جستجو در تالاب

بهترین تعبیر خواب کلاغ سیاه و کلاغ زاغ از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
بهترین تعبیر خواب کلاغ سیاه و کلاغ زاغ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب کلاغ زاغ

تعبیر خواب کلاغ سیاه از محمدبن سیرین :

زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی اسـت در کارها.

 

اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل اسـت کـه با کسی بدین صفت بـه کار باطل فریفته گردد.

 

 دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند کـه کلاغی داشت، دلیل کـه وی را با چنین مردی صحبت کند.

 

تعبیر خواب کلاغ زاغ از منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر دیدید زاغ از خانه شـما چیزی ربود و برد دزد بـه مال شـما یا بـه خانه شـما میزند.

 

زاغ در خواب انسانی اسـت بد کـه خلاف می کند، دروغ میگوید و کار زشت انجام میدهد و این اعمال را دوست می‌دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می کند و نه روی ارزیابی و دوراندیشی ودر نظر گرفتن سود و زیان کارهایی کـه انجام میدهد.

 

اگر دیدید کـه زاغ یا کلاغی بر بام خانه شـما نشسته خبری بد بـه شـما می رسد.

 

اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان ان اسـت کـه مردم بدخواه پشت سر شـما حرف میزنند.

 

چنان چه در خواب دسته اي از کلاغ‌ها را ببینید کـه دور از شـما روی قلوه سنگ‌هاي‌ بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می شوید بی ان کـه با ان‌ها بیامیزید ولی اگر ان زاغ‌ها گرد شـما حلقه زدند یا شـما بـه ان‌ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می شوید کـه بـه سودتان نیست.

 

اگر در خواب دیدید کـه زاغی چیزی بـه نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شـما افکند مال دزدی می خرید ، بـه هرحال زاغ در خواب انسانی اسـت فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن.

 

کلاغ در خواب‌هاي‌ ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی اسـت کـه دیدنش خوب شناخته نشده.

 

اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان ان اسـت کـه کسی پشت سر شـما بد میگوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌هاي‌ بسیاری را بشنوید ولی ان‌ها رانبینید بـه غربت و تنهایی دچار می گردید. 

 

اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شـما نشسته در صورتی کـه احساس کنید ان درخت و ان خانه بـه شـما تعلق دارد خبری ناراحت کننده بـه شـما می رسد.

اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید.

اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می‌آورید کـه خود شـما بـه ناروا بودن ان معترف هستید.

اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بد گویی را گرفته‌اید.

بهترین تعبیر خواب کلاغ سیاه و کلاغ زاغ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب کلاغ سیاه

تعبیر خواب کلاغ از یوسف نبی علیه السلام :

 دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی کـه بـه وی اظهار دوستی کند…

 

تعبیر خواب کلاغ از آنلی بیتون :

 اگر بیند کـه کلاغی شکار کرد، دلیل کـه بـه حیله مال مردم بستاند.

 

اگر کلاغ را دید کـه از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل کـه زحمت او از سفر بود.

 

 دیدن زاغ در خواب، علامت ان اسـت کـه دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد.

 

شنیدن غارغار کلاغ در خواب، علامت ان اسـت کـه تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خودرا از دست میدهید.

اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه ان اسـت کـه فریب زنی را خواهد خورد.

 

تعبیر خواب کشتن کلاغ زاغ

 

تعبیر خواب کلاغ از ابن سیرین : 

اگر بیند کـه زاغی را بکشت، دلیل اسـت مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل کـه در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل اسـت از جایگاهی باطل نعمت یابد.

 

تعبیر خواب کلاغ از ابراهیم کرمانی :

 

اگر بیند کـه زاغی را پوست برکند، دلیل اسـت کـه با زن غریب زنا کند.

اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل اسـت اهل بیت وی را مصیبت رسد.

 اگر بیند کـه کلاغی شکار کرد، دلیل کـه بـه حیله مال مردم بستاند.

اگر کلاغ را دید کـه از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل کـه زحمت او از سفر بود.

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 
از دیگر تعبیر خواب های جالب مجله تالاب درباره حیوانات و پرندگان در پایین دیدن نمایید.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
خود عروس هم رقصو ول کرد !+ فیلم
خود عروس هم رقصو ول کرد !+ فیلم