پیام انگلیسی تبریک روز دختر؛ جملات تبریک روز دختر به انگلیسی و فارسی

پیام انگلیسی تبریک روز دختر؛ جملات تبریک روز دختر به انگلیسی و فارسی

متن های خارجی تبریک روز دختر

برای تبریک گفتن روز دختر، میتوانید از متن‌ها و جملات زیبا و پرمعنا استفاده کنید کـه احساسات شـما را بـه خوبی بیان کنند. این متن‌ها می توانند شامل شعر، داستان کوتاه، یا حتی پیام‌هاي‌ ساده و صمیمی باشند کـه بـه دختران نشان دهند چقدر برای شـما مهم و دوست‌داشتنی هستند.

 

تبریک گفتن روز دختر فرصتی اسـت تا عشق و قدردانی خودرا بـه او نشان دهید و وی را دراین روز ویژه خوشحال کنید. در این جا چند نمونه از متن‌هایي کـه می توانید برای تبریک روز دختر استفاده کنید، آورده شده اسـت:

 

***

 

Happy Daughter’s Day, dear! You always make us happy beyond measure!

روز دختر مبارک عزیزم! تو همیشه ما را بی اندازه خوشحال می کني!

 

***

 

Happy Daughter’s Day, Name! Nothing is more precious to us than you! We love you so much!

روز دختر مبارک، اسم دختر! هیچ چیز برای ما ارزشمندتر از تو نیست! ما تو را خیلی دوست داریم!

 

***

 

Best wishes to my beautiful daughter on this Daughter’s Day! I feel so proud to be your mom.

بهترین آرزوها را برای دختر زیبایم در روز دختر دارم! من از این کـه مادرت هستم احساس غرور می کنم.

 

***

 

Fatherhood is the greatest gift and I’m glad I got that gift from you. Sending you my love on daughter’s day.

پدر بودن بزرگ ترین هدیه اسـت و خوشحالم کـه این هدیه را از تو گرفتم. در روز دختر عشقم را برات می فرستم.

 

عکس نوشته تبریک روز دختر خارجی

 

عکس نوشته تبریک روز دختر خارجی

 


مطالب مشابه: روز دختر : اس ام اس ولادت حضرت معصومه «س»


 

***

 

A girl should be two things: classy and fabulous. Coco Chanel

دو چیز باید دریک دختر وجود داشته باشد یکی درجه 1 بودن و دومی شگفت آور بودن

 

***

 

All little girls should be told they are pretty, even if they aren’t.”
Marilyn Monroe

تمام چیزی کـه دختربچه ها باید بگویند این اسـت کـه زیبا هستند حتی اگر واقعا زیبا نباشند

 

***

 

“Better to be strong than pretty and useless.”

Lilith Saintcrow, Strange Angels

بهتر اسـت قوی باشیم تا این کـه زیبا و بی فایده باشیم

 

***

 

Some girls are just born with glitter in their veins.

Paris Hilton

بعضی از دختر ها صرفا با درخشندگی رگ هاي‌ خود متولد شده اند

 

عکس پروفایل تبریک روز دختر خارجی

 

عکس پروفایل تبریک روز دختر خارجی

 

***

 

I have no cross, lady
Just remember today that girl
You are the mother of another girl in the future
And the day will come when you will become a grandmother
So stay away from all impurity!
Happy Girl’s Day

عرضی ندارم بانو
فقط یادت باشد امروز کـه دختری
در آینده مادر دختر دیگری هستی
و روزی می آید کـه مادر بزرگ می شوی
پس جدا از همه ی ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!
روز دختر مبارک

 

***

 

God smiled
The girl was created
Happy Smile God Rosette

خداوند لبخند زد
دختر آفریده شد
لبخند خدا روزت مبارک

 

***

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!
Happy Rosette Baby

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی کـه هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه اسـت و سخت‌تر از سنگ!
عزیزم روزت مبارک

 

***

 

Girl, happy memories of the past
Happy moments and present and hope for the future
Dedicated to today’s daughter and future mother
Happy day

دختر، خاطرات شاد و خوشی گذشته
لحظات شاد حال و امید آینده اسـت
تقدیم بـه دختر امروز و مادر آینده
روزت مبارک

 

اس ام اس تبریک روز دختر خارجی

 

اس ام اس تبریک روز دختر خارجی

 

***

 

The most joyful snapshot of my life was presumably when my girl was conceived.

زیباترین صحنه زندگی ام زمانی بود کـه خداوند دخترم را بـه من هدیه داد. ” زیباترین هدیه ي خدا روزت مبارک “

 

***

 

The day you went to our life is the most propitious snapshot of our life.You made us a decent dad/mother,You helped us to end up mature,You are the valuable blessing we would ever get.

روزی کـه خداوند تو را بـه ما هدیه داد، خوش یمن ترین صحنه زندگی من بود. تو باعث شدي ما بـه یک پدر و مادر خوشبخت تبدیل شویم. تو بـه ما کمک کردی کـه بـه بلوغ کامل برسیم. تو با ارزش ترین نعمت زندگی هستی کـه خدا بـه ما عطا کرده اسـت. ” روزت مبارک عزیزم

 

***

 

Neglecting to let a young girl child grow is neglecting to succeed

نادیده گرفتن رشد و ارتقای یک دختر در سنین کودکی، نادیده گرفتن یک موفقیت بزرگ اسـت. ” روزت مبارک دخترم “

 

***

 

“A girl is a miracle which shows magic every day in your life.

دختر شبیه بـه یک معجزه اسـت زیرا باعث می شود کـه هرروز در زندگی متحیر شوی و چیزهای جدیدی یاد بگیری. ” روزت مبارک معجزه ي زندگیم “

 

پیامک تبریک روز دختر انگلیسی

 

پیامک تبریک روز دختر انگلیسی

 

***

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی کـه هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه اسـت و سخت‌تر از سنگ!

 

***

 

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ؛ because that is the doorway to her heart ؛ the place where love resides. «Audrey Hepburn»

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ؛ زیرا این درگاه قلب اوست ؛ جایی کـه عشق در ان زندگی می کند. «آدری هپبورن»

 

***

 

Angels are always there but because they do not have the wings called girls

فرشته ها همیشه وجود دارند اما چون بال و پر ندارند بـه آن ها می گویند دختر

 

***

 

Some girls looks good in diamonds some girls make their life shine like diamonds.

بعضی دخترها با پوشیدن الماس زیبا بـه نظر می رسند و بعضی دخترها کاری می‌کنند زندگیشان مانند الماس بدرخشد.

 

پیامک احساسی تبریک روز دختر انگلیسی

 

پیامک احساسی تبریک روز دختر انگلیسی

 

***

 

Angels are always there

but because they do not have the wings

called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون می گن دختر

 

***

 

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ؛ because that is the doorway to her heart ؛ the place where love resides

Audrey Hepburn

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ؛ زیرا این درگاه قلب اوست ؛ جایی کـه عشق در ان زندگی می کند.

آدری هپبورن

 

***

I’m proud of myself. I’m a relieved ؛ happy girl

Lindsay Davenport

من بـه خودم افتخار می کنم. من یک دختر راحت و خوشحال هستم.

لیندسی داونپورت

 

***

A daughter is Gods way of saying

May you have a happy life ahead

She understands and she cares

Motherhood is a path to tread

Happy Daughter’s Day

یک دختر راهی اسـت کـه خدا می‌گوید کـه

می توانید زندگی شاد را در پیش رو داشته باشید

او می فهمد و بـه او اهمیت میدهد

مادر بودن راهی برای پیمایش اسـت

روز دختر مبارک.

 

پیامک عاشقانه تبریک روز دختر انگلیسی به خواهر

 

پیامک عاشقانه تبریک روز دختر انگلیسی به خواهر

 

***

 

“Though she be but little, she is fierce” – William Shakespeare

 

***

 

“If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. ” – Margaret Thatcher

 

***

 

“The world needs strong women. Women who will lift and build others, who will love and be loved. Women who live bravely, both tender and fierce. Women of indomitable will. ” – Amy Tenny

 

***

 

“To all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful, and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams.” – Hillary Clinton

 

جملات انگلیسی تبریک روز دختر

 

جملات انگلیسی تبریک روز دختر

 

***

 

Happy Daughter’s Day
to the girl who always makes me smile
and fills my heart with laughter
روز دختر بـه دختری کـه
همیشه بـه من لبخند میزنه
و دلم را پر از خنده می کنه مبارک

 

***

 

You came into my lives like an angel
sent by God and made my lives so beautiful
Happy Daughter’s Day
تو مثل فرشته اي هستی کـه خدا فرستاده
تا وارد زندگی من بشی و زندگی من رو زیباتر کنی
روز دختر مبارک

 

***

 

Imagining a world without you can’t be possible for me
On the other hand
I don’t want other world
Because you are my world
تصور دنیای بدون تو
برام غیر ممکنه
از طرفی من دنیای دیگه نمی خوام
چون تو دنیای منی

 

***

Happy Daughter’s Day
to the most beautiful
sweetest
and most amazing daughter
روز دختر
بـه زیباترین
شیرین ترین
و شگفت انگیزترین دختر مبارک

 

جملات احساسی انگلیسی تبریک روز دختر

 

جملات احساسی انگلیسی تبریک روز دختر

 


مطالب مشابه: اس ام اس تبریک ولادت حضرت معصومه «ع»


 

***

 

Angels are always there

but because they do not have the wings

called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون می گن دختر

 

 

***

 

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ؛ because that is the doorway to her heart ؛ the place where love resides.

Audrey Hepburn

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ؛ زیرا این درگاه قلب اوست ؛ جایی کـه عشق در ان زندگی می کند.

آدری هپبورن

 

***

 

I’m proud of myself. I’m a relieved ؛ happy girl.

Lindsay Davenport

من بـه خودم افتخار می کنم. من یک دختر راحت و خوشحال هستم.

لیندسی داونپورت

 

***

I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing ؛ kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.

من بـه صورتی اعتقاد دارم. من معتقدم کـه خنده بهترین کالری سوز اسـت. من بـه بوسیدن ؛ بوسیدن زیاد اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم کـه وقتی همه ی چیز اشتباه پیش میرود ؛ قوی باشم. معتقدم دختران خوشحال زیباترین دختران هستند. من معتقدم کـه فردا روز دیگری اسـت و بـه معجزه اعتقاد دارم.

 

جملات به یاد ماندنی تبریک روز دختر انگلیسی از طرف برادر

 

جملات به یاد ماندنی تبریک روز دختر انگلیسی از طرف برادر

 

***

 

I have no cross, lady
Just remember today that girl
You are the mother of another girl in the future
And the day will come when you will become a grandmother
So stay away from all impurity!
Happy Girl’s Day

عرضی ندارم بانو
فقط یادت باشد امروز کـه دختری
در آینده مادر دختر دیگری هستی
و روزی می آید کـه مادر بزرگ می شوی
پس جدا از همه ی ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!
روز دختر مبارک

 

***

 

Happy Daughters Day, dear. My heart swells with pride to see you growing up as a wonderful and empowered woman!

روز دختر مبارک عزیزم قلب من از غرور لبریز می شود کـه تو را بـه‌ عنوان یک زن فوق‌ العاده و قدرتمند میبینم!

 

***

Girls are angels from heaven
To fill our hearts with endless love
Happy daughter Rosette

دختران فرشتگانی هستند از آسمان
برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان
دخترم روزت مبارک

 

***

 

Girl, happy memories of the past
Happy moments and present and hope for the future
Dedicated to today’s daughter and future mother
Happy day

دختر، خاطرات شاد و خوشی گذشته
لحظات شاد حال و امید آینده اسـت
تقدیم بـه دختر امروز و مادر آینده
روزت مبارک

 

جملات احساسی تبریک روز دختر انگلیسی از طرف پدر

 

جملات احساسی تبریک روز دختر انگلیسی از طرف پدر

 

***

 

A girl should be two things: classy and fabulous. Coco Chanel

دو چیز باید دریک دختر وجود داشته باشد یکی درجه ۱ بودن و دومی شگفت آور بودن

 

***

Angels are always there

but because they do not have the wings

called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون می گن دختر

 

***

 

I have no cross, lady
Just remember today that girl
You are the mother of another girl in the future
And the day will come when you will become a grandmother
So stay away from all impurity!
Happy Girl’s Day

عرضی ندارم بانو
فقط یادت باشد امروز کـه دختری
در آینده مادر دختر دیگری هستی
و روزی می آید کـه مادر بزرگ میشوی
پس جدا از همه ی ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!
روز دختر مبارک

 

***

All little girls should be told they are pretty, even if they aren’t.”
Marilyn Monroe

تمام چیزی کـه دختربچه ها باید بگویند این اسـت کـه زیبا هستند حتی اگر واقعا زیبا نباشند

 

جملات عاشقانه تبریک روز دختر انگلیسی از طرف مادر

 

جملات عاشقانه تبریک روز دختر انگلیسی از طرف مادر

 

***

 

Dear daughter, Happy Daughter’s Day to you! You are a blessing to us.

دختر عزیزم، روز دختر بر تو مبارک! تو برای ما نعمتی

 

***

 

Happy daughter’s day my princess! I hope you will keep being kind and graceful.

روز دختر مبارک پرنسس من! امیدوارم همان‌ گونه مهربان و باوقار باشی.

 

***

 

Happy daughter’s day. You light up our days and brighten them with your presence. We consider ourselves so lucky to have you as a daughter.

روز دختر مبارک، تو روزهای ما را روشن و با حضورت نورانی شان می کني. ما خودمان را خیلی خوش شانس میدانیم کـه تو را بـه عنوان یک دختر داریم.

 

***

 

Thank you for being the best daughter ever. May your life be filled with good things only, love.

ممنون کـه بهترین دختر هستی، امیدوارم کـه زندگیت فقط با چیزهای خوب پر شود، عشقم.

 

متن خاص تبریک روز دختر انگلیسی از طرف مادر

 

متن خاص تبریک روز دختر انگلیسی از طرف مادر

 

***

 

Girls Are Flowers That Are Forever In Bloom.

دختران مانند گل هایي هستند کـه همیشه شکوفه دارند. ” گل زیبای زندگیم روزت مبارک “

 

***

 

I cherish the moment I held you in my arms

Your innocent face and cute little charms

Thanks darling for coming my way

Wish you a happy Daughter’s Day.

من لحظه اي کـه تو را در آغوش گرفتم گرامی دارم

چهره معصوم شـما و جذابیت هاي‌ کوچک ناز

ممنون عزیزم کـه سر راهم قرار گرفتی

روز دختر بر تو مبارک

 

***

 

A daughter is Gods way of saying

May you have a happy life ahead

She understands and she cares

Motherhood is a path to tread

Happy Daughter’s Day

یک دختر راهی اسـت کـه خدا می‌گوید کـه

می توانید زندگی شاد را در پیش رو داشته باشید

او می فهمد و بـه او اهمیت میدهد

مادر بودن راهی برای پیمایش اسـت

روز دختر مبارک.

 

***

 

As a child, the girl opens the doors of blessing to her father
In her youth, she completes her husband’s religion
And when she becomes a mother, heaven is under her feet
Know its value
Happy Girl’s Day

دختر در کودکی درهای برکت را بـه روی پدرش می‌گشاید
در جوانی دین شوهرش را کامل میکند
و هنگامی کـه مادر می شود، بهشت زیر پای اوست
قدرش را بدانیم
روز دختر مبارک

 

متن انگلیسی دخترونه تبریک روز دختر 

 

متن انگلیسی دخترونه تبریک روز دختر 

 

***

 

Be that strong girl that everyone knew would make it through the worst, be that fearless girl, the one who would dare to do anything, be that independent girl who didn’t need a man; be that girl who never backed down.

ان دختر قدرتمندی باش کـه همه ی بدانند در بدترین شرایط می‌توانی کار خودرا انجام دهی،ان دختر نترسی باش کـه شهامت انجام هر کاری را داشته باشی،ان دختر مستقلی باش کـه بـه هیچ مردی احتیاج نداشته باشی،ان دختری باش کـه هرگز عقب نشینی نکنی

 

***

There’s no better feeling than making your little girls laugh.

Jerry O’Connell

هیچ چیزی بهتر از این نیست کـه باعث شوید دختر کوچکتان بخندد

 

***

 

Girls have good tact
Girls have good paintings
“they paint Pain in its most beautiful form”
But they do not claim…!

دختر ها سلیقه هاي‌ خوبی دارند

دختر ها نقاشی هاي‌ خوبی دارند

”درد را در زیباترین شکلش میکشند“

ولی ادعا نمی‌کنند…!

 

***

 

Good society educates good girls

And good girls educate good society..

جامعه خوب دخترانی خوب تربیت میکند

و دختران خوب، جامعه خوب را …

 

متن انگلیسی دخترونه تبریک روز دختر به خودمون

 

متن انگلیسی دخترونه تبریک روز دختر به خودمون

 

***

 

Baby, today is your day, I hope you enjoy every moment of your life
And achieve all the desires of your life
Happy Girl’s Day

عزیزم امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری
و بـه تمام خواسته‌هاي‌ زندگیت برسی
روز دختر مبارک

 

***

All girls should have a poem
Which is written for them
Even if it is necessary to do so
Let heaven come to earth!
Happy Girl’s Day

همه ی ي دختران باید شعری داشته باشند
کـه برای آنان نوشته شده باشد
حتی اگر لازم باشد برای اینکار
آسمان بـه زمین بیاید!
روز دختر مبارک

 

***

Girls are angels from heaven
To fill our hearts with endless love
Happy daughter Rosette

دختران فرشتگانی هستند از آسمان
برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان
دخترم روزت مبارک

 

***

 

My Daughter! When I look at you

I can not deny the existence of God

Oh, only God could

Has created a creature of your beauty and astonishment

Happy Girl’s Day

دخترم! وقتی کـه بـه تو نگاه می کنم

نمیتونم وجود خدا رو منکر بشم

آخه فقط خدا میتونسته

موجودی رو بـه زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه

روز دختر مبارک

 

جملات انگلیسی تبریک روز دختر به خودمون

 

جملات انگلیسی تبریک روز دختر به خودمون

 

***

 

Girls are angels that comefrom the sky
To fill our hearts with endless love

دختران مانند فرشتگانی هستند کـه از آسمان آمده اند

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان

 

***

 

Baby, today is your day, I hope you enjoy every moment of your life
And achieve all the desires of your life
Happy Girl’s Day

عزیزم امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری
و بـه تمام خواسته‌هاي‌ زندگیت برسی
روز دختر مبارک

 

***

 

A daughter is the best thing that can happen to you

because a daughter fills you heart with magic and love

Happy Daughter’s day

دختر بهترین چیزی اسـت کـه میتواند برای شـما اتفاق بیفتد

زیرا یک دختر قلب شـما رابا جادو و عشق پر می کند.

روز دختر مبارک.

 

***

Girl means angels of the human race
Their part is life on earth
Earth Angel, Happy Rosette

دختر یعنی فرشته‌هایي از جنس انسان
کـه قسمتشان زندگی بر روی کره خاکیست
فرشته زمینی، روزت مبارک

 


مطالب مشابه: عکس های پدر و دختری به مناسبت روز دختر «تبریک روز دختر»


 

در پایان

این پیام‌ها می توانند بـه عنوان الهام برای نوشتن پیام شخصی‌تر و معنادارتر برای دخترتان استفاده شوند.

جدیدترین مطالب سایت