تعبیر خواب احترام گذاشتن + تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش گرفتن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب احترام گذاشتن + تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش گرفتن

تعبیر خواب احترام

تعبیر خواب محبت کردن و محبت دیدن در خواب و رویا و همچنین تعبیر خواب احترام گذاشتن و احترام دیدن و در آغوش کشیدن را در اینجا بخوانید.

 

تعبیر خواب احترام به روایت معبران

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
بشما احترام می گذارند: زندگی شما مملو از شادی میشود.
شما احترامتان را از دست می‌دهید: یکی از دوستانتان می میرد.
به اشخاص دیگر احترام می گذارند: ضرر مالی

تعبیر خواب احترام گذاشتن + تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش گرفتن

تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش کشیدن

تعبیر خواب محبت منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد .

 

اگر آشنایی که محرم شما محسوب میگردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی .

 

اگر نا آشنا و بیگانه اي را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان میگردد .

 

اگر یکی از آشنایان راکه با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و میتواند خیر داشته باشد .

 

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد میگردد.

 

و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غریب که بشما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید . اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار میگیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

 

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید .

 

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی میکند .

 

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش میکنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجوددارد آشتی میکنید .

 

در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه بشما تعلق داشت کسی بشما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید .

 

در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان ان.

 

تعبیر خواب در آغوش کشیدن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر ان کس مستوره بودو مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

 

لوک اویتنهاو میگوید :

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

 

تعبیر خواب هاي‌ واقعی دیگر ما را در پایین همینجا بخوانید.

جدیدترین مطالب سایت