راحت میشه …

راحت میشه …

متن جالب و خواندنی در مورد زندگی

 

راحت میشه … در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی می شه در قلب او جایی پیدا کرد.
راحت میشه … در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی می شه اشتباهات خود را پیدا کرد.
راحت میشه … بدون فکر کردن حرف زد ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد.
راحت میشه … کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم ولی به سختی می شه این رنجش را جبران کنیم.
راحت میشه … کسی را بخشید ولی به سختی می شه از کسی تقاضای بخشش کرد.
راحت میشه … قانون را تصویب کرد ولی به سختی می شه به آن ها عمل کرد.
راحت میشه … به رویاها فکر کرد ولی به سختی می شه برای بدست آوردن یک رویا جنگید.
راحت میشه … هر روز از زندگی لذت برد ولی به سختی می شه به زندگی ارزش واقعی داد.
راحت میشه … به کسی قول داد ولی به سختی می شه به آن قول عمل کرد.
راحت میشه … دوست داشتن را بر زبان آورد ولی به سختی می شه آنرا نشان داد
راحت میشه … اشتباه کرد  ولی به سختی می شه از آن اشتباه درس گرفت.
راحت میشه … گرفت ولی به سختی می شه بخشش کرد.
راحت میشه … یک دوستی را با حرف حفظ کرد ولی به سختی می شه به آن معنا بخشید.

و در آخر:

به راحتی میشه این متن را خوند ولی به سختی می شه به آن عمل کرد…

 

آسان ترین راه های زندگی

ماه عسل طولانی و هیجان انگیز

یاد دوران قدیم بخیر

 

جدیدترین مطالب سایت