مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 23 اردیبهشت 1403

تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

اگر می‌خواهید تعبیر خواب انواع شنا در مکان هاي‌ مختلف مثل دریا یا استخر و …را بفهمید این تعبیر خواب از دست ندهید.

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا از ابن سیرین :

 در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.

تعبیر خواب شنا از جابرمغربی

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

تعبیر خواب شنا از لوک اویتنهاو

شنا کردن: زندگی بی دغدغه

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

شنا کردن در آب‌هاي‌ با جریان تند: کاری جسورانه

تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

تعبیر خواب شنا از آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به اسانی در جایی شنا می کنید، نشانه ان است که در زندگی با موفقیت پیش میروید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می روید، نشانه ان است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا میکند، نشانه ان است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار میگیرد.

تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب

اگر در اطراف آب پرسه می‌زدید، اما برای شنا تن به آب نمی‌زدید: شک و تردید درباره ایجاد تحول یا آوردن چیزی تازه به زندگی‌تان

آموختن شنا:
آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلاً افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی است. 

شنا کردن بر خلاف جریان امواج آب: مواجه با تضادها، دشواری‌هاي‌ احساسی

شنا کردن در زیر آب:
آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن انچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان است. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و آسان با جنبه‌هاي‌ مختلف وجود فرد است.

شنا کردن با دیگران:
هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

شیرجه زدن:
دل به دریا زدن در فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی
تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب شنا در آب زلال

تعبیر خواب شنا از ابن سیرین

اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

تعبیر خواب شنا از مطیعی تهرانی

کسیکه در آب زلال شنا میکند از نماد غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده میکند که خود ان نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاک سازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست.
آنلی بیتون: 
اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا میکند، علامت ان است که بزودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود رابه دست می‌آورد

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا میکنید، علامت ان است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
لوک اویتنهاو می گوید: شنا در آب‌هاي‌ کدر: مانع
تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب شنا در دریا

تعبیر خواب شنا در دریا از ابراهیم کرمانی

اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

تعبیر خواب شنا در دریا از جابرمغربی 

اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل سلطان خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار سلطان.

تعبیر خواب شنا در دریا از نفایس الفنون

اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت سلطان به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از ان او را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

تعبیر خواب شنا در دریا از آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند، نشانه ان است که به اولین آرزوهای خود دست مییابد.

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا میشوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد.
تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

مطیعی تهرانی: شیرجه زدن در خواب نشان دهنده ان است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است.
بنابر این می توان این خواب رابه این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه‌زدن در خواب می تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌هاي‌ معاشرتی انسان باشد.

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو میگوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.

رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق ان‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویداد های زندگی ما که به سرنوشت ما ختم میشود.
استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می کند معنای نهان در نماد‌هاي‌ ان را بهتر بفهمیم. رودخانه میتواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود و این ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی‌اي که از ان سخن رفت می تواند به اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی کمک کند.
غرق شدن در رودخانه نیز ممکن است «اصطلاح غرق در نومیدی رابه یاد آورید» شناور ماندن روی سطح ان؛ این که رودخانه فرد رابا خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه که به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره میکند.
در رودخانه بودن:
فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در ان‌ها غرق شده . مثلاً ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد.
سالها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات ان عشق کهنه و این که اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق میکنند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می شود.
گذشتن از رودخانه:
ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها «با شنا، راه رفتن و غیره» از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است.
دیدن شخص دیگری که از رودخانه می‌گذرد:
احساسات مربوط به مرگ، مثلاً افتادن و غرق شدن در رودخانه
رفتن بر خلاف جهت جریان آب:
خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.
نظارت رودخانه:
هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.
رودخانه راکد:
مهار احساسات یا جنسیت، پیشگیری فرد از پیشرفت خویش.
تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید:

رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.

هر چند رود بزرگتر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، ان مرد ظالم و فاسق تر بود.

حضرت دانیال گوید:
 اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.

حج.

بزرگی و جاه «جاه ومقام».

پادشاهی.

نعمت.

تجارت.

ریاست.

علم و ظفر بود «علم وپیروزی».

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان میکند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی
تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بودو در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ظالم و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.
مطیعی تهرانی: اگر رودخانه اي دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.
آنلی بیتون میگوید: دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه ان است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌هاي‌ پنهانی دشمنان.

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:

اگر رودخانه اي ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه اي در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که ان منطقه بشما تعلق دارد ان قدر جان و عزت مییابید که به کرامت مشهور می شوید.

اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند میشوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید.

لوک اویتنهاو میگوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه ان است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد
مطیعی تهرانی: غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران ان را مرگ تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بودو می‌رفت، دلیل که در ان دیار خون ریختن عظیم بود، و در میان پادشاهان. اگر بیند از ان آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری سلطان افتد.

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.
آنلی بیتون می گوید: دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت ان است که اشخاص نیرومند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند.

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می گوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد

افتادن و بوسیله ان برده شدن: شما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب شنا کردن از بزرگان تعبیر خواب (دریا ؛ رودخانه ؛ استخر ؛ برکه )

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.
آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی میکند، نشانه ان است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول گرد آوری سرخس‌ها و سبزه‌هاي‌ کناره رود است، دلالت بر ان دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه ان است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده میکنید، نشانه ان است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت