مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 21 آذر 1397

تعبیر خواب بیماری به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب بیماری به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب بیماری

انواع تعبیر خواب در مورد بیماری و مریضی در خواب و رویا را در سایت تالاب بخوانید:

بهترین تعبیر خواب در مورد بیماری

– تعبير خواب بیماری به روايت منوچهر مطيعي تهراني

بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و نزديکان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند.

چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است ودر خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است ودر خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند.

از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و لخت است مي ميرد.


حتما بخوانید:  تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس


تعبیر خواب بیماری به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

– تعبير خواب بیماری به روايت امام جعفر صادق

اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند بيمار و لخت است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

– تعبير خواب بیماری به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار وی را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در ان سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است ودر خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

– تعبير خواب بیماری به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند بيمار و عریان است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل پادشاه يا از قِبَل عيال بدو رسد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت