بروزرسانی : 11 تیر 1403

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

خط تقدير يا خط سرنوشت يكي از مهمترين خطوط كف دست است كه در برخي افراد از همان بدو تولد بر كف دست آنها ظاهر ميشود و در ديگران سال ها بعد به وجود می آيد.

کف بینی و خطوط کف دست  

اگر به كف بيني علاقه داشته باشيد لابد خطوط مربوط به ازدواج را هم در كف دست ميشناسيد. اين خطوط كه در تصوير فوق به رنگ قرمز نمايش داده شده اند، خطوطي افقي هستند كه در مرز ميان كف و پشت دست بين انگشت كوچك تا خط قلب (خط مشكي ممتدي كه در پايين خطوط قرمز و موازي با آنها مي بينيد) قرار دارند.

تعداد اين خطوط قرمز، نمايشگر تعداد ماجراهاي جدي مربوط به ازدواج شماست كه ازيك خواستگاري جدي اما ناكام مانده تا نامزدي به هم خورده و ازدواج ها را شامل ميشود. اگر خط ازدواج در انتها روي كف دست به سمت پايين متمايل شود، به اين معني است كه شما بيشتر ازهمسرتان عمر خواهيد كرد و اگر به بالا متمايل باشد يعني هرگز ازدواج نخواهيد كرد!

نکته :

البته این مطالب ۱۰۰ درصد قابل تایید نیست و خطوط دیگری که در کف دست وجود دارد میتواند باعث تغییرات زیادی در سرنوشت فرد شود . در برخی از افراد پر رنگ و واضح و در برخی نیز كمرنگ و نامشخص است ولی به هر حال اين خط بازگو كننده تقدير و سرنوشت فرد در زندگيست و ممكن است به چهار حالت زير ظاهر شود :

حالت اول

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

خط سرنوشت ممكن است از نقطه اي واقع بر خط زندگی شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند. در اين حال بخت و اقبال و محيط زندگي تأثير قاطعي بر سرنوشت فرد ندارند. بلكه اين اراده و همت خود اوست كه تعيين كننده مسير سرنوشتتش ميباشد و هيج شخص يا عاملي نمي تواند در سرنوشت او دخالت كند.

حالت دوم

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

خط سرنوشت ممكن است از ناحيه مچ شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند. در اين حالت معمولاً فرد داراي بخت و اقبال خوبي در زندگي خواهد بود و سرنوشت او را به سمت سعادت و نيكبختي سوق ميدهد.

حالت سوم

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

اگر از خط سرنوشت پاره اي به سمت تپه تير متمايل شده باشد بيانگر آن است كه فرد براي كسب موفقيت در زندگي بايد به سمت فعاليتهاي مشخصي از قبيل تجارت و بازرگاني يا كسب علم و مدارج دانشگاهي حركت كند. اما اگر از خط سرنوشت ، پاره خطي به سمت تپه خورشيد صعود كرده باشد بيانگر آن است كه فرد در زندگي بسيار خوش اقبال بوده و به هر آنچه كه مي خواهد دست خواهد يافت.

اما اگر از خط سرنوشت پاره خطي به سمت مشتري پيشروي كرده باشد نشانة بسيار خوبي براي موفقيت در زندگي مي باشد و دلالت بر اين دارد كه فرد در زندگي به شهرت و معروفيت دست ميابد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

حالت چهارم

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

خط سرنوشت ممكن است از وسط كف دست شروع شده و به طرف انگشتان صعود كند. اين حالت بيانگر آن است كه شخص در زندگي خود براي دستيابي به سعادت و نيكبختي بايد به مبارزه اي جانانه بپردازد و براي كسب موفقيت بر موانع و مشكلات زيادي غلبه كند.

يعني سرنوشت و تقدي او به همت خودش بسته است و به اتكاي سعي و تلاش خويش ميتواند سرنوشت خود را تعيين كند. به كف دست راست خود بنگريد و ببينيد خط سرنوشت شما مشابه كدام يك از خطوط زير است؛آنگاه تفسير مربوط به آن را بخوانيد تا راجع به خودتان شناخت بيشتری كسب كنيد…

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما با انجام برخی تغييرات ضروری در زندگيتان و همراه كردن ديگران با خود ، دگرگون میشود و به سعادت و نيكبختي خواهد رسيد. از شايعه پراكني يا گوش كردن به شايعات و حرف های بی اساس پرهيز كنيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

با برنامه ريزي صحيح و اقدام به موقع میتوانيد سرنوشت خود را تغيير دهيد و به موفقيت و كاميابی برسيد. بايد از تلف كردن انرژی خود پرهيز كنيد و به خود سستي راه ندهيد . پر تلاش و كوشا باشيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت زندگی و حرفه شما بستگي به ارتباطات اجتماعی و همكاری و تعادل شما با ديگران دارد. نبايد بيش از حد توان كار كنيد همچنين نبايد به قابليت ها و ارزش های دوستان خود بی اعتنا باشيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما به همكاری و تعادل با اشخاص مهم بستگي دارد و برای پيشرفت در كار بايد تدابير جديدی اتخاذ كنيد. از درگير كردن خود در مشكلات ديگران احتراز كنيد و کمی به فكر خود باشيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما بستگي به انجام برخی تغييرات ضروری دارد. برای كسب پول و ثروت بايد به منابع جديد فكر كنيد و از استعدادها و قابليتهای خود كمك بگيريد و زندگی خود را به بطالت نگذرانيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما بستگي زيادی به فعاليت های اجتماعی شما دارد و بايد سعي كنيد برای ديگران مفيد و سودمند باشيد. باید روش های جديد و مؤثری را برای انجام كارها ابداع كنيد و نبايد اجازه دهيد كه استعدادها و قابليت های شما به هدر رود.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما در گرو مشورت با افراد مسن و با تجربه است و در چنين حالتي ميتوانيد با قاطعيت و نيروي بيشتري به انجام كارهاي خود بپردازيد. اما بايد از نتيجه گيری های عجولانه پرهيز كنيد و فرصت های شغلي خوب را از دست ندهيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما بستگي به حفظ موقعيت خودتان دارد و بايد سعي كنيد وضع موجود را حفظ كنيد و كمتر دست به تغييرات بزنيد. البته در انجام كارهای ضروری كوتاهی كنيد همچنين از رفتار تند و خشن با ديگران پرهيز نماييد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما بستگي به عملكرد خودتان دارد. بايد رهبری و كنترل كردن امور را تمرين كنيد و از تعجيل در كارها بپرهيزيد و سعي كنيد دچار افراط و تفريط نشويد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت تان بستگي به ايمان شما به آينده دارد . بايد به منابع جديدی برای كسب در آمد فكر كنيد و شگردهای جديدی را در حيطه كار و حرفه خود به كار ببنديد تا پيشرفت كنيد. سياست های مالی غلط خود را كنار بگذاريد و در مورد آنها لجاجت به خرح ندهيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيد و اوضاع و شرايط را بهبود ببخشيد تا سرنوشتتان تغيير كند. از درگيری و اختلاف نظر با قوم و خويش همسر خود اجتناب كنيد زيرا پايان خوشی ندارد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما بستگي به عوامل مختلف و بخصوص عملکرد خودتان دارد . همچنين در مورد تصميم گيری راجع به موضوعاتی كه راحع به آنها چندان شناختي نداريد بايد به حدس و گمان متوسل شويد ، سرمايه مالی خود را به مخاطره نيندازيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما با انجام تغييرات و يافتن روشهای كار آمدتر در شغل خود تغيير خواهد كرد. بايد سعي كنيد مسئوليتهايی را كه بر عهده میگيريد به نحو احسن انحام دهيد و از سهل انگاری در كار بپرهيزيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

بايد سعي كنيد با كسانی كه شما در مورد حمايت قرار داده اند دلسوز و مهربان باشيد. اعتماد به نفس خود را بالا ببريد و اشتباهات گذشته خود را تصحيح كنيد تا سرنوشت تان تغيير كند. در هنگام تصميم گيری ترديد به خود راه ندهيد و از محافظه كاری بيش از حد پرهيز كنيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

سرنوشت شما بستگي به برنامه ريزی هايتان ، همراه كردن ديگران با خود ، و همياری و تعاون با ديگران دارد. نبايد بيش از حد توان خود كار كنيد ، خستگي و كار زياد تأثير منفي به همراه دارد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

برای تغيير سرنوشت بايد در كار و زندگی خود تغييرات ضروری به عمل بياوريد و خود را با سيستم های كار آمدتر سازگاركنيد. از بدبيني و منفي بافی احتراز كنيد و با ديد مثبت قدم به جلو بگذاريد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

برای تغير سونوشت خود بايد روش زندگی خود را تغيير دهيد و با ديگران بيشتر معاشرت كنيد و به آنها ياری برسانيد. به آينده ايمان داشته باشيد و از افراط و زياده روی در هر كار بپرهيزيد و حد تعادل را حفظ كنيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

شما آدم صرفه جو و با تدبيری هستيد و خود را با تغييرات هماهنگ ميكنيد. برای تغيير سرنوشت خود بايد افق های ديد خود را وسعت ببخشيد و از ايجاد تنش و درگيری با همكاران خود پرهيز كنيد و به شايعات بی اساس گوش نكنيد.

خط خورشید 

خط خورشيد يا خط موفقيت يكی از مهمترين خطوط كف دست است ، این خط در بعضی از کف ها پررنگ و در برخی بسیار کمرنگ دیده میشود.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

ظهور خط خورشید در كف دست به معنای خوشبختی ، سعادت ، رفاه ، ثروت و شهرت براي فرد است.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

خط خورشيد ممكن است از نقطه اي واقع در خط زندگي شروع شده و به طرف بالا صعود كرده باشد و در اين حالت موفقيت و خوشبختي فرد بستگي به مسيري دارد كه او در زندگي در پيش ميگيرد. خط خورشيد ممكن است از نقطه اي واقع بر خط سرنوشت شروع شده باشد و اين حالت بيانگر آن است كه نيكبختي و سعادت فرد فقط به اتكاي سعي و تلاش خود او بدست می آيد.

كف بيني و خطوط ازوداج سرنوشت و خورشید

اگر خط خورشيد از تپه ماه شروع شده و به طرف بالا صعود كند آنگاه سعادت و خوشبختي فرد بستگي به مساعدت و همكاري افراد ديگر دارد. يعني فرد با تلاش و كار گروهی قادر به كسب موفقيت خواهد بود.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت