تعبیر خواب دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان

تعبیر خواب دعوا و جر و بحث

تعبیر خواب کامل دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان علم تعبیر خواب را در این جا بخوانید…

 

تعبیر خواب دعوا با آشنا از مطیعی تهرانی

اگر ان کـه با او دعوا می کنید آشنا بود دو حالت دارد.

اگر او با شـما دعوا میکرد بیگانه اي بـه شـما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود.

اگر شـما با او دعوا می کردید شـما هستید کـه بـه دیگری محبت و خدمت میکنید کـه نا آشنا و غریبه اسـت. اگر دیدید دو نفر باهم دعوا میکنند موردی پیش می آید کـه خوشحال میشوید.

 

تعبیر خواب دعوا با پدر و مادر از اچ میلر

اگر خواب ببینید کـه با والدین خود دعوا میگیرید، نشانه‌ي ان اسـت کـه موضوعی باعث ناراحتی شـما میشود.

 

تعبیر خواب دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان

تعبیر خواب دعوا با همسر از معبرین غربی

اگر در خواب مشاهده کردید کـه بـه همسر یا نامزد خود دعوا میکنید نشانه ان اسـت کـه شـما تلاش می کنید تعدادی از احساسات درونیتان را حذف کنید.

 

تعبیر خواب دعوا با غریبه از معبرین غربی

اگر در خواب با شخص غریبه‌اي مشاجره و دعوا میکنید بـه این معنی اسـت کـه شـما ممکن اسـت در آینده دچا بدشانسی بشوید.

دعوا و درگیری در خیابان بیانگر دوره‌اي از آشفتگی و بی قراری در زندگی شماست.

 

تعبیر خواب دعوا از مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید کـه با کسی دعوا می کنید کـه وی را نمی‌شناسید از اقوام و فامیل‌ خود دچار آزردگی و ناراحتی میشوید کـه بعد بـه صلح و دوستی می‌انجامد.

 

جدیدترین مطالب سایت