مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب پرتقال | تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی

تعبیر خواب پرتقال | تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب دو نوع میوه از جمله پرتقال و نارنگی را در اینبخش بخوانید.

تعبير خواب پرتقال به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش مي آيد دراين صورت نمي تواند در خواب بد باشد.

معبران کهن در مورد پرتقال چيزي ننوشته اند اما به يقين کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زيادي پرتقال داشته باشيد مالي است که نصيب شما مي شود و اگر تعدادي پرتقال داشته باشيد فرزندان شما هستند.

پرتقال لک دار و لهيده خوب نيست چه از بيماري و گرفتاري يکي از فرزندان شما صحبت مي کند و اگر فرزند نداريد بي ترديد يکي از عزيزان شما نزديک است بيمار مي شود يا مختصر گرفتاري پيدا مي کند. ديدن پرتقال کال و سبز خوب نيست و بهتر است که پرتقال خيلي زرد و رسيده در خواب ببينيد.

اگر در خواب ديديد که پرتقال مي خريد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شما ناگزير مي شويد چيزهائي يا کساني را بر ديگران امتياز بدهيد و اينکار را خيلي راحت انجام مي دهيد.

اگر در خواب ديديد که پرتقال مي فروشيد يک معامله پولي مي کنيد. اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است چون خانواده را گرد خود جمع مي کنيد بخصوص اگر ان درخت پر بار باشد.

اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روي زمين پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه مي شود و کساني از اطراف شما پراکنده مي گردند و هر يک به طرفي مي روند و اگر ديديد که پرتقال ها را از روي زمين جمع مي کنيد يا از درخت مي کنيد خوب است چون موجب اجتماع عزيزان خود مي شويد و همه ی را در کانوني گرد مي آوريد به هرحال ديدن پرتقال در خواب شيريني کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشي در خواب خوب نيست.


تعبیر خواب پرتقال | تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی

تعبیر خواب نارنگی

تعبیر خواب درخت نارنگی

 اگر در رؤیا درخت نارنگی مشاهده کردید نشانه‌های خوبی برای شما به وقوع خواهد پیوست. برای عشاق بهتر شدن روابط و برای زنان احتمال بارداری را در پی خواهد داشت.

تعبیر خواب بوی نارنگی

 اگر در خواب بوی نارنگی را احساس کردید دلیل بر زندگی یکنواخت شما دارد. پس در همین لحظه به فکر تغییری در سبک زندگی و لذت بردن از آن باشید.

تعبیر خواب نارنگی از معبرین غربی

نارنگی در خواب سمبل درک نادرستی از واقعیت است. دیدن وضعیت چشمان هر کسی نشان دهنده واقعیت‌هایي است که درون اوست. ونگا درکتاب تعبیر خواب خود اشاره به این موضوع دارد که دیدن نارنگی در خواب میتواند به درک و فهم بیننده خواب در مورد وقایع پیرامونش کمک کند.

زنان اگر در خواب نارنگی ببینند بیانگر این است که همسرانشان وقایعی را از ان‌ها مخفی کرده‌اند. بنابر این بهتر است که به ان‌ها نزدیک شده و با اختصاص دادن وقت بیشتر محبت خود رابه ان‌ها ابراز کنند.

تعبیر خواب خوردن نارنگی

تعبیر خواب نارنگی از معبرین غربی

 اگر در رؤیا خودرا در حال خوردن نارنگی مشاهده کردید نشانه این است که در واقعیت وضعیت بسیار پیچیده تر از حد تصورات شماست که دراین حالت مقصر شما هستید و دلیل ان ساده لوح بودنتان در روابط با دیگران است.
بنابر این لازم است که هر حادثه‌ای را از نقطه نظر خودش درک کنید تا به وسیله دیگران. شما نیاز به یادگیری چگونه فکر کردن و تصمیم گرفتن به صورت مستقل دارید.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت