مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 3 خرداد 1403

تعبیر خواب خانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب خانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب خانه

بهترین تعبیر خواب در مورد خانه را در مجله تالاب بخوانید…

تعبير خواب خانه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد کـه خانه شـما در محلي اسـت کـه تنها مانده و گرداگرد ان هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا کـه از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

خانه در خواب ما معيشت اسـت، اگر در خواب ببينيد درون خانه ای بزرگ و مجلل هستيد و ان خانه متعلق بـه شـما اسـت زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگر ببينيد خانه ای محقر و ويرانه داريد و ان خانه متعلق بـه شـما اسـت خواب شـما خبر مي دهد کـه زندگي بر شـما تنگ خواهد شد و معاش شـما قلت خواهد يافت.

چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب اسـت بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني بـه او مي رسد. اگر ببينيد کـه در خانه شـما آهني اسـت زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شـما از نقره اسـت خوب نيست .

تعبیر خواب خانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب خانه به روايت محمد بن سيرين

خانه مفرد درخواب زن اسـت. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود.

اگر بيند كه خانه مفرد بـه كنج اندوه بودو ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند. اگر بيند درخانه گريخته بودو در خانه او قفل نكرده بودو ان خانه بـه خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بيند بيمار اسـت عافيت يابد. اگر بيند درِ خانه خود بشكست، دليل كه از كسي وی را مالي رسد.

تعبير خواب خانه به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از ان كه بود بزرگ‌تر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود.

اگر بيند درِ خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. اگر در خانه او سيمين اسـت، دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

از دیگر تعبیر خواب هاي‌ بزرگان در پایین مجله تالاب دیدن نمایید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت