تعبیر خواب ارتش | تعبیر خواب اردوگاه نظامی و پادگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ارتش | تعبیر خواب اردوگاه نظامی و پادگان

تعبیر خواب ارتش

اگر در خواب و رویا ببینید درون ارتش هستید یا درون پایگاه نظامی هستید یا در پادگان تعبیرش چیست و چه اتفاقی خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب ارتش درکتاب سرزمین رویاها
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 
ارتش کشور خودتان : سودهای کوچک مالی
یک ارتش در حال جنگ : خیانت و رنج
خواب یک ارتش : نزاع در خانواده
ارتش هاي‌ متعدد از کشور های مختلف: پول وشادی

 

تعبیر خواب ارتش به روایت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:
 
دیدن ارتش در خواب، نشانه نگرانى شما مى باشد.
براى زنها علاقه داشتن به روابط جنسى است.
ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى باشد.

 

تعبیر خواب پادگان

لیلا برایت میگوید:
 دیدن پادگان در خواب، نشانه‌ي ان است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد.

 

تعبیر خواب محوطه پادگان

لیلا برایت میگوید:
 
 اگر در خواب خودرا در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ي ان است در یکی از کارهایتان دچار شک می شوید.

 

تعبیر خواب ترک پادگان

لیلا برایت میگوید:
 اگر خواب ببینید که پادگان را ترک میکنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است.

تعبیر خواب ارتش | تعبیر خواب اردوگاه نظامی و پادگان

تعبیرخواب اردوگاه نظامی

آنلی بیتون:

اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه ان است که دوستان به موقعیت‌هاي‌ بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده اي تاریک خواهید رسید.

اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر میبرد، نشانه ان است که با نخستین تقاضای ازدواج خواهد کرد.

اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می برد، نشانه ان است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش وی را طلاق می دهد.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

 

تعبیر خواب یک اردوگاه نظامی:

یک زندگی سالم و طولانی

 

شما دریک اردوگاه هستید:

دردسرهای بزرگ در آینده

 

امیدواریم از این تعبیر خواب استفاده نموده باشید از دیگر تعبیر خواب های ما در پایین همین قسمت استفاده نمایید.

جدیدترین مطالب سایت
کلیپ ازدواج چاق ترین زن دنیا
کلیپ ازدواج چاق ترین زن دنیا