جستجو در تالاب

تعبیر خواب هوای ابری | تعبیر خواب باران و برف

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب هوای ابری | تعبیر خواب باران و برف

در این جا تعبیر خواب مربوط به آب و هوا مانند تعبیر خواب ابر و تعبیر خواب باران و تعبیر خواب برف را خواهید خواند. همراه ما باشید در سایت تالاب

 

تعبیر خواب هوای ابری

تمامی تعبیر خواب های‌ مربوط به ابر را در این جا بخوانید.

 

تعبير خواب ابر به روايت امام جعفر صادق

تعبير خواب ابر بر نه وجه است :

1- حکمت

2- رياست

3- پادشاهي

4- رحمت

5- پرهيزکاري

6- عذاب

7- قحطي

8- بلا

9- فتنه

 

تعبير خواب ابر به روايت محمد بن سيرين

اگر ببيند ابر در هوا حرکت مي کند و جا به جا مي شود ؛ تعبير چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پيدا مي کند ؛ اگر خواب بين اين رويا سلطان و اميري باشد سفيران و جبر آوراني به اکناف کشور خود مي فرستد.

 

اگر ببيند ابر را در آسمان گرفت و به زمين آورد ؛ کارش رونق مي گيرد و صاحب مقام و منزلت مي شود.

 

اگر ببيند ابر بر او سايه انداخته است ؛ در ان سال خير و برکت و نعمت فراوان بر او مي رسد.

 

اگر ببيند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ؛ تعبير ان کسب علم و فضل فراوان است به ان اندازه که هيچکس را ياراي برابري با او نباشد.

 

اگر ببيند سراسر عالم را ابر بي باران پوشاند ؛ خواب خوش طالعي نيست و تعبير نيکويي ندارد.

 

تعبير خواب ابر به روايت حضرت دانيال

اگر خودرا زير ابر باران زاي سفيد ببيند ؛ تعبير چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا مي فرمايد و مردم از علم او بهره مند خواهند شد.

اگر خودرا زير ابر باران زاي زرد ببيند ؛ دليل ان باشد که بيمار خواهد شد.

عده ای از معبران را دراين مورد عقيده بر اين است که زني خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد.

اگر ببيند زير ابر سرخ ايستاده است ؛ به رنج و بلا گرفتار مي شود و محنت مي بيند ؛ دليل اين تعبير آنست که خداوند اقوام مغضوب رابا فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت مي داد.

اگر خودرا بر ابر سبز ايستاده ببيند ؛ به اندازه ای که ايستاد فرمانروايي خواهد کرد.

اگر ببيند ابر از فراز سرش گذشت ؛ با شخصي محترم و خوش نام معشرت مي کند به منظوري که اين آشنايي دارد مي رسد.

 

تعبير خواب ابر به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ؛ ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد ودر علم و دانش يگانه مي شود.

 

تعبير خواب ابر به روايت منوچهر مطيعي تهراني

معبران اسلامي ابر رابه علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از ان طبقه مردم که ذکرشان رفت و يا تحصيل ان چه فاقد ان هستيم و زمان رسيدن به ان نيز سپري شده است. اگر بيننده خواب ببيند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست ميآورد که بزرگي سبب تحصيل ان مي شود.

 

از دانيال نبي نقل است که ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان‌پذير است. ابر سفيد، سياه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ؛ يعني ابري که باران ندارد. اگر بيننده خواب خودرا زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد.

 

ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که ان زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد. ابر سرخ مصيبت و بلا است.

 

ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است. ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد.

 

چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد. ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد.

 


 

تعبیر خواب هوای ابری | تعبیر خواب باران و برف

تعبیر خواب باران

 

تعبیر خواب باران باریدن

 

– حضرت دانیال گوید: 
باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بودو به همه ی جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

 

– منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
باران در بیداری ودر زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم.

 

باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این‌که باران همه ی جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده‌اید و میبینید که باران می‌بارد ودر همه ی جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است

 

– لوک اویتنهاو میگوید:

باران: استفاده، سود

باران و آفتاب باهم: یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد

 

– اچ میلر می گوید:

دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ي ان است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به اتمام میرسد.

 

تعبیر خواب باران شدید

دانیال نبی:

اما اگر ان باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید اینچنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل ان موضع و سختی که به ایشان رسد.

 

اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در ان هلاک شود.

 

مطیعی تهرانی: 

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوریکه در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر میدهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.

 

اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم ان می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر ان است که برای ان مردم حادثه ای غیرقابل پیشبینی اتفاق می‌افتد.

 

آنلی بیتون: 
دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبه‌رو شدن با حوادث تلخ است.

 

محمدبن سیرین گوید: 
اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در ان دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.

 

اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در ان دیار مرگ مفاجات پدید آید.

 

اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از ان روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که سلطان تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از ان جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر سلطان از خود دفع سازد.

 

اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در ان موضع پدید آید.

 

تعبیر خواب هوای ابری | تعبیر خواب باران و برف

 

تعبیرخواب باران آرام

 

دانیال نبی: 
اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل ان موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در ان سال یا در ان ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

 

تعبیر خواب باران به روایت امام صادق

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

 

رحمت ؛ برکت ؛ فریاد خواستن و دادخواهی ؛ رنج و بیماری ؛ بلا ؛ کارزارو جنگ ؛ خون ریختن ؛ فتنه ؛ قحطی ؛ امان یافتن ؛ کفر ؛ دروغ

 

تعبیر خواب باران در خانه

 

مطیعی تهرانی: 
اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام ودر خانه‌های‌ دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. دراین موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

 

تعبیر خواب باران تیره

 

آنلی بیتون می گوید: 
اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت ان است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و مایوس خواهید شد.

 

مطیعی تهرانی: 
اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات ان تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید ان شخص بیمار می شود و اگر ان شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.

 

دیدن باران بی وقت در خواب

 

منوچهر مطیعی: 
مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشتبام ودر پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب بشما خبر از غمی میدهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

 

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

مطیعی تهرانی می گوید:
 اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران «از ناودان یا آبی که در گودال‌های‌ زمین جمع شده» دست و روی خودرا می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند.

 

از این خوب تر ان است که در خواب ببینید با آب باران وضو میگیرید. معبران اسلامی نوشته‌اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق مییابد اما بطور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از ان بنوشید دین خویش را می پردازید.

 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

مطیعی تهرانی می گوید: 

 

اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس میکند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش ان را می شنوید و از شنیدن ان خوشتان می آید و لذت میبرید صاحب عنوان و شهرت و آوازه میشوید و چنان چه از شنیدن صدای ان خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

 

اچ میلر: 
اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به ان نداشتید باعث خشنودی شما می شود.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

 

آنلی بیتون میگوید:

 

شنیدن صدای ضربه‌های‌ باران بر سقف، علامت ان است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.

 

اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف میخورید، علامت ان است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

 

تعبیر خواب باران از سقف خانه

آنلی بیتون می گوید:

 

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند، علامت ان است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های‌ آب گل آلود باشد، نشانه ان است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

 

تعبیر خواب هوای ابری | تعبیر خواب باران و برف

 

تعبیر خواب برف

 

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و رفت و آمد کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خودرا در خانه ودر کنار آتش می گذرانند. دراین حالت انسان غمگین می شود.

 

همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف میبیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجوددارد و با این زمینه چون می خواب د برف در خواب میبیند.

 

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این میماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب ان جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل ان چیست.

 

اما هست ودر روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد.

 

این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

 

از کرمانی نقل است

که برف در سردسیر خیر و برکت است ودر گرمسیر غم و اندوه.

 

محمد بن سیرین گوید:

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل ان موضع را غم و اندوه رسد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند ودر گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از ان است که بی وقت بود. 

 

جابر مغربی گوید:

دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر …

 

به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

 

امیدواریم از تعبیر خواب های موجود استفاده کرده باشید. در صورت تمایل از دیگر تعبیر خواب های سایت تالاب در پایین دیدن نمایید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)