تعبیر خواب آبشار از منوچهر مطيعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آبشار از منوچهر مطيعی تهرانی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آنرا بگيرد.

 

هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما رابه حادثه ای که خواب پيش بيني مي کند نشان مي دهد.

 

اگر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه با شما ار تباط مستقيم دارد ولي اگر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه بشما مربو ط نمي شود و احتمالا ناظر آن خواهيد بود. اگر آبشاري که در خواب مي بينيم آبي روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع مي شود خير و برکت همراه ميآورد. آب متعفن بيماري است.

 

اگر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و ازآن لذت مي بريد در مسير حادثه ای مطلوب قرار مي گيريد و سودي عايدتان مي شود که اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران را متمتع مي سازد ولي اگر فشار آب رابا ناراحتي احساس کرديد ودر عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خودرا نجات دهيد و کنار برويد نشان آن است که گرفتار رنج و غم مي شويد.

 

جدیدترین مطالب سایت