جستجو در تالاب

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا

انواع تعبیر خواب در مورد ازدواج کردن در خواب یا زن گرفتن در خواب یا شوهر کردن در خواب و …را اینجا بخوانید.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا

 

تعبیر خواب ازدواج به روایت معبران

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ازدواج می‌گوید:

 

– ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف

– ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد.

 

اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید ؛ نشانه ان است كه با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

 

– دیدن شوهر: امیدهای واهی.

– دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

تعبیر خواب ازدواج

 

 

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ازدواج می‌گوید:

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند، علامت ان است كه با مشكلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانه ان است كه سردی بی تقاوت یكی از دوستان او را نا امید می سازد.

 

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند، علامت ان است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ؛ علامت ان است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست.

 

3ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ؛ نشانه ان است كه خبر های وخیم خواهید شنید.

 

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ؛ نشانه ان است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امیدبخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.

 

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه اي وخیم رخ می‌دهد ؛ علت ان است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكیاز اعضای خانواده خود رنج خواهید كشید.

 

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیكند ؛ علامت ان است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ؛ ودر امور عاطفی شكست خواهد خورد.

 

7-اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه ان است که با دیگران به دعوا و مشاجره خواهید پرداخت.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا

 

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب ازدواج گوید:

اگر بیند دختری دوشیزه رابه زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر ان سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از سلطان خیر و نیکی بیند.
اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

 

لیلا برایت میگوید:

اگر بشما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه خوشبختى در زندگى می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت ان است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج به روايت محمد بن سیرین

 

محمد بن سیرین درمورد تعبیر خواب ازدواج میگوید:

 

– اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود.

– اگر زن مرده رابه زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال ان زن او را چیزی حاصل شود.
– اگر بیند با ان زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال او را حاصل شود.
– اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت ودر سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
– اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
– اگر زن را بیند و سرای مجهول بودو ان سرا از انِ شخص مرده بودو ان مرد با وی جمع شد، دلیل که ان زن بمرد.
– اگر ان زن مشهور بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

 

تعبیر خواب ازدواج به روایت امام جعفر صادق

 

امام جعفر صادق «ع» درباره تعبیر خواب ازدواج می فرماید:

 

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 

اول: بزرگی و مقام،
دوم: زیادتی مال،
سوم: سرحالی وآسایش،
چهارم: خرمی و شادی.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب و رویا (عروس یا داماد شدن)

 

تعبیر خواب ازدواج به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ازدواج می‌گوید:

 

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

 

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و ان شوهر رابه خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد.

 

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، ان چه گفتم کمتر بود.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
ماجرای ازدواج جوان 22 ساله آمریکایى با مادر پیر دوستش (فیلم)
ماجرای ازدواج جوان 22 ساله آمریکایى با مادر پیر دوستش (فیلم)