جستجو در تالاب

تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز

انواع تعبیر خواب میوه را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…در این جا تعبیر خواب انواع سیب را از بزرگان تعبیر خواب بخوانید.

 

تعبیر خواب سیب فاسد و سیب سالم از آنلی بیتون :

 

اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید، تعابیر خوبی بـه دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز میزنید، دلالت بر ان دارد کـه بـه اهدافی کـه داشتید، بـه درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی بـه سمت اهداف خود گام بردارید.

 

اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه ان اسـت کـه کوشش‌ها بیهوده خواهد بودو بـه ثمر نخواهد رسید.

 

تعبیر خواب سیب کرم زده از برایت :

دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه اسـت.

 

تعبیر خواب سیب فاسد از معبرین غربی :

اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس ان را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه ان در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شـما دست خودتان اسـت. صبور باشید و قدرت خودرا باور داشته باشید همه ی راه‌ها برای پیشرفت شـما باز اسـت.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب پرتقال | تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی


 

تعبیر خواب سیب بر درخت از آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده اسـت، مانند هشداری اسـت کـه بیش از اندازه بلند پروازی میکنید.

اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه ان اسـت کـه دوستان با چرب زبانی شـما را فریب می دهند.

دیدن سیب قرمز بـه درختان سبز، نشانه ان اسـت کـه برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

 

تعبیر خواب سیب روی درخت از برایت

دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها اسـت.

 

تعبیر خواب سیب روی درخت از معبرین غربی 

اگر شـما سیب رسیده اي را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی کـه در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و بـه همه ی آرزوهای خود خواهید رسید پس بـه این فکر کنید کـه در زندگی خود چه می خواهید.

 

بـه تعبیر معبرین غربی سیب نماد و نماد سه مورد اسـت.

 

رونق و ثروت

تکامل و زیبای

تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست.

 

تعبیری کـه برای سیب آورده شده طبق معمولً بسته بـه حالتی کـه سیب را در خواب مشاهده می کنید متفاوت اسـت. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همین طور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو بـه همراه خود دارد.

تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن سیب در خواب میگوید:

دیدن این کـه سیب‌هایي روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد اسـت. پاداش‌هایي برای شـما در راه اسـت. این گفته‌ي معروف را د. رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث میشود کـه شـما مریض نشوید و کارتان بـه پزشک نیفتد» کـه ممکن اسـت بیانگر این باشد شـما نیاز دارید کـه بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شـما نیاز دارید بـه پزشک بروید.

 

خواب دیدن این کـه شـما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری اسـت.

 

دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی اسـت کـه هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن اسـت.

 

دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این اسـت کـه هرچه کـه برایش تلاش میکنید و هدفتان اسـت ممکن اسـت کامل نشده باشد «بـه طور کامل بـه ان نرسیده باشید و بـه طور کامل انجام نشده باشد»؛ و حتی برای شـما مضر باشد. ممکن اسـت بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب انار + تعبیر خواب انبه


 

تعبیر خواب سیب از ابراهیم کرمانی :

تعبیر سیب، خبری اسـت از شخص غایب یا کسی کـه دورمانده

 

اگر ببینی سیب ترش می خوري، خبر ناخوشایندی می شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می خوری، خبر خوش میشنوی.

 

تعبیر خواب سیب از حضرت دانیال :

 

 تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت میباشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می باشد، شغل‌هاي‌ دیگر نیز بـه همین صورت اسـت،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از ان میخوری، یـعـنـی بـه اندازه‌اي کـه خورده‌اي در شغلی کـه هستی سعی و همت داری.

 

تعبیر خواب سیب از حضرت امام جعفر صادق :

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.

 

فرزند

منفعت

بیماری

کنیزک

مال و خواسته ونعمت

فرمانروایی

همت اهتمام بیننده

خیر غایب و حاضر

 

تعبیر خواب سیب از یوسف نبی علیه السلام :

دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.

 

تعبیر خواب سیب از منوچهر مطیعی تهرانی :

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب بـه تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

 

برایت می گوید: خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند اسـت.

 

تعبیر خواب سیب ‌قرمز و سیب‌هاي‌ رنگی از محمدبن سیرین

تعبیر سیب سبز، فرزند میباشد. تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف سلطان میباشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می شوي.

 

تعبیر سیب سفید:

سود و منفعت از طرف بازرگانان میباشد. اگر ببینی سیب سفید را بـه دو نیم کرده‌اي، از شریک خودت جدا می شوي. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می باشد.

 

تعبیر خواب سیب قرمز و سبز از منوچهر مطیعی تهرانی :

 

دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ اسـت و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد کـه سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر میدهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر میدهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت اسـت.

 

سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته‌اند سیب سرخ دختر اسـت و سیب سفید پسر.

 

این بستگی بـه نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط بـه این اسـت کـه چه آرزویی را در دل می‌پروراند چرا کـه سیب بـه همان نیت او پاسخ میدهد. بـه هرحال دیدن سیب سالم در خواب نیکو اسـت.

 

تعبیر خواب سیب از معبرین غربی:

اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.

 

منبع : کتاب تعبیرستان
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ جالب برنامه 90 افغانستان
کلیپ جالب برنامه 90 افغانستان