کشتی عجیب و غریب

مجموعه : جن و ارواح
کشتی عجیب و غریب

کشتی SS Ourang Medan

در نزدیکی های ماه فبریه 1948 بود که کشتی های اطراف اندونزی، وحشتناک ترین روزهای خود را سپری میکردند.

 

یکی از کشتی های منطقه پیغام زیر را دریافت کرد:

 

تمامی خدمه به همراه کاپیتان کشتی مرده اند، من مُردم!

 

این پیغام توسط کد مورس و از کشتی ای به نام SS Ourang Medan ارسال شده بود.

با دریافت این پیغام، چند کشتی برای برسی موضوع و کمک به محل فرستاده میشوند که با ورود خدمه نجات به کشتی، همگی با وحشتناکترین صحنه زندگی خود مواجه میشوند!

تمامی خدمه کشتی به طرض عجیبی و همگی به یک حالت مُرده بودند؛

چشم های همه آنها باز بود و دست های آنها به حالت کشیده و صورت تمامی اجساد رو به سمت خورشید قرار داشت. تمامی چهره ها از ترسیدن شدیدی آنها قبل از مرگ خبر میداد. حتی سگ کشتی هم مُرده بود!!

خدمه نجات وقتی وارد اتاق دیگ بخار کشتی شدند، از شدت سرما به لرزه افتادند…. در حالی که دماء اتاق 100درجه سانتی گراد براورد شده بود.

بعد از پایان برسی، نتیجه بر این شد که کشتی را به لنگرگاه برگردانند، به محض بستن سیم های یدک کش، مه غلیظی شروع شده و کشتی SS Ourang Medan به همراه تمامی خدمه خود منفجر شده و هیچ اثری از آن باقی نماند.