چند روش برای ساخت بازی های فکری

مجموعه : بازی های محلی
چند روش برای ساخت بازی های فکری

چگونه بازی فکری درست کنیم ؟ 

برخی از کودکان و افرادی را می بینیم که بسیار به بازی هاي فکری علاقه دارند و این علاقه باعث میشود تا فکر انها باز تر شود .

 

 کارگاه تولید بازی هاي فکری برای گروه سنی «ب- ج» توسط خانم ها صارمی، منادی و سپیده رئیسی برگزار میشود.

 

جلسه اول: با هدف تولید وسیله بازی پشت تخته، فعالیت هاي زیر انجام شد:

 

1-  توضیح آن چه قرار هست در کارگاه انجام شود

 

2- ابزار «مقوا، قیچی، خط کش، مداد» در اختیار بچه ها گذاشته شد تا با بهرهگیری از انها و دانسته هاي ریاضی خود یک صفحه شطرنجی بکشند. اول با اندازه گیری و درست کردن مربع و بعد تقسیم هر ضلع به اندازه هاي مساوی.

 

3- پوست پسته و رنگ در اختیار بچه ها گذاشته شد تا بچه ها مهره هاي خود راکه همان پوست پسته بودند، رنگ کنند.

 

چند روش برای ساخت بازی های فکری

ساخت بازی های فکری

 

4- روش بازی پشت تخته توضیح داده شد و بچه ها دوبه دو به بازی پرداختند. در این بازی هر نفر 8 مهره دارد و مهره ها در منزل هاي یکسان چیده می‌شوند و هر بازیکن باید مراقب باشد مهره هایش نخورند و مهره بیشتری از حریف بزند. حرکت مهره ها به صورت اریب و به طرف جلو هست. هر مهره اي که به آخر صفحه برسد پادشاه می‌شود و می‌تواند حرکت رو به عقب هم داشته باشد. تنها در صورتی می‌شود مهره اي را زد که پشت آن پر باشد.

 

جلسه دوم: در این جلسه با هدف ایجاد خلاقیت در تولید بازی فکری و بازی سودوکو، بچه ها به گروه هاي 2 یا 3 نفره تقسیم شدند و بعد شنیدن توضیحات توسط مربی، بین خود تقسیم کار کردند. بچه ها به وسیله چوب نازک، کاموا، کاغذ رنگی و مقوا و… جدول سودوکو ساختند و در پایان به صورت انفرادی و گروهی بازی کردند.

 

جلسه سوم: این جلسه با هدف بالابردن مهارت کار با دست، ایجاد هماهنگی بین چشم و دست و تقویت خلاقیت بچه ها تشکیل شد. در این کارگاه مربی ابتدا کاغذ را روبروی بچه ها نگه می داشت و با نشان دادن نوع تا، آن را تا می زد. بچه ها نیز باید مثل مربی کاغذ خود را تا می زدند.

 

جلسه چهارم: در این جلسه با هدف بالابردن مهارت هاي درست کردن کاردستی و آموزش ریاضی حین بازی، ابتدا قوانین بازی دومینو به بچه ها آموزش داده شد. سپس انواع آن معرفی و هر کدام از بچه ها موضوعی را گزینش و با مقواهای برش خورده درست کردن کارت هاي بازی را شروع کردند. حین کار، قوانین بازی و نکات ریاضی به بچه ها گفته می شد و در آخر نیز مقواهای برش خورده اي به آنها داده شد تا در منزل هم با تمرین و تولید مجدد بازی، با آن اکثر آشنا شوند.

 

جلسه پنجم: در این جلسه با هدف بالا بردن مهارت کار با دست و آشنایی با مواد دور ریز مثل کاغذ و مقوا، بازی “کارت حافظه ” انجام شد. ابتدا مقوا هایي به بچه ها داده شد تا طرح هاي دلخواه خود را  روی انها بکشند و کارت هاي خود را درست کنند. سپس بازی کارت حافظه انجام شد. این بازی به این صورت هست که تعداد زیادی کارت را به صورت جفت در آلبوم اي قرار میدهند و بازیکنان باید کارت هاي شبیه هم را پیدا کنند.

جدیدترین مطالب سایت