تعبیر خواب جنگ و شورش از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جنگ و شورش از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

چنان چه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم کـه روح ما از نگراني هايي کـه پيش مي آيد خبر مي دهد. صرف ديدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهي اسـت کـه در روزهاي آينده پيش مي آيد و اين تشديد مي شود اگر خودمان در ان جنگ دخالت داشته باشيم.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند كه او جنگ كرد بامردمان يا حيوان با حيوان ديگر هردو از يك جنس باشند، ان كه غالب اسـت بر دشمن ظفر يابد.

 

تعبیر خواب جنگ و شورش از بزرگان تعبیر خواب

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب ارتش | تعبیر خواب اردوگاه نظامی و پادگان


 

تعبیر خواب جنگ از ابن سيرين

در جنگ هر کسي پيروز شود در جنگ و جدال زندگي ودر بيداري نيز پيروز و برنده اسـت. چنان چه در خواب زره پوشيده بوديد و شمشير و سپر داشتيد يا در سنگر بوديد و اسلحه و مهمات بـه قدر کفايت در اختيارتان قرار داشت خواب شـما مي گويد کـه جهت روبه رويي با غم ها و رنج ها و نگراني ها مجهز خواهيد بود.

 

در نفايس الفنون تصريح شده کـه جنگ در خواب اضطراب و فتنه اسـت. چنان چه جنگي در خواب شـما بودو شـما در ان جنگ شرکت داشتيد اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بوديد خواب شـما مي گويد کـه تنها مي مانيد ودر مشکلي کـه پيش مي آيد هيچ دستي دست شـما را نمي گيرد.

 

زخمی شدن در خواب خوب اسـت و نبايد نگراني ايجاد کند. اين نشان اين اسـت و گوياي اين کـه غم و اندوه شـما پايان يافته و آشتي و امنيت خانوادگي اسـت و نبايد نگران شويد.

جدیدترین مطالب سایت