کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

مجموعه : اس ام اس جدید
کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

کپشن درباره خانواده

اهمیت خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان انکارناپذیر اسـت. خانواده بـه عنوان نخستین مامن و پناهگاهی  اسـت کـه انسانها بیشترین آموزه هاي‌ خودرا از ان دارند. خانواده نقش بسزایی در ازدواج فرزندان و موفقیت هاي‌ تحصیلی و شغلی و بـه طور کلی در تمام اتفاقات مهم زندگی فرزندان خود دارند. اما آنچه امروزه مورد بحث اسـت، حد و مرز نقش خانواده ها در سرنوشت فرزندانشان اسـت. 

اگر شـما برای عکسهایی کـه از خودتان بـه همراه خانوادتان انتشار می دهید ب دنبال متن کپششن خاص و جذابی هستید ما متن هاي‌ انگلیسی همراه ترجمه در خصوص خانواده را بـه شـما پیشنهاد میکنیم

 

کپشن های زیبای انگلیسی با ترجمه برای عکس های خانوادگی 

Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن بـه ان؛ خانواده یعنی داشتن کسی کـه بـه تو عشق می ورزد و داشتن هر دوی ان ها نعمت و خوشبختی اسـت.

*******

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی، یعنی تو برای باقیمانده عمرت عاشق خواهی بودو بـه تو عشق خواهند ورزید.

 

******

 

Home is where my family is. From parents to spouse, siblings to children. Nieces and nephews. family means everythings….My family is my world, my heart, my soul, the blood in my veins.

خانه جایی اسـت کـه خانواده ام اسـت. از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها، خانواده یعنی همه ی چیز …خانواده من دنیای من اسـت، قلب من اسـت، روح من اسـت، خون در رگ هاي‌ من اسـت.

 

*******

family means everything to me, i love them with all my heart, I love spending time with them and I’ll do whatever to make them happy

خانواده یعنی همه ی چیز برای من، من ان ها رابا تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم رابا ان ها بگذرانم و هرکاری انجام خواهم داد برای این‌که ان ها را خوشحال کنم.

 

*******

 

One day you will do things for me that you hate. That is what it means to be family.

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد کـه از ان ها نفرت داری، این همان چیزی اسـت کـه معنایش خانواده اسـت!

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

******

When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses

وقتی بـه زندگی تان نگاه میکنید، بزرگترین خوشبختی ها، خوشبختی هاي‌ خانوادگی اسـت. “جویس برادرز”

******

Our family is a circle of the strength of love with every birth and every union the circle grows

خانواده ما دایره اي از قدرت عشق اسـت کـه با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگتر می شود.

 

******

 

Everyone needs a house to live in, but a supportive family is what builds a home

هر کس بـه خانه اي برای زندگی نیاز دارد اما یک خانواده حامی اسـت کـه یک خانه می سازد.

 

زیر عکس خانوادگی چی بنویسم ؟

******

 

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them

تو خانواده ات را انتخاب نمی کني، خانواده هدیه اي از جانب خداوند برای تو اسـت همان طور کـه تو برای ان ها هستی. “دزموند توتو”

 

******

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

Think of your family today and every day thereafter, don’t let the busy world of today keep you from showing how much you love and appreciate your family

امروز و هرروز بعد از ان بـه خانواده خود فکر کن، اجازه نده دنیای شلوغ امروزی تو را از نشان دادن عشق و قدردانی ات نسبت بـه خانواده غافل کند.

 

******

Our family is like the branches of a tree. We may grow in different directions, yet our roots remain as one

خانواده ما مانند شاخه هاي‌ یک درخت اسـت. ممکن اسـت در جهت هاي‌ مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه هاي‌ ما یکی اسـت.

 

******

 

The most important thing in the world is family and love

مهم ترین چیزهای جهان خانواده و عشق اسـت. “جان وودن”

 

******

 

My family is my life, and everything else comes second as far as what’s important to me

خانواده من زندگی من اسـت و هر چیزی غیر از ان در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد. “جان وودن”

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

******

“I am blessed to have so many great things in my life – family, friends and God. All will be in my thoughts daily

من خوشبختم کـه چیزهای فوق العاده اي در زندگی ام دارم، خانواده، دوستان و خداوند. هرروز بـه همه ی ان ها فکر می‌کنم.

 

******

 

No matter how poor you think you are – if you have the family, you have everything

اهمیتی نداره کـه چقدر فکر می‌کنی فقیر هستی، اگه خانواده داری یعنی تو همه ی چیز داری.

 

******

کپشن انگلیسی جذاب درباره خانواده 

Family is not an important thing. It’s everything

خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه ی چیز اسـت. “مایکل جی فاکس”

 

******

 

Family where life begins and love never ends

خانواده جایی اسـت کـه زندگی شروع می شود و عشق هرگز تمام نمیشود.

 

******

 

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی اسـت کـه اصطحکاک ها را از بین می‌برد، سیمانی اسـت کـه افراد را بـه هم نزدیک تر می‌کند و موسیقی اي اسـت کـه هارمونی برای زندگی بـه ارمغان می آورد.

 

******

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

Family isn’t always blood. It’s the people in your life who want you in theirs. The ones you accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile

خانواده همیشه بـه هم خون بودن نیست، خانواده همان افرادی در زندگی شـما هستند کـه شـما را از خودشان میدانند، کسانی کـه شـما را همانگونه کـه هستید می پذیرند، کسانی کـه هر کاری می کنند تا لبخند شـما را ببینند.

 

******

 

Rejoice with your family in the beautiful land of life

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید.

 

******

 

No family is perfect… we argue, we fight. We even stop talking to each other at times. But in the end, family is family… The love will always be there

هیچ خانواده اي کامل نیست، ما بحث میکنیم، ما دعوا می‌کنیم، حتی مدتی باهم صحبت نمیکنیم اما در پایان خانواده، خانواده اسـت. عشق همیشه درخانواده خواهد بود.

 

******

 

Families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter

خانواده ها قطب نمایی هستند کـه ما را هدایت می کنند، ان ها الهام بخش ما برای رسیدن بـه ارتفاعات بلند هستند ودر شرایط دشوار و ناخوشایند بـه ما آرامش می‌دهند.

 

جملات کوتاه انگلیسی درباره خانواده

******

 

When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching — they are your family

هنگامی کـه همه ی چیز سخت و غیرقابل تحمل می شود افرادی کـه همراه تو می‌ایستند و شانه خالی نمی‌کنند خانواده ات هستند.

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

******

 

What can you do to promote world peace? Go home and love your family

چه کاری برای التیام و گسترش صلح جهان میتوانید انجام دهید؟ فقط بـه خانه بروید و بـه خانواده خود عشق بورزید!

 

******

 

The family is one of nature’s masterpieces

خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت اسـت

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

******

 

It didn’t matter how big our house was; it mattered that there was love in it

اهمیتی نداشت کـه خانه ما چقدر بزرگ بود، اون چیزی کـه اهمیت داشت این بود کـه توی خانه ما عشق وجود داشت.

 

******

متن های خاص انگلیسی با ترجمه در خصوص  خانواده

The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other

قدرت یک خانواده مانند قدرت یک ارتش در وفاداری و صداقت یه یک دیگر اسـت.

 

******

 

The way you help heal the world is you start with your own family

راهی کـه شـما در ان بـه التیام جهان کمک می‌کنید با خانواده خودتان شروع می شود.

 

******

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it

یک مرد جهان را در جستجوی چیزی کـه نیاز دارد سفر می‌کند و برای یافتن ان در نهایت بـه خانه برمی گردد.

 

******

 

the family is link to our past, bridge to our future

خانواده اتصالی بـه گذشته ما اسـت و پلی بـه سوی آینده ما.

 

******

کپشن های زیبای انگلیسی با ترجمه برای عکس های خانوادگی 

When we think of our family, our spouse, parents, or children, let us see them as a gift from God

هنگامی کـه بـه خانواده مان، همسرمان، والدین یا بچه هاي‌ مان فکر می‌کنیم بیا ان ها را هدیه اي از جانب خداوند ببینیم.

 

******

 

Other things may change us, but we start and end with the family

چیزهای دیگر ممکن اسـت ما را تغییر دهند اما ما با خانواده شروع و تمام می‌شویم.

 

******

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

 

God is the designer of the family

خداوند طراح خانواده اسـت.

جملات مفهومی کوتاه در خصوص خانواده 

******

 

Our most basic instinct is not for survival but for family

اصلی ترین غریزه ما غریزه بقا نیست بلکه خانواده اسـت.

 

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

******

 

There’s nothing that makes you more happy than family Or more exasperated Or more… secure

هیچ چیز نیست کـه بتواند شادی بیشتر یا ناراحتی بیشتر یا امنیت بیشتر از خانواده بـه شـما بدهد.

 

کپشن عکس های سفر خانوادگی

******

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

When trouble comes, it’s your family that supports you

هنگامی کـه دچار سختی می شوي، این خانواده ات اسـت کـه از تو حمایت می‌کند.

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

******

 

People come and go in our lives, but a beauty of life is that our family is always there

افراد بـه زندگی ما می‌آیند و از زندگی مان می‌روند اما زیبایی زندگی این اسـت کـه خانواده ما همیشه اینجاست.

 

کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده ( به همراه ترجمه )

خانواده نخستین و درعین حال مهم ترین نهاد اجتماعی اسـت کـه فرد در ان متولد میشود. تعاریف متعددی برای مفهوم خانواده مطرح اسـت. محققان گروه اجتماعی خانواده را گروهی از افرادی تلقی می کنند کـه روابط ان‌ها بر اساس هم‌خونی شکل می گیرد. عده اي از جامعه شناسان وجود قرداد، پذیرش‌هاي‌ اجتماعی و فرزند پذیری را هم در تعریف خانواده مطرح می کنند

امیدواریم از این کپشن ها کـه برای شـما با سلیقه خاصی انتخاب شده اند برای انتشار عکسهای خود با دوستانتان استفاده کنید.