تعبیر خواب انار + تعبیر خواب انبه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انار + تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انار

انواع تعبیر خواب میوه در سایت تالاب موجود است و در این قسمت تعبیر خواب انار و تعبیر خواب انبه را خواهید خواند.

 

تعبير خواب انار به روايت ابراهیم کرمانی

اگر كسي بيند انار شيرين به وقت خود مي خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج يابد. اگر مسافر است، دليل كه سفرش مبارك است و با سود و منفعت است، اگر بيند دانه هاي‌ انار يافت يا كسي بدو داد، دليل كه به وقت آن وي را رنجي رسد اگر به وقت بود و اگر بي وقت. اگر انار شيرين با پوست و پيه آن مي خورد، دليل كه از همه ی ي چيز برخورداري يابد

 

تعبير خواب انار به روايت امام جعفر صادق

خوردن انار شيرين در خواب بر سه وجه است.

اول: مال جمع كردن

دوم: زن پارسا

سوم: شهر آبادان

ليكن انار ترش غم است.

 

تعبیر خواب انار از اسماعيل بن اشعث

اگر پادشاه بيند اناري داشت ولايت شهر يابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاري راهزار درم و مردم درويش را ده درم يا يك درم است.

 

تعبير خواب انار به روايت محمد بن سيرين

اگر انار شيرين به خواب بيند، مال جمع كردن است و بعضي از معبران گفته اند يك انار شيرين خوردن در خواب، هزاردرم است كه بيابد و انار ترش غم و اندوه است و اناري كه نداند ترش يا شيرين بود، تعبيرش چون انار شيرين است.

 

تعبير خواب انار به روايت منوچهر مطيعي تهراني

انار ميوه اي است بهشتي و ديدن آن در خواب نيکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبير کرده اند و حتي برخي از آن ها مقدار پولي را که به دست بيننده خواب مي رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا مي توانيم بگويم هزار تومان.

 

اين تعبير از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قديم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام مي گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند.

 

انار لهيده و گنديده انساني است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسي در خواب ببيند اناري لهيده در دست دارد يا انار گنديده و شلي را در راه يافت با انساني احمق و ابله برخورد مي کند .

 

داشتن انار شيرين و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببينيد تعداد زيادي انار در ساک نهاده ايد يا در خانه خود داريد گوياي آن است که مال اندوزي مي کنيد و به جمع آوري پول مي پردازيد.

 

برخي از معبران انار شيرين و با طراوت را به زن خوب روي و مهربان تعبير کرده اند. چنانچه کسي ببيند اناري شيرين و تازه دارد يا از ديگري مي گيرد زني خليق و خوبروي سرراهش قرار مي گيرد. اگر اناري از درخت کنديد و خورديد و به دهان شما خوش آمد از جانب همسري خوب روي و خوش خلق بهره مند مي گرديد.

 

روي هم رفته ديدن انار در خواب به وقت خود يعني در فصل انار خوب است و در بي وقت خوب نيست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناري خورديد که ديديد طعم آن را نمي دانيد، شيرين است يا ترش همان تعبير انار را دارد.

 

چنانچه کسي ببيند که در خواب انار شيرين مي خورد اگر تاجر است سود مي برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز مي گردد و اگر جوان و مجرد است همسري دل خواه مي يابد و بخصوص اگر بيمار است شفا حاصل مي کند.

 

ديدن دانه هاي‌ انار بدون پوست و پي خوب نيست و چنانچه در خواب از دست کسي بگيريد نشان آن است که از جانب او به شما غمي ميرسد و زياني وارد مي آيد.

 

در بيداري اگر کسي اناري پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابي بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسي اين کار را بکند گوياي آن است که براي ما توطئه اي ترتيب داده که بايد هشيار و بينا و آگاه باشيم. ما نيز اگر در خواب انار دانه کنيم و در بشقاب پيش روي کسي قرار دهيم خواب ما مي گويد که درباره او حسن نيت نداريم و کاري مي کنيم که به او زيان مي رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

 


 

تعبیر خواب انار + تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه

 

تعبیر خواب انبه از معبرین غربی

از نقطه نظر نمادین، انبه میوه‌اي است در رابطه با باروری، پول و بدست آوردن علم و دانش در زندگی. انبه در رویا یکی از میوه‌هاي‌‌ شگفت انگیز است.

 

تحلیل گران رویا درخت انبه را به عشق نسبت می‌دهند. این میوه لقب پادشاه میوه‌ها را در برخی از جوامع یدک می‌کشد. درخت انبه در حدود 40 متر رشد میکند و می‌تواند در رویا سمبل تنها یک عشق در زندگی بیننده خواب باشد. شیرین بودن و بافت نرم آن نمایشی از قلب رئوف و مهربان فرد در جهان بیداری است. 

 

اگر انبه ترش مزه بود دلیلی بر زمان سختی و رنج در عشق است. 

 

زمانی که شما یک رابطه عاشقانه جدیدی را آغاز کرده باشید احتمال دیدن رویاهایی با مضمون انبه بسیار بالا می‌رود. همانگونه که گفته شد انبه میتواند نشانی از عشق باشد و تقسیم کردن آن در رویا بین دیگران خبر از شروع رابطه‌اي میدهد.

 

شاید در تمامی رویاها انبه نمادی از عشق و ثروت نباشد ولی به طور کلی رفاه و آسایش روحانی را نشان میدهد. 

 

دیدن چیدن انبه از درخت، خبر از یافتن عشقی جدید می‌دهد. انبه در بین مردمان هند نشان بدست آوردن هدف و رسیدن به مقصود است. در واقع هندوها انبه را به خدای گانشا «یکی از شناخته‌شده‌ترین و مورد احترام‌ترین خدایان در مذهب هندوئیسم است» نسبت می‌دهند که مظهر اکتساب است.

 

دیدن گوشته میوه انبه در خواب نمادی از شهوت و هوس برای حالت ذهنی بیننده خواب در زمان حال است.

 

انبه میوه‌اي است پر مغز و آبدار که خوردن آن احساس رضایت به فرد میدهد. با توجه به این موضوع خوردن انبه در رویا بیانگر خیالات و فانتزی‌هاي‌‌ شیرینی مانند ثروت، دارایی و یا آرامش در وجود شخص مورد نظرتان است.

 

دانه‌ها یا پوست خشک شده انبه در خواب به شما هشدار میدهد که شروع به تغییراتی در زندگی خود کنید. این تغییر میتواند در رابطه با پیدا کردن شغلی جدید باشد.

 

تعبیر خواب دیگر میوه ها را در پایین همین جا می‌توانید بخوانید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت