تعبیر خواب ایوان به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ایوان به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

ديدن ايوان تازه ساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که ان ايوان بشما تعلق ندارد. بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در ايواني آباد و با شکوه و با سقفي بلند و ستونهاي محکم و استوار ايستاده باشيد.

 

ديدن ايوان ويران و کهنه ساز که ديوارهاي بي رنگ و آجري داشته باشد نشان ان است که امکان توفيق براي شما بوده اما نتوانسته ايد پيروز شويد و اگر خارج از ايوان ايستاده باشيد و چنين منظره ای ببينيد با مردي برخورد مي کنيد که از نظر شخصيت بزرگ است اما از نظر مادي ضعيف و ناتوان و احتمالا او مي تواند براي شما و شما براي او موثر باشيد.

 

به هرحال ايوان بلندي قدر و مرتبه است و ستونهاي ان قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گوياي قدرت بيشتر شما هستند.

 

تعبیر خواب ایوان

جدیدترین مطالب سایت