مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 21 تیر 1398

تعبیر خواب خربزه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب خربزه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب خربزه

انواع تعبیر خواب میوه از جمله خربزه را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…

تعبير خواب خربزه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن خربزه در خواب بستگي بـه وضع خربزه دارد و با تغييراتي کـه در رنگ و مزه و کيفيت ان پيدا مي شود تعابير متعارف مي گردند.

خربزه کلا عيش اسـت و تمتعي اسـت کـه ما از چيزهاي مختلف مي بريم. اين عيش و تمتع و لذت گاه کام ما را شيرين مي کند و گاه تلخي ميآورد. چنانچه بيننده خواب ببيند کـه خربزه مي خورد و ان خربزه شيرين اسـت کامياب مي شود بـه اندازه خربزه ای کـه خورده و بـه قدر شيريني ان.

اگر خربزه ای کـه مي خوريد بزرگ باشد بهتر از اين اسـت کـه کوچک و محقر باشد.

اگر در خواب ديديد کـه خربزه مي خوريد و فصل خربزه اسـت نيکو اسـت و خواب شـما مي گويد غم و اندوه شـما از بين مي رود و اگر چيزي از خربزه باقي بماند بـه همان مقدار غم شـما باقي مي ماند کـه با اين وصف اگر تمام خربزه را بخوريد بهتر اسـت.

اگر ببينيد کـه خربزه زيادي داريد با انبوهي از مشکلات رو بـه رو مي شويد و اگر يکي از خربزه ها را برداريد کاميابي اسـت بـه همان اندازه کـه برگرفته ايد. ديدن خربزه لکه دار در خواب خوب نيست. در غير فصل نيز خوردن خربزه خوب نيست و نشان غم و اندوه اسـت.

تعبیر خواب خربزه از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب خربزه به روايت امام جعفر صادق

ديدن خربزه درخواب بر پنج وجه اسـت.

اول: بيماري. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عيش خوش، خاصه كه شيرين اسـت.

تعبير خواب خربزه به روايت محمد بن سيرين

خربزه زرد در خواب بيماري اسـت و خربزه سبز، كه شيرين نباشد، بهتر از زرد اسـت و خربزه بزرگ ديدن بهتر از كوچك اسـت و خوردنش درخواب زياني ندارد.

تعبير خواب خربزه به روايت ابراهيم کرماني

خربزه شيرين درخواب ديدن در وقت خويش و خوردن ان؛ دليل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بي وقت بود، بدان قدر گرفتار شود كه ان را علاج نداند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت