بروزرسانی : 26 اسفند 1396

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

کف بینی و خطوط کف دست

فال سرنوشت و فال سرنوشت خط خورشید و سرنوشت کف دست را در اینجا بخوانید. پیش بینی سرنوشت ؛ خط تقدير يا خط سرنوشت يكي از مهمترين خطوط كف دست است كه در برخي افراد از همان بدو تولد بر كف دست انها ظاهر ميشود ودر ديگران سال ها بعد به وجود می آيد.

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

در عده ای از افراد پر رنگ و واضح ودر برخی نیز كمرنگ و نامشخص است ولی به هرحال اين خط بازگو كننده تقدير و سرنوشت فرد در زندگيست و ممكن است به چهار حالت زير ظاهر شود :

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

حالت اول

خط سرنوشت ممكن است از نقطه ای واقع بر خط زندگی شروع شده و بطرف انگشتان صعود كند.

دراين حال بخت و اقبال و محيط زندگي تأثير قاطعي بر سرنوشت فرد ندارند.

بلكه اين اراده و همت خود اوست كه تعيين كننده مسير سرنوشتتش ميباشد و هيج شخص يا عاملي نمي تواند در سرنوشت او دخالت كند.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

حالت دوم

خط سرنوشت ممكن است از ناحيه مچ شروع شده و بطرف انگشتان صعود كند.

دراين حالت طبق معمولًً فرد داراي بخت و اقبال خوبي در زندگي خواهد بودو سرنوشت وی را به سمت سعادت و نيكبختي سوق ميدهد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

حالت سوم

اگر از خط سرنوشت پاره ای به سمت تپه تير متمايل شده باشد بيانگر آن است كه فرد براي كسب موفقيت در زندگي بايد به سمت فعاليتهاي مشخصي از قبيل تجارت و بازرگاني يا كسب علم و مدارج دانشگاهي حركت كند.

اما اگر از خط سرنوشت ، پاره خطي به سمت تپه خورشيد صعود كرده باشد بيانگر آن است كه فرد در زندگي بسيار خوش اقبال بوده و به هر آنچه كه مي خواهد دست خواهد يافت.

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

اما اگر از خط سرنوشت پاره خطي به سمت مشتري پيشروي كرده باشد نشانة بسيار خوبي براي موفقيت در زندگي مي باشد و دلالت بر اين دارد كه فرد در زندگي به شهرت و معروفيت دست ميابد.

فال سرنوشت


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

حالت چهارم

خط سرنوشت ممكن است از وسط كف دست شروع شده و بطرف انگشتان صعود كند.

اين حالت بيانگر آن است كه شخص در زندگي خود براي دستيابي به سعادت و نيكبختي بايد به مبارزه ای جانانه بپردازد و براي كسب موفقيت بر موانع و مشكلات زيادي غلبه كند.

يعني سرنوشت و تقدي او به همت خودش بسته است و به اتكاي سعي و تلاش خويش ميتواند سرنوشت خودرا تعيين كند.

به كف دست راست خود بنگريد و ببينيد خط سرنوشت شما مشابه كدام يك از خطوط زير است؛آنگاه تفسير مربوط به آنرا بخوانيد تا راجع به خودتان شناخت بيشتری كسب كنيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما با انجام برخی تغييرات ضروری در زندگيتان و همراه كردن ديگران با خود ، دگرگون می‌شود و به سعادت و نيكبختي خواهد رسيد.

از شايعه پراكني يا گوش كردن به شايعات و حرف هاي‌‌ بی اساس پرهيز كنيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

با برنامه ريزي صحيح و اقدام به موقع میتوانيد سرنوشت خودرا تغيير دهيد و به موفقيت و كاميابی برسيد.

بايد از اتلاف كردن انرژی خود پرهيز كنيد و بخود سستي راه ندهيد . پر تلاش و كوشا باشيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت زندگی و حرفه شما بستگي به ارتباطات اجتماعی و همكاری و تعادل شما با ديگران دارد.

نبايد بيش از حد توان كار كنيد همچنين نبايد به قابليت ها و ارزش هاي‌‌ دوستان خود بی اعتنا باشيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما به همكاری و تعادل با اشخاص مهم بستگي دارد و برای پيشرفت در كار بايد تدابير جديدی اتخاذ كنيد.

از درگير كردن خود در مشكلات ديگران احتراز كنيد و کمی به فكر خود باشيد.

فال سرنوشت


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما بستگي به انجام برخی تغييرات ضروری دارد.

برای كسب پول و ثروت بايد به منابع جديد فكر كنيد و از استعدادها و قابليتهای خود كمك بگيريد و زندگی خود رابه بطالت نگذرانيد.


حتما بخوانید: فال سرنوشت ماه تولد بدون ردخورد


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما بستگي زيادی به فعاليت هاي‌‌ اجتماعی شما دارد و بايد سعي كنيد برای ديگران مفيد و سودمند باشيد.

باید روش هاي‌‌ جديد و مؤثری را برای انجام كارها ابداع كنيد و نبايد اجازه دهيد كه استعدادها و قابليت هاي‌‌ شما به هدر رود.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما در گرو مشورت با افراد مسن و با تجربه است ودر چنين حالتي ميتوانيد با قاطعيت و نيروي بيشتري به انجام كارهاي خود بپردازيد.

اما بايد از نتيجه گيری هاي‌‌ عجولانه پرهيز كنيد و فرصت هاي‌‌ شغلي خوب را از دست ندهيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما بستگي به حفظ موقعيت خودتان دارد و بايد سعي كنيد وضع موجود را حفظ كنيد و كمتر دست به تغييرات بزنيد.

البته در انجام كارهای ضروری كوتاهی كنيد همچنين از رفتار تند و خشن با ديگران پرهيز نماييد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما بستگي به عملكرد خودتان دارد.

بايد رهبری و كنترل كردن امور را تمرين كنيد و از تعجيل در كارها بپرهيزيد و سعي كنيد دچار افراط و تفريط نشويد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت تان بستگي به ايمان شما به آينده دارد .

بايد به منابع جديدی برای كسب در آمد فكر كنيد و شگردهای جديدی را در حيطه كار و حرفه خود به كار ببنديد تا پيشرفت كنيد.

سياست هاي‌‌ مالی نادرست خودرا كنار بگذاريد ودر مورد انها لجاجت به خرح ندهيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيد و اوضاع و شرايط را التیام ببخشيد تا سرنوشتتان تغيير كند.

از درگيری و اختلاف نظر با قوم و خويش همسر خود اجتناب كنيد زيرا پايان خوشی ندارد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما بستگي به عوامل مختلف و بخصوص عملکرد خودتان دارد .

همچنين در مورد تصميم گيری راجع به موضوعاتی كه راحع به انها چندان شناختي نداريد بايد به حدس و گمان متوسل شويد ، سرمايه مالی خود رابه مخاطره نيندازيد.

 


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما با انجام تغييرات و يافتن روش هاي‌ كار آمدتر در شغل خود تغيير خواهد كرد.

بايد سعي كنيد مسئوليتهايی را كه بر عهده میگيريد به نحو احسن انحام دهيد و از سهل انگاری در كار بپرهيزيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

بايد سعي كنيد با كسانی كه شما در مورد حمايت قرار داده اند دلسوز و مهربان باشيد.

اعتماد به نفس خودرا بالا ببريد و اشتباهات گذشته خودرا تصحيح كنيد تا سرنوشت تان تغيير كند.

در هنگام تصميم گيری ترديد بخود راه ندهيد و از محافظه كاری بيش از حد پرهيز كنيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

سرنوشت شما بستگي به برنامه ريزی هايتان ، همراه كردن ديگران با خود ، و همياری و تعاون با ديگران دارد.

نبايد بيش از حد توان خود كار كنيد ، خستگي و كار زياد تأثير منفي به همراه دارد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

برای تغيير سرنوشت بايد در كار و زندگی خود تغييرات ضروری به عمل بياوريد و خودرا با سيستم هاي‌‌ كار آمدتر سازگاركنيد.

از بدبيني و منفي بافی احتراز كنيد و با ديد مثبت قدم به جلو بگذاريد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

برای تغير سونوشت خود بايد روش زندگی خودرا تغيير دهيد و با ديگران بيشتر رفت و آمد كنيد و به انها ياری برسانيد.

به آينده ايمان داشته باشيد و از افراط و زياده روی در هر كار بپرهيزيد و حد تعادل را حفظ كنيد.


کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

شما آدم صرفه جو و با تدبيری هستيد و خودرا با تغييرات هماهنگ ميكنيد.

برای تغيير سرنوشت خود بايد افق هاي‌‌ ديد خودرا وسعت ببخشيد و از ايجاد تنش و درگيری با همكاران خود پرهيز كنيد و به شايعات بی اساس گوش نكنيد.


خط خورشید

خط خورشيد يا خط موفقيت يكی از مهم‌ترين خطوط كف دست است ، این خط در بعضی از کف ها پررنگ ودر برخی بسیار کمرنگ دیده میشود.

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

ظهور خط خورشید در كف دست به معنای خوشبختی ، سعادت ، رفاه ، ثروت و شهرت براي فرد است.

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

خط خورشيد ممكن است از نقطه ای واقع در خط زندگي شروع شده و بطرف بالا صعود كرده باشد ودر اين حالت موفقيت و خوشبختي فرد بستگي به مسيري دارد كه او در زندگي در پيش ميگيرد.

خط خورشيد ممكن است از نقطه ای واقع بر خط سرنوشت شروع شده باشد و اين حالت بيانگر آن است كه نيكبختي و سعادت فرد فقط به اتكاي سعي و تلاش خود او بدست می آيد.

کف بینی و خطوط کف دست و خط فال سرنوشت و خط خورشید

اگر خط خورشيد از تپه ماه شروع شده و بطرف بالا صعود كند آنگاه سعادت و خوشبختي فرد بستگي به مساعدت و همكاري افراد ديگر دارد.

يعني فرد با تلاش و كار گروهی قادر به كسب موفقيت خواهد بود.

منبع:falgoo.net – طالع بینی سرنوشت , فال سرنوشت , خط سرنوشت , خورشید سرنوشت

گروه سرگرمی تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت