تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

دیدن دعوا در خواب چه معنایی دارد؟

دعوا کردن در خواب ب میتوانند نشانه های‌ مختلفی داشته باشد از نظر عده ای از مورخین در آینده ای نزدیک شما با کسیکه با ان قهر هستید آشتی خواهید کرد از نظر برخی دیگر قرار اسـت به زودی حادثه ای برای شما رخ بدهد.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

وقتی که شما در خواب رویای درگیری و جدال میبینید این می‌تواند بـه این معنا باشد که در بیداری نیز از بحث و مشاجره با دیگران نیز رنج میبرید.

 

خواب‌هایی که در ان درگیری و دعوا وجود دارند لزوماً مربوط بـه شخص خاصی به جز خودتان در زندگی نمی‌شود. حتی اگر در خواب شما شخصی که با ان دعوا میکنید را بشناسید و یا او را تشخیص دهید که چـه کسی اسـت مگر این که احساس خشم و غضب بیش از حدی نسبت بـه ان داشته باشید.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

تعبیر خواب دعوا با آشنا

اگر ان که با او دعوا میکنید آشنا بود دو حالت دارد. اگر او با شما دعوا میکرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود.

 

اگر شما با او دعوا می‌کردید شما هستید که بـه دیگری محبت و خدمت میکنید که نا آشنا و غریبه اسـت. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا میکنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

فحش دادن در خواب چه معنایی دارد؟

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بـه کسی فحش و ناسزا می‌دهی، بـه این معنی اسـت که ان شخص بر تـو غلبه کرده و او پیروز و موفق خواهد شد.

 

اگر ببینی در حالی‌که روزه هستی پشت سر مردم غیبت میکنی و یا در حال فحش دادن و ناسزاگویی هستی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام میدهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

اگر خواب ببینید بـه کسی فحش می‌دهید، معنایش این اسـت که در کارهایتان موفق نمی‌شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط کار با دیگران، مبلغ قابل توجهی را از دست میدهید.

 

اگر در خواب زن جوانی بـه دیگران توهین کند معنایش این اسـت که در آینده دیگران نسبت بـه او بی توجه خواهند بود و او از این بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بـه خاطر رفتاری که خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد.

 

تعبیر خواب فحش و ناسزا شنیدن

اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی نشان دهنده این اسـت که مساله ناخوشایندی برای تـو بوجود خواهد آمد، ولی در اسرع وقت ان مشکل برطرف خواهد شد.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی به شما ناسزا می‌گوید، دلالت بر ان دارد که در انجام کاری دچار مشکل خواهید شد.
اگر خواب ببینید کسی به شما فحش می‌دهد، بـه این معناست که:

 

دیگران در زندگی شما دخالت می‌کنند و برای شما دردسر فراهم خواهند کرد. اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران بـه او فحش می‌دهند، نشانه ان اسـت که چند نفر با او دشمنی خواهند کرد و بـه او حسادت خواهند ورزید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جر و بحث منحصر بـه عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیری متفاوت با تعبیر جدال و درگیری شدید خواهد داشت.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث میکنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا میکنید که بعد بـه صلح و دوستی می‌انجامد.

 

جر و بحث کردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر فرد آشنایی با شما جر و بحث میکرد بیگانه ای به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او جر و بحث میکردید شما هستید که بـه دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه اسـت. اگر دیدید دو نفر با هم جر و بحث می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

آیا می دانستید که مبتلا بودن بـه نوعی بیماری در زندگی بیداری یکی از علت های دیدن دعوا کردن در خواب اسـت؟ اگر از بیماری سرطان یا یک بیماری جدی رنج می‌برید، درواقع شما در حال مبارزه کردن با بیماری خود هستید و بـه این ترتیب احتمال دیدن دعوا کردن در خواب بیشتر می‌شود.

 

تعبیر خواب دعوا کردن + تعبیر خواب دعوا با آشنا

 

این ها رایج ترین عواملی هستند که منجر بـه دیدن دعوا کردن در خواب می شوند. علاوه بر این، اگر در بیداری مجبور هستید که از کسی جانبداری کنید یا تصویر ذهنی شما بـه شکلی اسـت که تمام جهان هستی را در مخالفت با خود و روبروی خودتان میبینید، احتمال دیدن دعوا کردن در خواب چند برابر خواهد شد.

 

 

بالاتر برایتان تعبیر خواب دعوا کردن را بـه گونه های‌ مختلف بیان کرده ایم اگر شما هم جدیداً خواب دعوا کردن دیده اید میتوانید با یکی از تعابیر بالا ان را تعبیر کنید.

جدیدترین مطالب سایت