تعبیر خواب دانشگاه رفتن + تعبیر خواب دیدن دانشگاه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دانشگاه رفتن + تعبیر خواب دیدن دانشگاه

انواع بهترین تعبیر خواب ها را میتوانید در مجله تالاب بخوانید..هر چیزی کـه خوابش را دیده باشید ما تعبیرش را در سایت قرار داده ایم…

 

تعبير خواب دانشگاه به روايت سرزمین رویاها 

خواب یک دانشگاه :

باید توجه بیشتری بـه تحصیلتان بکنید .

 

شـما بـه داشگاه می روید :

شـما دارای استعدادهای بسیاری هستید.

 

فرزندان شـما بـه دانشگاه می روند:

مخالفان شـما کاری از پیش نخواهند برد.

 

شـما استاد دانشگاه هستید :

بیمار خواهید شد.

تعبیر خواب دانشگاه رفتن + تعبیر خواب دیدن دانشگاه

تعبير خواب دانشگاه به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می‌کنید ؛ دلالت بر ان دارد کـه در آینده بـه خاطر فرصتهایی کـه در اثر کاهلی از دست خواهید داد ؛ متأثر میشوید .

 

۲ـ اگر خواب ببینید مالک آموزشگاهی هستید و یا در ان زندگی میکنید ؛ نشانة ان اسـت کـه بـه کسب دانشی خواهید پرداخت کـه برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت .

 

۳ـ اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دورة تحصیلی خود مجدداً بـه دانشگاه باز می‌گردد ؛ نشانة ان اسـت کـه خودرا در مقابل درخواستهایی کـه از او میشود ناتوان خواهد دید .

جدیدترین مطالب سایت