تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک

تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک

تعبیر نوزاد 

افرادی که در خواب نوزاد می‌بینند بدانند که در انتظار خبر خوش میباشند .

 

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن هست كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

 

اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن هست كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

 

اگر  خواب مشاهده نمایید نوزادی مشغول شنا كردن هست ، نشانة آن هست كه پیروز می‌شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .

 

اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را مشاهده نمایید، بیانگر آن هست كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.

 

اگر دخترى در خواب دیدن كنید كه صاحب نوزادى هست، بیانگر آن هست كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى هست.

تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک

درکتاب سرزمین رویاها آمده هست :

 

یك نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

یك زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی

یك زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یك عشق پرسعادت

یك زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

یك زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده : عشقش وی را ترك می كند .

یك زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده : مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .

یك زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده : موفقیت در همة امور

یك نوزاد در حال مكیدن سینة مادرش : خوشی و لذت در زندگی

 

یك نوزاد در حال مكیدن سینة پرستار :

۱- یك مریضی رنج آور

۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می كند مراقب باشید

یك نوزاد خنده رو : دوستان بسیار مفید دور شما را میگیرند .

یك نوزاد زشت : بدشانسی در آینده

یك نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

 

یك نوزاد در قنداق :

۱- امید در عشق

۲- حوادث پراز شادی

 

یك نوزاد كه نخستین قدمها را برمی دارد : مشكلات گوناگون در مقابلتان پدیدار می‌شود .

یك زن از یك بچه پرستاری  می كند : شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .

یك نوزاد بیمار : یك مریضی سخت در فامیل

یك نوزاد میگیرید : مشاجره در خانواده

یك نوزاد سرراهی : ناكامی در عشق

یك نوزاد در گهواره : یكنفر مراق شماست او افكار خوبی ندارد .

نوزاد اشخاص دیگر : یك شكست برای مخالفان شما

تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگی

 

منبع :2bia.com

جدیدترین مطالب سایت