کالبد شکافی و آشنایی با ساختمان گل

کالبد شکافی و آشنایی با ساختمان گل

ساختمان کامل گل 

 

می خواهیم نگاهی به ساختمان گل داشته باشیم در ادامه می‌توانید با کالبد شکافی و آشنایی با ساختمان گل تالاب را دنبال نمایید. 

 

⇐ گل:

گل واحد توليد مانند برخي از گياهان به اسم نهاندانگان است. گل از قسمت های گلبرگ، كاسبرگ، يك يا تعداد بيشتري مادگي «اندام های توليد مانند ماده» و پرچم ها «اندام های توليد مانند نر» تشکیل شده است. 

 

⇐ اندام های توليد مانند ماده:

هر مادگي حاوی يك تخمدان «تخمدان جايي است كه در آن تخمك ها توليد مي شوند، تخمك ها سلول های توليد مانند ماده یا همان تخم ها هستند»، يك ميله «لوله اي در نوك تخمدان» و يك كلاله «نوک مادگی كه در طول باروري به گرده دست پيدا مي كند» است.

 

⇐ اندام های توليد مانند نر:

پرچم ها بخش های توليد مانند نر گل ها هستند. پرچم حاوی يك بساك «كه گرده توليد مي كند» و يك میله است. گرده حاوی سلول های توليد مانند نر است. گرده ها تخمك ها را بارور مي كنند.

کالبد شکافی و آشنایی با ساختمان گل

⇐ باروري:

گرده بايد يك تخمك را بارور كند تا دانه مناسب رشد به وجود بیاید. اين فرايند گرده افشاني ناميده مي شود و غالباً جانوراني مانند زنبورها كه از گلي به گلي پرواز مي كنند و شهد شيرين را جمع مي كنند به اين امر كمك مي كنند. هنگامي كه زنبورها با گل ها روبه‌رو مي شوند، گرده ها را در اطراف پخش مي كنند و آن ها را روي برخي از كلاله ها به جا مي گذارند.

 

بعد در طول باروري دانه های يك گرده نر روي يك كلاله مي نشيند، لوله های گرده در داخل ميله پيش می‌رود و به داخل تخمدان کانال مي زند، جايي كه سلول ساخت مانند نر يك يك سلول تخم را در تخمك بارور مي كند.

 

بعد از باروري، تخمك در داخل يك دانه در تخمدان پرورش مي يابد. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد این‌که گیاهان چگونه به وجود می‌آیند این جا را کلیک کنید.

کالبد شکافی و آشنایی با ساختمان گل

⇐ انواع گل ها:

برخي از گل ها «به اسم گل های بی عیب» هم اندام توليد مانند ماده و هم اندام ساخت مانند نر دارند. برخي از گل ها «به اسم گل های ناقص» تنها اندام های توليد مانند ماده يا تنها اندام های توليد مانند نر دارند.

 

برخي از گياهان، هم گل های ماده و هم گل های نر دارند. گياهان ديگر گل های نر را روي يك گياه و گل های ماده را روي يك گياه ديگر دارند. گل های بی عیب، پرچم، يك مادگي، گلبرگ و كاسبرگ دارند. گل های ناكامل یکی از این بخشها را ندارند.

 

جدیدترین مطالب سایت