تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

تعبیر خواب گوشت

انواع تعبیر خواب گوشت حیوانات مختلف را در این جا بخوانید.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي به خواب ديد كه اشتري ياگوسفندي قرباني نمود، بيننده اگر بنده است، آزاد شد.

اگر بيمار است شفا يابد.

اگر ازاد است رستگاري يابد و حج اسلام بگذارد.

اگر ترسي داشت ايمن شود.

اگر درتنگي بود به فراخي آيد.

اگر اين خواب نزديك عيد قربان بيند، دليل كه اثر ان بيشتر است.

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده میباشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را راحت‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال رابه سختی کسب خواهی کرد.

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن قربان كردن بر چهار وجه است.

اول: ايمن شدن از ترس. دوم: يافتن مراد و حاجات. سوم: خير و بركت. چهارم: زوال قحطي و تنگي.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قرباني به بيننده خواب سهم بدهند.

 

اگر بيننده خواب ببيند حيواني حلال گوشت را قرباني مي کند خوب است ولي اگر ببيند چه خودش و چه ديگران حيوان حرام گوشت و مکروه را مي کشد و نام اينکار را قرباني مي نهد نشان فساد و تباهي و ارتکاب گناه است و خواب خوبي نيست.

 

اگر در خواب ببينيد که گوسفند يا گاوي را قرباني مي کنيد و گوشت ان را تقسيم مي نماييد خوب است و نشان ان است که از شما به ديگران خير و خوبي مي رسد.

 

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند گوشت قرباني خورد، دليل منفعت است. اگر بيند گوشت قرباني قسمت نمود به مردم، دليل كه مردي محتشم در آنجا بميرد و مال وی را قسمت كنند.

 

تعبير خواب به روايت جابرمغربي

ديدن قرباني درخواب، دليل بشارت است.

 


تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

تعبیر خواب گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن ان هستید ان چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

 

جابر مغربی میگوید:
تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر میباشد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد

دیدن گوشت پخته خوب است

دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت ان است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبه‌رو خواهد شد.

اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت ان است که دیگران به انچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

 


تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

دیدن گوشت در خواب از دیدگاه معبرین غربی

تونی کریسپ آفريننده کتاب فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن گوشت در رویا میگوید:

 

گوشت خوراکی:
ارضای نیازهای جسمانی و فیزیکی، بهترین بخش زندگی، تغذیه و پروراندن، بخت خوب و فرصت‌هاي‌ خوب در جد و جهد فرد، در رفتار جنسی، فرد تنها به بعد فیزیکی ان اهمیت می‌دهد.

 

اگر گیاهخوار هستید:
چیزی که باید از ان پرهیز کرد، احساس گناه، مرگ

 

گوشت خام:
احساسات و غرایز فطری و قدرتمند.

 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایي است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از ان‌ها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.

 

خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می روید. شما انرژی‌هاي‌ غریزی خودرا شناسایی کرده استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که شما می بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش میکنید و به دنبالش هستید رابه دست آورده‌اند.

 

دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره‌اي از مسائل سلامتی باشد.

 


 

تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی گوشت قربانی می خوري، سود و منفعت به دست می‌آوری.

اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می کنی، مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا میرود و مال و اموال وی را قسمت میکند.

 

تعبیر خواب گوشت و استخوان

ابن سیرین: اگر ببینی استخوانی برداشته‌اي که گوشت دارد، به اندازه گوشت ان خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می رسد.

 


تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

تعبیر خواب گوشت حیوانات

امام صادق «ع» می‌فرمایند: 

تعبیر گوشت هر حیوان حلال گوشتی، مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام می باشد.

 

تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارت‌اند از:

مال و اموال

ارث و میراث

ثروتمندی 

مصیبت

 

تعبیر خواب گوشت گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.

 

تعبیر خواب گوشت شتر

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را میخواهید بخورید میراثی بشما می رسد که انتظارش را ندارید.

 

تعبیر خواب گوشت گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.

 

تعبیر خواب گوشت خرگوش
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب گوشت بز
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را میخورید یا دارید و نمیخورید مال فقیر و یتیمی رابه دنائت و پستی به چنگ می‌آورید و بهره میبرید.

 

تعبیر خواب گوشت خروس

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید میخورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع میشوید و از او نعمت مییابید.

 

تعبیر خواب گوشت سگ
 
ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ میخوری، تعبیرش این است که دشمن خودرا با یکیدیگر از دشمنانت شکست می دهی، ابراهیم کرمانی نیز میگوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می شوی.

 

تعبیر خواب گوشت مار
ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می خوري، تعبیرش پادشاهی می باشد.

 

تعبیر خواب گوشت انسان

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی گوشت ران خودت را می خوري، به اندازه ان از اموال خودت مصرف می کنی.

 

اگر ببینی پرنده‌اي تکه‌اي از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو رابه زور میگیرند، ابراهیم کرمانی نیز می گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو رابه زور می گیرند.

 

ابن سیرین میگوید:
اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌اي گوشت خون‌آلود از ان افتاده است، زن تو بطور ناگهانی سقط جنین میشود.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:
اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌اي انداخته‌اي، چیزی از مال و دارایی خودت رابه کسی می‌بخشی.

 


 

تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات

تعبیر خواب خرید یا فروش گوشت

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش میبرید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

 

ابن سیرین می گوید:
تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد میباشد.

 

جابر مغربی می گوید:
اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت میباشد.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:
تعبیر خواب هدیه گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می باشد.

 

لطفا از دیگر تعبیر خواب های سیات تالاب دیدن نمایید.
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت