند ان روز روزه بگيرد؟ مي تواند قصد روزه کند و روزه اش صحيح هست.

 

95 ـ اگر شخصي قصد مسافرت داشته باشد و قصد کند قبل از اذان ظهر به وطن خويش باز گردد ولي موقع بازگشت در بيست کيلو متري شهر خود باشد روزه شخص مورد نظر چگونه هست؟ چنانچه در موقع اذان ظهر در جائي باشد كه اذان شهر را بطور رایج نمي شنود و يا ديوار آخرين خانه شهرش را نمي بيند روزه اش صحيح نيست و بعدا بايد آن را قضا کند.

 

96 ـ فردي که ساکن تهران هست در ماه رمضان از خانه خود ساعت 8 صبح خارج شده و به کرج ميرود «از حد ترخص خارج ميشود» و پس از انجام کارهاي مربوطه به تهران بازميگردد و ساعت 11 صبح «قبل ازاذان ظهر» به تهران ميرسد. اگر اين فرد در طي اين سفر کاري که مبطل روزه هست انجام نداده باشد آيا به محض رسيدن به تهران ميتواند نيت روزه نمايد؟ آيا روزه آن روزش صحيح هست؟ بلي در فرض سوال روزه اش صحيح هست و اشکالي ندارد

 

مسافرت به زادگاه 97 ـ آيا اگر بخواهم در ماه مبارك رمضان به زادگاه خود سفر نموده و كمتر از ده روز در آنجا اقامت كنم، گرفتن روزه در زادگاهم صحيح هست يا خير؟ اگر زادگاه شما وطن شما بوده و از آنجا اعراض هم نکرده باشد همین حالا هم وطن شماست و نمازتان تمام و روزه تان را هم مي گيريد و احتياج به قصد اقامت نداريد لكن اگر از آن وطن زادگاهي اعراض كرده باشيد ومعناي اعراض آنست که ديگر قصد برگشتن براي زندگي را در آنجا براي هميشه نداشته باشيد، در اين صورت در آنجا ديگر حكم مسافر را داريد و بايد قصد اقامت كنيد تا بتوانيد روزه تان را بگيريد.

 

اعراض از وطن 98 ـ اگرشخصي محل زادگاه خود را هميشه براي زندگي ترك كند و در جاي ديگر زندگي كند و فقط براي ديدن والدين و خويشان به انجا رود حكم نماز و روزه او چيست؟حتي حكم نماز و روزه براي فرزندان آن شخص چطور؟ اگر اعراض كرده هست به اين معني كه ديگر قصد برگشتن به آنجا را براي زندگي کردن دائمي نداشته باشد نماز او شكسته هست، و اگر اعراض نكرده نماز و روزه او تمام هست و در هر صورت نماز فرزندان آن شخص شكسته هست.

 

ماندن ده روز در سفر 99 ـ بنده در محلي 10روز قصد كردم كه وطن من نيست بعد از چند روز كاري پيش امده مي‌خواهم مسافرت كنم وضعيت روزه بنده چيست؟ هر وقت مسافر شويد نمي توانيد روزه بگيريد. و مادامي كه در آن محل هستيد ولو قصد مسافرت داريد بايد نماز را تمام و روزه را بگيريد.

190 سوال و جواب در مورد احکام روزه

100 ـ کسي که در ماه رمضان 45 کيلومتر مسافرت مي کند و يک يا دو روز بيشتر کار ندارد آيا مي تواند نيت ده روزه کند و بعد از دو روز برگردد ؟ خير اين قصد اثري ندارد

 

101 ـ مي خواهم در ماه مبارك رمضان به مسافرت بروم. اگر قصد كنم كه در مقصد 10 روز يا بيشتر بمانم و روز سفر قبل از ظهر شرعي به مقصد برسم روزه آن روز صحيح هست يا خير؟ اگر در طول راه چيزي نخورده باشيد و وقتي به مقصد رسيديد هنوز ظهر نشده باشد و روزه شما صحيح هست

 

عدم تابعيت زن از شوهر در اختيار وطن 102 ـ من زني هستم که مدت يکسال هست با مردي که در شهر ديگري زندگي مي کرده ازدواج کرده ام و با همسرم در وطن همسرم زندگي مي کنم و در حال حاضر قصد برگشتن به وطن خود را ندارم حکم نماز و روزه ام چيست؟

 

اگر در اين شهر قصد وطن جديد كرديد و مي خواهيد بمانيد نمازتان تمام و روزه ها را بايد بگيريد. ضمنا دقت داشته باشيد در اين جهت زن تابع شوهرش نيست.

 

103 ـ اينجانب با دقت به شغلي که دارم به شهر ديگر منتقل شدم . با دقت به فتواي حضرت عالي نماز و روزه را کامل انجام مي دهم. وضعيت همسرم چگونه خواهد بود؟ اگر به قصد ماندن دائم در آنجا رفته باشيد و آنجا را وطن خود قرار داده باشيد نماز و روزه شما تمام هست، و اگر همسر شما نيز قصد ماندن هميشگى در اين شهر را داشته باشد نماز و روزه او تمام هست.

 

نماز وروزه ی دانشجويان 104 ـ کسي که در شهر ديگري دانشجوست و در آنجا خانه اجاره کرده هست و در هفته 6 روز در آن شهر و 1 روز در شهر ساکن هست وضعيت نماز و روزه اش چگونه هست؟ در فرض سؤال تا زماني که چنين رفت وآمد داشته باشيد و ده روز در يک جا نمانيد نماز شما در همۀ جا تمام و روزه های شما صحيح هست .

 

105 ـ اگر شخصي هر روز قبل از اذان ظهر از شهر محل سکونت خود به قصد تحصيل به شهر ديگري مسافرت نمايد و بعد از اذان مغرب مراجعت نمايد حکم نماز در محل تحصيل و روزه وي چگونه هست؟ در فرض سئوال تا زماني که به اين نحو در رفت و آمد هست ، نماز و روزه او تمام هست.

 

106 ـ بنده دانشجوي دانشگاه کرج هستم و در تهران ساکن هستم و در هفته سه روز به آنجا مي روم. مي خواستم بدانم وضعيت روزه من در اين ماه مبارک به چه صورت مي باشد؟ در فرض سؤال مادامي که چنين رفت و آمد داريد و ده روز در يک جا نمي مانيد نماز شما در تمام جاها تمام وروزه شما صحيح هست

 

حد ترخص 107 ـ حد ترخص شهرهاي بزرگ مثل كرج چگونه هست؟ اكنون با تولید و سازهايي كه شده هست و گسترش شهر آيا حد ترخص قبلي پابرجاست يا خير؟ حد ترخص هر شهري يعني ديوارهاي شهر ديده نشود و اذان شهر شنيده نشود و حد ترخص هر بار همان زمان خودش هست بنابراين حد ترخص قبل را نمي توان هم اکنون معيار قرار داد بلكه حد ترخص زمان خودش مورد دقت هست.

 

جنب و حائض

عادت ماهيانه

108 ـ خانمي در ماه مبارک رمضان ساعت 12 شب از حيض پاک مي شود و تصميم داشته که قبل از اذان صبح غسل کند و احتمال هم مي داده که بيدار شود اما بعد اذان صبح بيدار شد آيا روزه اش صحيح هست ؟ و آيا فرقي وجود دارد بين خواب اول و دوم و سوم؟ بلي روزه اش صحيح هست و فرقي بين خواب اول و دوم نمي كند بلكه ملاك اين هست كه بي اعتناء نباشد.

 

109 ـ شب قبل قبل از خواب لك ديده ام. هنگام سحر آثاري از لك نديدم و سحري خورده و نيت روزه كردم. ولي دوباره هنگام ظهر لك ديدم. تكليف من چيست؟ لازم به ذكر هست ابتداي عادت ماهانه ام هميشه به اين صورت هست كه تا 3 روز اين وضعيت را دارم. مي خواهم بدانم بايد چه كنم و روزه ام به چه شكل هست؟ در فرض سؤال روزه شما صحيح هست و اشكالي ندارد. گرچه مي دانيد كه با شروع عادت كه خون استمرار دارد نبايد روزه بگيريد. خونهائي هم كه در اين يكي دو روز مي بينيد استحاضه هست و بايد به دستورات استحاضه عمل كنيد.

 

110 ـ بنده تا جايي كه بخاطر دارم عادت ماهيانه ام 7 روز تمام بوده هست . به طوري كه اگر زودتر غسل مي كردم باز هم لكه هايي را اگر چه خيلي جزئي مي ديدم . اين ماه نيز روز هفتم را براي روزه نيت نكردم اما هيچ لكي نديدم آيا من مي بايست آن روز را روزه ميگرفتم ؟ در فرض سوال اگر در روز هفتم و بعد از آن تا روز دهم هيچ لکي نديده باشيد بايد قضاي آن روز را بگيريد.

 

111 ـ اگر زني که هميشه عادت ماهانه اش 8 روز به طول مي انجاميده ، در ماه رمضان بنا به سابقه قبلي روز هشتم را افطار کند بعد قبل از غروب همان روز متوجه شود هيچ خوني از او خارج نشده هست و ديگر خوني نبيند روزه اش چه حکمي دارد ؟ در فرض سؤال كه احتمال مي داده هست حيض باشد فقط بايد قضاي آن روز را مثل بقيه ايام حيض بجا آورد.

 

112 ـ خانمي معمولا روز هفتم از خون حيض پاک مي شود حال اين خانم در ماه مبارک رمضان بعد از اتمام روز ششم يعني وقت شب پاک مي شود منتها اين خانم تصورش بر اين هست که فرداي آن روز که روز هفتم هست طبق روال قبل بايد خون ببيند لذا در ميان روز هفتم پي برد که از ديشب خون قطع و بايد غسل بکند . تکليف اين روز چه مي شود؟ آيا در چنين مواردي زن مي تواند غسل حيض انجام دهد و روزه اش را بگيرد ؟ حال اگر بعد از ظهر ملتفت شد چطور؟ در فرض سوال در صورتي که چيزي نخورده هست قصد روزه کند و روزه اش صحيح هست و اما در صورتي که بعد از ظهر فهميده باشد روزه او باطل مي باشد و بايد تا مغرب کاري که روزه را باطل مي کند انجام ندهد و بعداً آن روز را قضا نمايد.

 

113 ـ خانمي نيم ساعت بعد از اذان مغرب خون حيض مي بيند حال شک دارد قبل از اذان گرفتار حيض بوده يا نه . آيا روزه آن روز وي صحيح هست ؟ روزه اش صحيح هست.

 

114 ـ اگر خانمي ظهر يا بعد ازظهر عادت ماهيانه شد آن روز را بايستي يك روز حساب كند يا خير؟ آن روز روزه او باطل مي شود و سپس بايد قضاي آن را به جاي آورد.

 

حيض شدن قبل از مغرب 115 ـ من دو دقيقه مانده به اذان مغرب لکه خون ديده ام و فرداي ان روز پريود شده ام مي خواستم بدانم که روزه من چه حکمي دارد. اگر از غروب تا فردا پاك بوده ايد يعني در مجرا خون نبوده روزه آن روز شما صحيح هست و الا روزه باطل شده هست .

 

116 ـ اگر زني در ماه رمضان به دلیل ضعف روزه خود را افطارنمايد بعد قبل از غروب آفتاب متوجه شود حائض شده هست روزه آن روز چه حکمي دارد؟ چيزي بر او واجب نيست فقط بايد آن روز را قضا كند.

 

حيض شدن بعد از اذان مغرب 117 ـ در يکي از روزهاي ماه مبارک رمضان چند دقيقه بعد از اذان مغرب متوجه شدم که خيلي کم خون خارج شده. و ان قدر مقدارش کم بود که تنها دستمال به مقدار جزئي رنگش تغيير کرد. و من نتوانستم تشخيص بدهم که خون بعد از اذان خارج شده يا قبل از ان. من بنا را بر استحاضه گذاشتم و نمازم خواندم. ساعتي بعد متوجه شدم که حايض شده ام. حکم روزه ان روز چيست؟ روزه آن روز در صورتي که بعد از اذان مغرب خون ديده ايد صحيح هست، و اگر بعد از اذان ديده ايد قضا دارد.

 

118 ـ آيا در روز هفتم قائدگي ملزم به گرفتن روزه ميباشم يا خير؟ « با اين توضيح که در روز هفتم لکه بيني هم داشته ام » تا كاملاً پاك نشده ايد نمي توانيد روزه بگيريد.

 

119 ـ بعضي از زنان براي اينکه روزه ماه رمضان را کامل بگيرند و يا اينکه حج و عمره شان را صحيح انجام دهند از قرص بهرهگیری مي کنند و يا آمپول مي زنند تا از عادت ماهانه جلوگيري کنند آيا با خوردن قرص و يا تزريق آمپول روزه و حج و عمره شان صحيح هست؟ اگر با بهرهگیری از اين وسائل خون نبيند اعمالشان صحيح هست.

 

120 ـ آيا يک خانم مي تواند براي جلوگيري از حيض در ماه رمضان قرص بخورد براي اينکه تمام ماه رمضان روزه بگيرد؟ بلى مى‏تواند.

 

مستحاضه 121 ـ آيا جايز هست مستحاضه غسل خود را قبل از اذان انجام دهد و همان روز را روزه بگيرد؟ بلي لازم هست

 

122 ـ مستحاضه بجز غسل جهت صحت روزه خود آيا واجب هست براي صبح وظهر و مغرب پنبه و پارچه را عوض يا تطهير نمايد يا خير ؟ براي روزه لازم نيست

 

123 ـ لطفا حكم شرعي روزه درمورد زني كه استحاضه هست چيست ؟ زن مستحاضه روزه اش صحيح هست و لکن بايد به احکام مستحاضه عمل کند.

 

124 ـ آيا جايز هست مستحاضه غسل خود را بعد از اذان صبح انجام دهد و همان روز را روزه بگيرد؟ قبل از اذان بايد غسل كند.

 

125 ـ آيا صحت روزه مستحاضه اين هست که غسل مغرب و عشاي شب قبل را انجام داده باشد يا خير؟ بنابر احتياط واجب بايد انجام دهد .

 

حکم جنابت قبل از اذان صبح در ماه رمضان 126 ـ کسي که در شب ماه رمضان محتلم شود و مي داند و يا احتمال مي دهد که اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود چنانچه تصميم داشته باشد که بعد از بيدار شدن غسل کند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند آيا روزه اش صحيح هست؟ در فرض سؤال روزه او صحيح هست.

 

127 ـ اگر چند ساعت تا قبل از اذان صبح «در ماه رمضان» انسان جنب شود و نتواند غسل کند چگونه مي تواند روزه بگيرد ؟ انسان جنب بايد قبل از اذان صبح غسل جنابت بكند. و اگر وقت تنگ باشد و نتواند غسل كند بايد تيمم بدل از غسل جنابت‏ بكند.

 

128 ـ در شب محتلم شدم و دوباره خوابيدم . قبل از اذان بيدار شدم ولي زماني كه براي غسل به حمام رفتم ومشغول غسل بودم وقت اذان شد. آيا روزه ان روز من صحيح هست؟ چنانچه اطمينان داشتيد وقت باقي هست و به حمام رفتيد و در هنگام غسل اذان گفتند روزئتان صحيح هست.

 

129 ـ در ماه رمضان قبل از اذان صبح در حال انجام غسل بودم . نمي دانم که آيا وقتي غسلم به پایان رسید اذان گفته شد يا در حين انجام غسل . چون تا حوله دور خودم کردم و آمدم بيرون از حمام اذان در اشهد ان علي ولي الله بود. چنانچه در موقع غسل يقين و اطمينان داشتيد كه هنوز وقت باقي هست و مي توانيد قبل از اذان غسل را تمام كنيد غسل و روزئتان صحيح هست.

 

حکم جنابت بعد از اذان صبح 131 ـ شخص بعد از اذان صبح در ماه مبارک رمضان محتلم مي شود آيا مي تواند غسل را تا بعد از ظهر تاخير کند؟ بله مي تواند .

 

132 ـ اگر کسي درشب ماه مبارک رمضان جنب شود و به دليل اينکه ميهمان هست حيا کند که غسل کند يا اينکه لباسي از ميزبان بگيرد لذا غسل خود را به تأخير بيندازد تا وقت تنگ شود و آنگاه تيمم کند حکم چنين کاري چيست؟‏ در فرض روزه شما صحيح هست .

 

133 ـ در ماه مبارك رمضان چند مرتبه براي من پيش آمد كه بعد از سحر در خواب جنب شدم و پس از بيدار شدن وقتي براي غسل نبود در محل كارم نيز اين امكان وجود نداشت بر حسب كثرت كار و غافل شدن از زمان نيز نتوانستم تا قبل از اذان ظهر تيمم بدل از غسل بنمايم و تا افطار در حالت جنب ماندم و افطار كردم حكم روزه من چيست؟ روزه شما اشكالي پيدا نكرده هست و لازم نبوده هست فورا غسل كنيد يا تيمم كنيد، بله در صورتي كه قبل از اذان صبح كسي جنب شود و نتواند غسل كند بايد براي ورود در صبح تيمم كند.

 

134 ـ بعد از اذان صبح محتلم شدم سپس به واسطه ندانستن مسئله تيمم کردم وبعد از افطار غسل کردم حال با اين که مسئله را نمي دانستم حکم روزه ام چيست؟‏ روزه شما صحيح هست و اشكالي ندارد، و براي صحت روزه نياز به تيمم هم نبوده هست، لكن براي نمازها مي بايد در صورت امكان غسل مي كرديد.

 

135 ـ در ماه مبارک رمضان بعد از نماز صبح محتلم شدم و به دلیل سردي آب امکان غسل برايم ميسر نبود و ناچاراّ قبل از اذان ظهر غسل گرفتم و روزه ام را نگه داشتم.آيا روزه آن روز قبول هست يا بايد قضا کنم؟ در فرض سؤال روزه شما صحيح بوده و قضا ندارد.

 

136 ـ اگر انسان روزه دار ساعت4 بعد از ظهر از خواب بيدار شده و ببيند که محتلم شده هست ايا ميتواند با همان وضعيت افطار کند و ايا روزه وي صحيح هست در حالي که نماز خود را نيز نخواند؟ روزه اش صحيح هست و غسل جنابت را مي تواند تاخير بيندازد. غسل جنابت فورا واجب نيست لكن براي نماز بايد غسل كند.

 

137 ـ اگر شخصي در ماه مبارک رمضان در روز در حال بيداري و غير عمد جنب شود حکم روزه ايشان چگونه هست؟ جنابت غير عمدي روزه را باطل نمي كند

 

با تيمم وارد صبح شدن 138 ـ کسي از خواب بيدار شود و وقت تا اذان صبح براي غسل و تيمم تنگ باشد وظيفه چيست؟ بايد تيمم بدل از غسل انجام دهد و بعد از اذان صبح و بعد از دسترسي به اب غسل کند.

 

139 ـ اگر روزه دار عمدا غسل جنابت نکند تا اينکه وقت تنگ شود و با تيمم وارد صبح شود آيا روزه اش صحيح هست ؟ آيا مي تواند با اين تيمم در اول وقت نماز صبح را بخواند؟ روزه اين شخص صحيح هست اما بعد از اذان صبح در صورت دسترسي به آب بايد غسل انجام دهد و با آن غسل نماز صبح را بخواند.

 

روزه گرفتن با حال جنابت 140 ـ اگر انسان در ماه رمضان نزديک اذان صبح از خواب بيدار شود و جنب شده باشد و براي غسل وقت نداشته باشد و نداند وظيفه اش تيمم هست و با حالت جنابت وارد روزه شده باشد روزه اش چه حکمي دارد؟ در صورت باطل بودن روزه چه وظيفه ای دارد؟ در فرض سوال که مساله را نمي دانسته بايد روزه آن روز را قضا کند لکن کفاره ندارد.

 

 

شک در جنابت 141 ـ اگر انسان هيچ خوابي نبيند وبراي افطار که بلند شده متوجه هيچ کار غير معمولي نشود و بعد از يک روز متوجه لکه ای برروي شرت خود شود بايد چه کار کند؟ آيا رفتن به جلسه قرآن و نماز خواندن با آن شرت ايراد دارد؟ چنانچه يقين داريد منى هست غسل كنيد و روزه صحيح هست و در صورت اينكه علم به منى بودن نداريد و قبلاً استبراء از بول هم كرده بوديد پاك هست و غسل لازم ندارد و رفتن به جلسه قرآن و نماز خواندن با آن شورت اشكال ندارد.

 

142 ـ تکليف نماز و روزه ی خانمي که شک دارد که در خواب ملتحم شده يا خير چيست؟ به شك خود اعتنا نكند و روزه هايش صحيح هست

 

143 ـ در شبي از شبهاي ماه رمضان درحال جنابت خواب ماندم وبعد از اذان صبح از خواب بيدار شدم در حالي قصد بيدار شدن وانجام غسل را داشتم وضمن اينکه همسرم هم مرا صدا زد ولي باز خوابم برد. حال تکليف ان روزه ام چه مي شود ؟ درحالي که تا اذان مغرب کاري که روزه را باطل کند هم انجام ندادم. ضمنا غسل رابعد از اينکه از خواب بيدار شدم انجام دادم . در فرض سئوال روزه شما اشکالي ندارد.

 

جنابت از راه حرام 144 ـ اگر کسي با نگاه کردن به صحنه های شهوت انگيز در ماه رمضان جنب شود حکم اش چيست؟ به صورت کلي اگر کسي از طريق حرام مثل زنا، يا جماع با همسر حائض يا استمناء وامثال اينها روزه خود را باطل كند كفاره جمع بر او واجب مي شود.

 

روزه‌ی بيماران 145 ـ فردي دچار سرماخوردگي هست و با تزريق مداوا نشده آيا مي تواند براي درمان و خوردن قرص روزه نگيرد؟ اگر بيماري او به حدي باشد که مجبور هست براي مداوا قرص بخورد و نمي تواند بگونه ای تنظيم كند كه مثلا موقع سحر و افطار قرص را بخورد ، اشكالي ندارد و بعدا بايد قضا نمايد

 

146 ـ كسي كه كليه اش ناراحت هست و بايد هرروز مقداري آب بنوشد آيا مي تواند ضمن نوشيدن مقداري آب كه فقط به بدنش آسيب وارد نشود، روزه ی خود را نيز بر پاي دارد يا خير؟ روزه گرفتن بر چنين شخصي واجب نيست، و اگر ضرر داشته باشد روزه او باطل هست و نبايد بگيرد.

 

147 ـ اينجانب به مدت پنج سال هست كه داراي يك كليه مي باشم و در مورد روزه گرفتن خود دچار اشكال مي باشم و دكتر ميگويد که اگر روزه مي گيري حتما آب بنوشي تا كليه ات مفید کار کند واز بين نرود و بنده چند روزي اينگونه عمل نمودم ولي ترديد داشتم كه روزه ام صحيح هست يا خير و از آن تاريخ تاكنون روزه نگرفته ام .. تكليف اينجانب در مورد روزه هايي كه نگرفته ام چيست ؟ و بعد از اين چگونه بايد عمل كنم ؟ در فرض سؤال كه روزه براي کليه ی شما زیان آور است، روزه بر شما واجب نيست واگر قدرت داريد براي هر روز يك مد طعام كه قريباً ده سير هست از گندم يا نان يا آرد يا قيمت آن را به فقير بدهيد واگر قدرت مالي نداريد چيزي بر شما واجب نست.

 

148 ـ اگر شخصي در ماه رمضان به تجويز پزشك مجبور به مصرف دارو شود و نتواند چند روزه اش را بگيرد ولي تا ماه رمضان سال آينده تمامي روزه ها را قضا كند آيا كفاره هم بايد بدهد يا خير؟ ‏خير كفاره لازم نيست.

 

149 ـ مادرم 65 سال سن دارند، در عرض دو سال دو عمل جراحي سخت پشت سر گذاشتند و ترس ما اينست که اگر ايشان امسال روزه بگيرند ممکن هست بعدا ولو در بعد ماه مبارک رمضان اين دچار مشکل گردند. گرچه ايشان اصرار دارند که روزه بگيرند و در واقع بايد بعد از گرفتن روزه حتما مشکل خيلي حادي برايشان پيش بيايد ! نظر جنابعالي چيست؟‏ اگر احتمال ضرر بدهند و يا بترسند كه ضرر داشته باشد ، چه روزه موجب مريضي ايشان شود يا موجب تشديد مرض شود، يا آنكه بهبودي را طولاني كند، نبايد روزه بگيرند .

190 سوال و جواب در مورد احکام روزه

150 ـ من يك جانباز 70 درصد هستم و دوبار جراحي مغز و يك بار نيز جراحي قلب نموده ام اكنون هنگامي كه روزه ميگيرم دچار ضعف بدني ميشوم لطفا بفرماييد حكم روزه بنده چيست؟ وهمچنين چگونه ميتوانم قضاي ان را ادا نمايم.‏ اگر روزه براي شما زیان آور است نبايد بگيريد و نيازي به قضا هم نيست، گرچه اگر قدرت مالي داريد براي هر روز 750 گرم طعام از قبيل گندم يا برنج و امثال آن به فقير بدهيد.

 

151 ـ من 20 سال سن دارم تقريبا هيچ كدام از روزه هايم «به توصيه ی دكتر و اصرار زياد والدين» نگرفتم چون فكر كنم همان سال اول بود که در ماه رمضان در اثر روزه گرفتن تنشي پيدا كردم و از اون موقع به بعد دارو مصرف كردم گرچه هنوز هم دارو مصرف مي كنم «ضمنا تا مدت ها بايد اين دارو ها را مصرف كنم » حالا تكليف من براي روزه ی اين چند سال چيست ؟ در فرض مسأله روزه گرفتن براى شما واجب نيست، و اگر مريضى شما تا رمضان بعد هم ادامه داشته باشد قضاى آن هم ساقط هست، فقط بايد براى هر روز در صورتى كه توانايي مالي داريد به مقدار ده سير گندم يا آرد به فقير بدهيد واگر قيمت آن را بدهيد بايد با او شرط كنيد كه طعام بخرد.

 

152 ـ همسرم به بيماري ديابت مبتلا هست حدود سه سال پيش كه اين بيماري تشخيص گرديد يك هفته به ماه رمضان باقيمانده بود پزشك متخصص داخلي به وي گفت كه نبايد روزه بگيرد . پزشك عمومي نيزگفت كه روزه گرفتن برايت حرام هست وي دو سال اطاعت كرد ولي درسال جاري روزه مي گيرد خواهشمند هست اعلام فرماييد روزه براي او كه به اين بيماري مبتلا مي باشد چه حكمي دارد؟‏ حتي اگر خوف ضرر داشته باشد جائز نيست روزه بگيرد

 

153 ـ کسي که به دليل مريضي بايد هرروز قرص هايي که دکتر تجويز کرده مصرف کند و مصرف اين داروها نقش حياتي در سلامتي او دارد . مثل مصرف دارو های اعصاب که اگر مصرف نکند دچار تشنج مي شود اگر در هنگام سحر خواب بماند و درست هنگام اذان صبح بيدار شود آيا مي تواند فقط قرصها را با مقدار کمي آب بخورد؟ چرا که اگر اين قرصها را مصرف نکند ممکن هست دچار تشنج شود. اگر بعد از اذان صبح بيدار شود چگونه ؟ در فرض سؤال بايد قرصها را بخورد ولي روزه آن روز صحيح نيست و بايد قضاي آن را بعداً بگيرد .

 

154 ـ كساني كه دچار تنگي نفس میباشند و از اسپري های مخصوصي جهت باز شدن راه تنفس كه از راه دهان مي باشد بهرهگیری مي كنند آيا روزه را باطل ميكند؟ بهرهگیری از اسپري اشكالي براي روزه ندارد.

 

نظريه دکتر معالج در مورد روزه بيمار 155 ـ بعضي از پزشكان كه به مسائل شرعي ملتزم نيستند بيمار را از روزه گرفتن به دليل زیان آور بودن منع ميكنند آيا گفته اين پزشكان حجت هست؟ فقط در صورتي كه از گفته پزشك متخصص به زیان آور بودن روزه براي سلامتي اطمينان حاصل شود گفته آنان حجّت هست

 

156 ـ اگر دکتري نظري دهد که روزه براي شخصي ايراد ندارد اما خود انسان بداند که در اين صورت به او ضرري ميرسد حکم ان چيست؟ در فرض سئوال نبايد روزه بگيرد.

 

روزه گرفتن ضعفاء 157 ـ آيا دختر بنده كه 11 سال بيشتر ندارد وجثه كوچكي نيز دارادارد روزه براي ايشان واجب هست يا خير؟ روزه براي چثه كوچك و بزرگ فرقي نمي كند لكن اگر توان روزه گرفتن ندارد يا گرفتن روزه براي او مشقت و زیان آور است نبايد روزه بگيرد و بايد بعدا که توانايي پيدا کرد قضا کند .

 

158 ـ شخصي هستم که براثر کم خوني اگر روزه بگيرم دچار سردرد و سرگيجه و حالت تهوع و ضعف ميشوم حکم روزه گرفتن براي من چگونه هست؟‏ اگر روزه گرفتن براي شما ضرر داشته باشد يا خوف ضرر داشته باشيد نبايد بگيريد.

 

159 ـ با دقت به اينكه سن تكليف دختران 9 سال مي باشد و دختران معمولا دراين سن ازنظر جسمي توانائي روزه گرفتن ندارند تكليف چيست؟ آيا مرجع تقليد مي تواند با دقت شرايط روز سن تكليف را براي مقلدين خود مثلا 10 سال بداند؟

 

سن تکليف در دختران همان تمام شدن 9 سال قمري هست و اين حکم قابل تغيير نيست و هيچ کس حتي مرجع تقليد هم نمي تواند آن را افزايش دهد، اما در مورد روزه در صورتي که بعضي از انها نتوانند روزه بگيرند واجب نيست فعلا روزه بگيرند، لکن بعدا که توانايي آن را پيدا کردند، بايد قضا کنند.

 

160 ـ با دقت به اينكه من 14 كيلو كمبود وزن دارم و شوهرم مخالف با روزه گرفتن من هست زيرا براي بچه دار شدن بايد وزن خود را افزايش دهم ولي شوهرم خودش روزه مي گيرد ؟ آيا من بايد روزه بگيرم؟‏ مخالفت و يا موافقت شوهر شما ملاك نيست، بلكه اگر مي توانيد روزه بگيريد بر شما واجب هست، و اگر نمي توانيد و براي شما زیان آور است، و اين ضرر را خودتان درك مي كنيد يا پزشك متخصص متدين به شما گفته هست كه نبايد روزه بگيريد واجب نيست روزه بگيريد.

 

افطاري دادن در ماه رمضان 161 ـ آيا براي دادن افطاري دادن حتما بايد از قشر فقير باشد چون من مي خواهم به دوستانم افطاري بدهم. خير، لازم نيست كه همۀ مهمانان از قشر فقير باشند، بلكه فقير و غني و متوسط را دعوت كند و افطار دادن به روزه داران ثواب دارد، فرقي نمي كند كه فقير باشند يا غني.

 

شب قدر 162 ـ زماني شب قدر از چه زمان شروع مي شود و تا چه زمان ادامه دارد بعنوان مثال شب نوزدهم؛ از بامداد روز نوزدهم تا طوع فجر هست ويا از غروب شب هيجدهم تا طلوع فجر روز نوزدهم؟

 

از غروب شب هيجدهم تا طلوع فجر روز نوزدهم ، شب قدر هست. 163 ـ شبهاي خاص مثل ليالي قدر يا تولد پيامبر«ص» و… از فضيلت خاصي برخوردارند در برخي از سال ها اول ما در عربستان با ايران تفاوت دارد حال با دقت به اينكه اصل واقعه نزول قرآن كريم «و يا تولد پيامبر و…» در عربستان بوده آيا نبايد در سال هايي كه ايران و عربستان از نظر شروع ماه مبارك يكسان نيستند، مراسم شبهاي قدر را طبق اول ماه در عربستان حساب کنيم. ما مؤظفيم طبق يقين وعلم خود ما عمل كنيم، بنابراين وقتي كه ماه براي ما اثبات شد خواه در عربستان ديده شده باشد يا در ايران همان وقت اول ماه هست و شبهاي قدر را بايد طبق آن حساب كنيم و اعلام آن ها براي ما اعتباري ندارد .

 

راه‌های اثبات رؤيت هلال 164 ـ بر فرض ثبوت هلال شرعي در يك منطقه آيا اين ثبوت براي ديگر مناطق معتبر هست يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اين اعتبار تا چه حدي هست؟ رؤيت هلال در هر محلى واقع شود براى محل هاى ديگر اعتبار دارد به شرط آن که آن محل با محل هاى ديگر در شب اگرچه در مقدار كمى اشتراك داشته باشند

 

165 ـ مقصود از هم افق بودن شهرها و بلاد در رويت هلال چيست؟ در صورتي كه دو كشور و يا دو شهر در شب مقداري متحد باشند اتحاد افق و يا قريب الافق مي باشند

 

166 ـ لطفا بفرمائيد چنانچه در کشورهاي همجوار ايران ماه رويت شود آيا در ايران مقلدين شما ميتوانند عيد را بر گزار کنند؟ رؤيت هلال در هر محلى واقع شود براى محل هاى ديگر نيز اعتبار دارد به اين شرط كه آن محل با محل هاى ديگر در شب اگر چه در مقدار كمى باشد اشتراك داشته باشد.

 

167 ـ آيا منظور از شب مشترك بين دو نقطه اين هست كه در لحظه رويت، هر دو نقطه شب باشند يا اينكه در هر زماني از شبانه روز، شب مشترك داشته باشند كافي هست؟ در صورت دوم تقريبا همۀ كره زمين به جز نقطه مقابل در آن طرف كره « جاهايي كه با هم 12 ساعت اختلاف افق دارند »داراي شب مشترك میباشند. آيا در اين صورت رويت در يك جا براي بقيه نقاط زمين كفايت مي كند؟ در هر زماني شب مشترك داشته باشند كافي هست و لذا در تمامي نيمكره تقريباً و مقداري از مقابل هم مشمول حكم مي شود.

 

168 ـ با دقت به افق چند كشور همسايه چطور ممكن هست كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ های متفاوتي دیدن كنند؟ درحالي كه برخي از انها افق های مشابهي دارند. اگر ماه در جائي از عالم ديده شود و اثبات شود که ديده شده هست براي مناطق ديگري که در شب ولو به مقدار کم مشترک باشند هم حجت هست، لکن بايد اثبات شود که ديده شده, در صورتيکه در عربستان و امثال آن ها دقت زيادي در اين مقاله نمي کنند و قول آن ها براي ما حجت شرعي نيست.

 

169 ـ با دقت به اينكه معمولا تا كنون حداقل يك روز و گاهي دو روز « بخصوص در كشورهاي آفريقايي مثل ليبي » رؤيت هلال زودتر از ايران بوده هست، با دقت به فتواي جديد حضرت آقا ‌آيا از اين به بعد بايد آغاز ماههاي رمضان و شوال را همزمان با آن ها بگيريم؟ اگر با دليل معتبري اثبات شود كه ديده اند براي همۀ حجت هست، لكن آن چه اين سال ها در ليبي و امثال آن اعلام مي شود طبق موازين شرعي نيست و بر زمینه رؤيت هلال نمي باشد.

 

170 ـ گر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم هست از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟ اگر از نظر آن مرجع تقليد براي شخص اطمينان حاصل شود مي تواند ترتيب اثر دهد .

 

171 ـ آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي هست؟ خير تقليدى نيست، لكن چون مردم به مرجع تقليد اعتقاد دارند، و مستند مرجع را قوى مى‏دانند، اگر مرجع تقليد آن ها اعلام كند كه، ديده شده هست موجب اطمينان انها مى‏شود.

 

172 ـ اگر مقلد اطمينان به رويت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟ تا زماني كه برايش اطمينان حاصل نشده براي او عيد نيست.

 

173 ـ آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح «دوربين و تلسکپ و…» براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي هست يا اثبات مقاله متوقف بر رويت با چشم مي باشد؟ بلي رؤيت با چشم مسلح حجت هست و اگر با چشم مسلح هم ديده شود كافي هست و اول ماه ثبات مي شود

 

روزه يوم الشک 174 ـ در مورد “يوم الشّک” که انسان يقين ندارد روز سي ام ماه رمضان هست يا عيد فطر، وظيفه چيست؟ در فرض سؤال: در صورتي كه شك دارد رمضان تمام شده يا نه بايد يوم الشك را روزه بگيرد

 

فطريه‌ 175 ـ اينجانب كارگر يك شركت خدماتي ، متاهل و داراي يك سر عائله هستم . حقوق دريافتي اينجانب در ماه 140،000 تومان ميباشد. در ماه 80،000 تومان بدهي و اجاره خانه مي پردازم سوال بنده اينست كه آيا پرداخت فطريه به گردن اينجانب مي باشد يا خير ؟ چنانچه هزينه زندگي و ما يحتاج سال را بالفعل يا بالقوه نداريد فطريه و زكات بر شما واجب نيست بلى بهتر هست‏ به اندازه فطره يك نفر را بين افراد تحت تکفل خود دست به دست کنيد و بعداً آنرا بفقير بدهيد.

 

176 ـ اگر کسي روز عيد چيزي نداشته باشد ايا واجب هست که بعدا بدهد؟ هر شخصي كه خرجي سال خود را دارد و فقير نيست واجب هست فطره بدهد و در فرض سؤال كه روز عيد چيزي ندارد واجب نيست فطره بدهد و بعد هم لازم نيست بدهد.

 

177 ـ اگر كسي نتواند به دلیل بيكاري همسرش كفاره و فطريه روزه ماه رمضان خود را بپردازد بايد چه كند؟ و چقدر بايد بپردازد؟ و به چه كسي بايد بپردازد؟‏ در فرض سؤال فطريه بر او واجب نيست

 

178 ـ زکات فطره سربازان و طلاب، که هم اکنون نان‌خور دولت و حوزه محسوب مي شوند بر عهده کيست و همچنين کارگران کارگاهها که نانخور آن کارگاه محسوب مي شوند. در صورتي كه فقير نباشند بعهده خودشان هست وبه عهده‌ی سرباز خانه و حوزه و كارگاه نمي باشد.

 

179 ـ در بحث زکات فطره نانخور به چه کسي گفته مي شود آيا به فرض اينکه هنگام غروب عيد فطر مهماني به خانه دعوت شود يا خودش به خانه بيايد زکات فطره او بر عهده صاحب‌خانه هست يا خير. مجرد مهماني و دادن افطار در شب عيد، عائله حساب نمي شود بلي چنانچه آن شب را در آنجا بماند عائله او حساب مي شود و فطره بعهده صاحب خانه هست.

 

180 ـ در صورتي كه فردي در شب عيد فطر ميهمان كسي شود و ميزبان، ميهمان را افطاري دهد ولي در ايام سال، ميهمان نانخور ميزبان نباشد، آيا ميزبان ميتواند فطريه وی را پرداخت كند؟ اگر ميزبان فطريه ميهمان را پرداخت كند آيا فطريه از گردن ميهمان ساقط هست؟ در فرض سؤال كه فقط در شب عيد فطر ميهمان هست فطريه برعهده صاحبخانه نيست .

 

181 ـ آيا براي جنيني كه در شكم مادر هست بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟ مستحب هست بپردازند.

 

مصرف فطريه 182 ـ ايا فطريه و کفاره را مي توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟ كفاره بايد صرف در مخارج فقراء شود. ولي زكاه فطره را مي توانيد در مسجد يا حسينيه مصرف كنيد ليكن مصرف آن در مورد فقراء ارجحيت دارد.

 

183 ـ آيا مصرف فطريه براي امور آبادي مدرسه ها بطور مستقيم توسط مدير مدارس جايز هست يا اشكالي دارد؟ مانعي ندارد هرچند بهتر هست فطره را به فقراء بدهيد

 

184 ـ آيا زکات عيد فطر را مي توان به مسجد ی که متولي آن اهل سنت مي باشد و تنها مسجد اين شهر هست، پرداخت نمود؟ اگر نه تا همین حالا که ما به مسجد پرداخت نموده ايم تکليف چيست؟ زكات عيد فطر را مي توان براي مسجد خرج كرد اما پرداختن آن به اهل تسنن كه اطمينان هم نداريد چطور خرج مي كنند جايز نيست. شما مي توانيد احتياطاً به فقير مؤمن در آنجا پرداخت كنيد و اگر پيدا نمي شود به محل ديگري كه مؤمن شيعه وجود دارد بفرستيد.

 

185 ـ آيا در دادن زكات فطريه بايد به خوراك غالب دقت كرد يا مهم نيست كه از برنج داد يا گندم يا جو؟ مي توانيد هر کدام را بخواهيد بدهيد.

 

186 ـ ميشود زکات فطره را قبل از عيد فطر پرداخت کرد ؟ مثلا پولي به فقيري پرداخت کنيم و بعد از چند مدت موقع عيد فطر از ان کم کينم ؟ پرداخت فطريه پيش از ماه رمضان صحيح نيست و احتياط واجب آن هست که در ماه رمضان هم فطريه را ندهد ولي اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعي ندارد.

 

187 ـ آيا ميتوان مبلغ فطريّه راکه امسال کنار گذاشته ام تا زماني که به ايــــــــران مسافرت نمايم، نگهداشته و در ايران پرداخت نمايم؟ بلي در صورتي كه دسترسي به فقير نداريد مي توانيد نگهداريد و به ايران بياوريد

 

188 ـ ما در استراليا زندگي ميكنيم. چقدر بايد براي زكات فطره بپردازيم ؟ سه كيلو گندم يا خرما يا برنج يا پول اينها به هر قيمتي كه در استراليا باشد محاسبه كنيد.

 

189 ـ اگر کسي با نامزد اش عقد کرده باشد ولي هنوز ازدواج نکرده باشد. اگر شب عيد فطر با همسرش از پول خود غذا تهيه کنده و با هم افطار کنند زکات فطره همسر عقد شده به عهده‌ی کيست؟ در فرض سؤال همسر ايشان نان خور پدر و مادر خودش حساب مي شود و به مجرّد خوردن يك افطاري در پيش همسر نان خور ايشان محسوب نمي شود، بنابراين فطره ايشان بر پدرشان واجب هست.

 

منبع : lankarani.com

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت